Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego - 28.12.2016r. godz. 12:00

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814) zwołuję

XVIII Sesję Rady  Powiatu Malborskiego, która  odbędzie się w dniu  28 grudnia 2016r. (środa) o godz. 1200

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, z następującym proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XVI i XVII sesji Rady Powiatu.
 5. Informacja z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu,
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017 - 2030 -  referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu:
  • odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2017 – 2030,
  • odczytanie opinii komisji,
  • odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 8. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2017 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Powiatu Malborskiegona 2017 rok,
  • odczytanie opinii komisji,
  • odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,
  • głosowanie nad projektem uchwały.
 9. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie objęcia dodatkowych udziałów spółki Powiatu Malborskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 10. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmian budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 11. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 rok - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 12. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Malborskiego na lata 2016 – 2030 - referuje Anna Załęska, skarbnik powiatu.
 13. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Centrum Integracji Społecznej w Malborku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Osi Priorytetowej 6. „Integracja”, Działania 6.1. „Aktywna Integracja”, Poddziałania 6.1.2 „Aktywizacja społeczno - zawodowa”, konkurs nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 – referuje Joanna Reszka, dyrektor PUP.
 14. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z miejscami hotelowymi – referuje Wioletta Jachim, kierownik PCPR..
 15. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie powiatu malborskiego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego – referuje Sylwia Grabowska, dyrektor Wydziału Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu.
 16. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. – referuje Paweł Szarmach, dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
 17. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016referuje Stanisław Chabel, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
 18. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Malborskiego na 2017 rok – referują przewodniczący poszczególnych Komisji.
 19. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2017 rok – referuje Marek Rukat, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 20. Podjęcie uchwały rady powiatu malborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Malborskiego na 2017 rok – referuje Bogdan Kułakowski, przewodniczący Rady.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu Malborskiego.

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Bogdan Kułakowski

 

 

Załączniki do pobrania

1 Zawiadomienie - Sesja.pdf (PDF, 53KB) 2016-12-21 14:30:18 252 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 21-12-2016 14:30:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Lorenz 20-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 21-12-2016 14:31:08