Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Główny Księgowy

 

III. WYMIAR ETATU: pełen etat

 

IV. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę

 

V. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

  b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 3. Nieposzlakowana opinia,

 4. Obywatelstwo polskie,

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 2. Znajomość ustawy o pomocy społecznej,

 3. Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 4. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

 5. Znajomość przepisów samorządowych,

 6. Znajomość przepisów podatkowych,

 7. Znajomość przepisów płacowych,

 8. Znajomość przepisów ZUS,

 9. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 10. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo- księgowych (np. Płatnik)

 11. Znajomość rozliczania projektów unijnych,

 12. Umiejętność pracy w zespole,

 13. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 4. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.

 5. Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.

 6. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do zarządu z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym.

 7. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.

 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 9. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.

 10. Prowadzenie księgowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

 11. Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmiany w ciągu roku budżetowego.

 12. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.

 13. Obsługa finansowa zobowiązań i należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, w tym: projektów unijnych, PFRON, pomocy rodzinom zastępczym oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych.

 14. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.

 15. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.

 16. Prowadzenie ewidencji kosztów.

 17. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

 18. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu powiatu poprzez planowanie potrzeb rzeczowych i finansowych dotyczących prowadzonych działań.

 19. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia Centrum.

 20. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

 21. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

 22. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

   

 1. Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 2. CV

 3. list motywacyjny – czytelny i podpisany.

 4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

 5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

 6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku główny księgowy, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 9. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko główny księgowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.), według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.677 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014r. poz. 1786z póź. zm).Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny.

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 18.08.2017r. do godz. 15:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Główny Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku” (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Malborku).

 

 1. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty, które wpłyną do PCPR w Malborku po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.

 2. Osoby, których oferty spełniać będą wymagania formalne zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną (informacja na stronie internetowej PCPR w Malborku www.pcpr.powiat.malbork.pl,

 3. Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko głowny księgowy nastąpi po analizie złożonych dokumentów i po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR www.pcpr.powiat.malbork.pl,

 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

 5. Dodatkowych informacji udziela:

Pani Wioletta Jachim – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, pod numerem telefonu 55 647-15-45 w godzinach 8:00 – 15:00.

 

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 677 ze zm.) informuję, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22¹ Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

 

 

Kierownik                                    

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Wioletta Jachim                              

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz zał1.pdf (PDF, 69.14Kb) 2017-07-31 15:18:31 282 razy
2 oświadczenie zał 2.pdf (PDF, 42.11Kb) 2017-07-31 15:18:31 285 razy
3 oświadczenie zał 3.pdf (PDF, 42.31Kb) 2017-07-31 15:18:31 433 razy
4 oświadczenie zał 4.pdf (PDF, 43.61Kb) 2017-07-31 15:18:31 954 razy
5 oświadczenie zał 5.pdf (PDF, 48.70Kb) 2017-07-31 15:18:31 434 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 31-07-2017 15:18:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Jachim 31-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 31-07-2017 15:18:31