Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz nie ujętych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych;
 • monitorowanie realizacji projektów w zakresie ich zgodności z harmonogramem postępowań, wykazem przetargów/planem zamówień publicznych w wydziale i w korelacji z innymi podmiotami/partnerami projektowymi;
 • wykonywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • uczestnictwo w postępowaniach przetargowych przeprowadzonych przez wydział oraz kontrola postępowań jednostek partnerskich w projektach.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji, ekonomii lub zarządzania;
 • co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi w szczególności współfinansowanych ze środków unijnych (projekty miękkie i twarde);
 • umiejętność i doświadczenie w wprowadzaniu wniosków do Biuletynu Zamówień Publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym; kodeksu postępowania administracyjnego;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie z zakresu zamówień publicznych;
 • znajomość podstawowych zasad finansowania projektów realizowanych ze środków krajowych i zagranicznych, wiedza z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, finansów publicznych.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
     20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.
 5. nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 6. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  i wynosi:
     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w lutym 2017 r. wynosił 15,80%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie z zakresu zamówień publicznych, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2017 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. 55 646 04 09.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

 

Załączniki do pobrania

1 OGŁOSZENIE.pdf (PDF, 19KB) 2017-03-10 14:39:13 158 razy
2 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (DOC, 38KB) 2017-03-10 14:39:13 127 razy
3 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 26KB) 2017-03-10 14:39:13 130 razy
4 oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc (DOC, 27KB) 2017-03-10 14:39:13 127 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 10-03-2017 14:39:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 10-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-03-2017 07:53:26