Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU MALBORKSIEGO

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030)

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego.

1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 w/w ustawy.

2. Rodzaj zadania:

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w formie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Malborskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( tj. Dz.U. 2017 poz. 2030).

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Na realizację zadania w 2018 r. planuje się przeznaczenie dotacji w kwocie 62604,00 zł brutto.

4. Zasady przyznawania dotacji:

1) Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się. Powiat Malborski przekaże wysokość dotacji celowej dla organizacji pozarządowej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania środków finansowych z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Pomorskiego.

2) Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższego zadania określają:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.),

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatpomocy prawnej oraz edukacji prawnej tj. Dz.U.

2017 poz. 2030).

5. Warunki przyznania dotacji:

1) Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne:

a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,

b) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030),

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania: - zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, - zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

d) złoży w terminie prawidłowo ofertę wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi w warunkach konkursu, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie.

2) Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot następujących dokumentów:

a) oferta podmiotu o przyznanie dotacji, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030).

b) załączniki do oferty (kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany) potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;

- zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030);

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowy lub promesę jej zawarcia;

- oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, o których mowa w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030);

- pisemne zobowiązania:

zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta.

3) Uwagi dodatkowe:

a) powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawne nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy;

b) podmiot zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z warunkami konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu;

c) oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i załączniki wymienione w ogłoszeniu o konkursie być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, pod rygorem nieważności;

d) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności: w języku polskim, pismem komputerowym/maszynowym. W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu, musi być ona potwierdzona przez osobę (osoby) podpisujące ofertę;

e) poszczególne strony oferty i załączniki do oferty winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę;

f) wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Podmiotowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty;

g) podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej oferty;

h) złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji;

i) dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu;

j) za koszty kwalifikowane uznaje się koszty niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z jego realizacją (zgodnie z opisem działań w ofercie) oraz w oparciu o koszty wykazane w kalkulacji podmiotu, spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

k) koszty zakupu środków trwałych są kosztami niekwalifikowanymi.

6. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;

2) Miejsce realizacji: realizacja zadania odbywać się będzie na terenie Powiatu Malborskiego w miejscowości Malbork wyłącznie w zlokalizowanym przy Placu Słowiańskim 17 punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędy (preferowane godziny to 10.00 - 14.00).

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ma zapewniony dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz posiada wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielania pomocy prawnej. Wyposażenie lokalu, stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Malborku zapewnia właściwy sprzęt i oprogramowanie zapewniające dostęp do ogólnie dostępnych baz aktów prawnych, bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, a także umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Kompleksową obsługę organizacyjno-techniczną punktu przyjmuje na siebie Starostwo Powiatowe w Malborku.

3) Warunki realizacji zadania:

a) zadania realizowane w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmują:

- informowanie osób uprawnionych o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub

- wskazywanie osobom uprawnionym sposobu rozwiązania ich problemów prawnych, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, w sprawach o których mowa wyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

- sporządzenie projektów pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

b) nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności;

c) nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonym do prowadzenia organizacji pozarządowej mogą udzielać:

- osobiście adwokat lub radca prawny (w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski),

- doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- osoba, która: ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

d) podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji;

e) umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, nie później niż do dnia 30 listopada 2017 r.;

f) zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

- udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030).,

- dokumentowania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030), ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania staroście do dziesiątego dnia każdego miesiąca kart nieodpłatnej pomocy prawnej i kompletów oświadczeń za miesiąc ubiegły,

- zachowania poufności wobec osób korzystających z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz należytej staranności w gromadzeniu i przechowywaniu oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6, ust. 3-4 oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. 2017 poz. 2030),

- złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

7. Termin i warunki składania ofert:

a) Ofertę na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2017 r., do godz. 10:00, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17 (pok. nr 24, I piętro). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Starostwa.

b) Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej”. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.

c) Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

d) Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem, lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta. Dokonane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferta winna stanowić zwartą całość.

e) oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie, niekompletne, nieczytelne, przesłane faksem lub poczta elektroniczną, zostaną odrzucone ze względów formalnych.

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Malborskiego.

2) Komisja Konkursowa otworzy koperty z ofertami oceni oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) i niniejszego ogłoszenia, odrzuci oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w wymienionej ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie, rozpatrzy oferty, które spełniły warunki w ocenie formalnej i oceni je pod względem merytorycznym.

3) Kryteria stosowane przez Komisję Konkursową przy ocenie merytorycznej ofert:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.); ocena doświadczenia;

b) ocena przedstawianych kosztów realizacji zadania publicznego;

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) będzie realizować zadanie publiczne;

d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

4) Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Malborskiego w formie uchwały po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

5) Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2017r.

6) Informacja o wynikach konkursu wraz z listą podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania oraz wielkość przyznanej dotacji zostanie umieszczona zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.powiat.malbork.pl, na stronie powiatowej: www.powiat.malbork.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa, niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Powiatu Malborskiego uchwały w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji.

7) Do uchwały Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

8) Oferty wraz z załącznikami nie będą zwracane oferentom.

9) Informacje dodatkowe:

1) Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Malborku, Plac Słowiański 17, osobiście w pok. 42, telefonicznie pod numerem telefonu: (55) 646-04-10.

2) Zarząd Powiatu Malborskiego zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

3) W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie.pdf (PDF, 156.82Kb) 2017-11-07 13:56:34 325 razy
2 wzor_oferty_konkurs_nieodplatna_pomoc_prawna.docx (DOCX, 78.11Kb) 2017-11-07 13:56:34 249 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 07-11-2017 13:56:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 07-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 07-11-2017 14:01:51