Podinspektor w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:

 • wynikających z ustawy prawo ochrony środowiska (m.in. hałas, instalacje);

 • wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (m. im. uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektu studium, projektu planu miejscowego);

 • wynikających z ustawy prawo wodne (m.in. dotyczących melioracji wodnych);

 • wynikających z prawa geologicznego i górniczego (m.in. zatwierdzanie projektów prac, przyjmowanie dokumentacji);

 • wynikających z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (m.in. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach);

 • wynikających z ustawy o ochronie przyrody (m.in. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z 9 grudnia 1996 r.);

 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

 • prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej;

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie prowadzonych przez siebie spraw;

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami w zakresie zadań wydziału;

 • obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw;

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu ochrony środowiska;

 • co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku ds. ochrony środowiska;

 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o ochronie danych osobowych, prawo ochrony środowiska, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie zwierząt, o ochronie przyrody, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznych;

 • znajomość programów graficznych.

 

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2017 r. wynosił 15,80%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa.”

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

 

Załączniki do pobrania

1 OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 20KB) 2017-03-17 12:05:33 155 razy
2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 12KB) 2017-03-17 12:05:33 135 razy
3 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26KB) 2017-03-17 12:05:33 129 razy
4 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27KB) 2017-03-17 12:05:33 132 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-03-2017 12:05:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 17-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 17-03-2017 12:11:16