Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na stanowisko Pracownik Socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
PRACOWNIK SOCJALNY

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Pracownik socjalny

III. WYMIAR ETATU: pełen etat

IV. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę

V. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 2. Nieposzlakowana opinia,

 3. Obywatelstwo polskie,

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

1. Niezbędne wykształcenie:

Zgodnie z art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:

1. posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych

2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna

3. ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

Treść przepisu art.116 ust.1 pkt 3 należy czytać łącznie z treścią przepisu art.116 ust.1a; dotyczy studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013roku.

4. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 3. Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 4. znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 5. Znajomośc lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami

 6. Znajomość przepisów samorządowych

 7. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np. Program POMOST STD)

 8. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

 9. Umiejętność pracy w zespole,

 10. Odporność na sytuacje stresowe

 11. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Praca socjalna

 2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, z pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń

 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań.

 4. Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy.

 5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych

 6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej

 7. przygotowywanie decyzji administracyjnych,

 8. sporządzanie okresowych sprawozdań (opisowych) z realizacji zadań.

 9. Pomoc uchodźcom:

a) opracowywanie programów indywidualnej adopcji i ich realizacja,

b) opracowywanie programów działań integracyjnych

 1. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych,

 2. weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie do domu pomocy społecznej

 3. umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, prowadzenie dokumentacji,

 4. wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

 5. ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 r.

 6. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. CV

 3. list motywacyjny - czytelny i podpisany.

 4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

 5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku główny księgowy, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 9. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko główny księgowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.), według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.677 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. Poz. 902 z póź. zm).Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15.03.2018r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku” (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Malborku).

 

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną do PCPR w Malborku po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.

 2. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko pracownik socjalny nastąpi po analizie złożonych dokumentów, testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR www.pcpr.powiat.malbork.pl,

 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 4. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Wioletta Jachim - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, pod numerem telefonu 55 647-15-45 w godzinach 8:00 - 15:00.

 

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 677 ze zm.) informuję, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22? Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Wioletta Jachim

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie pracownik socjalny.doc (DOC, 41KB) 2018-03-01 12:04:44 202 razy
2 kwestionariusz zał1.doc (DOC, 29KB) 2018-03-01 12:04:44 171 razy
3 oświadczenie zał2.doc (DOC, 13KB) 2018-03-01 12:04:44 208 razy
4 oświadczenie zał 3.doc (DOC, 14KB) 2018-03-01 12:04:44 197 razy
5 oświadczenie zał 4.doc (DOC, 14KB) 2018-03-01 12:04:44 220 razy
6 oświadczenie zał 5.doc (DOC, 13KB) 2018-03-01 12:04:44 181 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 01-03-2018 12:04:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Jachim 01-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 01-03-2018 12:07:22