Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Malborku" Zarząd Powiatu Malborskiego

Załącznik do Uchwały Nr 242/2017
Zarządu Powiatu Malborskiego
z dnia 25 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Malborku" Zarząd Powiatu Malborskiego

Działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 19 pkt. 12, art. 25 ust. 1 i ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)

Zarząd Powiatu Malborskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej" z miejscami hostelowymi na terenie powiatu malborskiego na lata 2017 - 2022".

I.   Konkurs adresowany jest do:

1.  organizacji pozarządowych, którymi są:

a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,

b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którymi są:

a)  osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)  spółdzielnie socjalne,

d)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715 oraz z 2015 r., poz. 1321 i 1932), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczające zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

II.   Rodzaje zadania:

Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hostelowymi na conajmniej 4 miejsca noclegowe na terenie powiatu malborskiego na lata 2017 – 2022.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Na realizację zadania związanego z utworzeniem i prowadzeniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaplanowano w projekcie planu budżetu Powiatu na 2017 r., kwotę: 112.000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych 00/100). W tym na prowadzenie Ośrodka i specjalistycznego poradnictwa, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 52.000,00 zł na remont pomieszczeń z przeznaczeniem na hostel - 60.000,00 zł.

2.  Informację o wysokości dotacji na lata następne podmiot, któremu Zarząd Powiatu powierzy realizację zadania, otrzymywał będzie corocznie Aneksem do Umowy.

IV.   Zasady przyznawania dotacji:

1.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

3.  Konkurs może wygrać tylko jeden oferent.

4.  Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

V.   Terminy i warunki realizacji zadania.

1.  Termin realizacji zadania: od dnia 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2022r.

2.  Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone w umowie, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

3. Zadanie będzie rozliczane po zakończeniu każdego roku budżetowego w terminach określonych w umowie.

4.  Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej powinien spełniać następujące warunki zadania:

- dysponować odpowiednią bazą lokalową i noclegową dla conajmniej 4 osób, w której zadanie ma być realizowane,

- udzielać doraźnej, natychmiastowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w tym ofiarom przemocy, nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych,

- zapewniać funkcjonowania telefonu interwencyjnego, - zapewniać dyżurów interwencyjnych po godz. 15.00,

- dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania,

- udzielać pomocy psychologicznej, prawnej i poradnictwa pedagogicznego, - posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania.

Wszystkie działania wynikające z realizacji zadania muszą być odpowiednio udokumentowane. Realizacja zadania winna odbywać się wyłącznie na terenie powiatu malborskiego z siedzibą Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Malborku.

VI.   Termin składania ofert.

1.  Oferty należy składać (lub przesłać) w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2017r. do godz. 15.00, zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2.  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Konkurs ofert na prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie powiatu malborskiego na lata 2017-2022”.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

5.  Do oferty należy dołączyć:

1)  aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

2)  oświadczenie, o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,

3)  sprawozdanie finansowe z działalności za ostatni rok lub – w przypadku krótszej działalności za miniony okres, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat. Oferenci, którzy nie są zobowiązani do sporządzania bilansu powinni przedstawić informację przedstawiającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności – za miniony okres.

4) dokładny kosztorys realizacji zadania wskazujący wydatki na poszczególne planowane działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

VII.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonywania wyboru oferty.

1.  Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem przez Starostę Malborskiego w siedzibie Starostwa w ciągu 7 dni roboczych licząc od końcowego terminu złożenia ofert, sporządzając pisemny protokół z przeprowadzonego postępowania. Konkurs jest ważny w przypadku zgłoszenia jednej oferty.

2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Malborskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

3.  Od decyzji Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

4.  Zarząd Powiatu Malborskiego zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.

5.  Odrzuceniu podlegają oferty:

1)  niekompletne i nieprawidłowo wypełnione,

2)  złożone po terminie,

3)  na drukach innych niż w ogłoszeniu,

4)  nie dotyczące pod względem merytorycznym wskazanego w ogłoszeniu zadania.

6. Kryteria rozpatrywania ofert.

1)  Ocena możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione w oparciu o posiadane zasoby rzeczowe – skala 0 - 10 pkt;

2)  Ocena proponowanej jakości wykonania zadania przez podmioty uprawnione w oparciu o posiadane zasoby kadrowe – skala 0 - 10  pkt;

3)  Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania – skala 0 - 10 pkt;

4)  Ocena i analiza rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych w okresie poprzednim – skala 0 - 10 pkt.

7.  O rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku oferenci zostaną powiadomieni na piśmie. Ogłoszenie zostanie ponadto zamieszczone w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Wioletta Jachim, Plac Słowiański 17, Tel. 55 647 15 45

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu 242-2017 z dnia 25-01-2017.pdf (PDF, 161.88Kb) 2017-01-30 11:39:15 508 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 30-01-2017 11:39:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 30-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 30-01-2017 11:39:15