Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator pieczy zastępczej

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

III. WYMIAR ETATU: Umowa zlecenie, zadaniowy system pracy

IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,

4. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,

5. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

7. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

V. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Umiejętność obsługi komputera,

2. Samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,

3. Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

4. Umiejętność pracy w zespole,

5. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,

6. Mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,

7. Mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2. Przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku,

3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dzieci w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,

4. Zapewnianie rodzinom zastępczym lub prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,

5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,

7. Przedstawienie sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej,

8. Udział w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny rodziny zastępczej,

9. Wyrażanie opinii w przypadku stwierdzenia ustania przyczyny umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej,

10. Wyrażanie opinii w sprawie umieszczenia w rodzinie zastępczej większej liczby dzieci niż przewidują przepisy ustawy - w przypadku rodzeństwa,

11. Wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,

12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca głównie w terenie (również w godzinach popołudniowych). Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu malborskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych będących pod opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej). Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym.

Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.

IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 roku do godziny 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Nabór na stanowisko – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku”.

X. INFORMACJE DODATKOWE:

  • Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

  • Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku oraz na tablicy informacyjnej przy Centrum a także w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 koordynator konkurs.pdf (PDF, 17KB) 2017-04-12 10:01:23 510 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 12-04-2017 10:01:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 10-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-04-2017 14:41:03