Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 12, 13, 14, art. 7a, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 220, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz § 5 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr X/93/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Malborskim zmienionej Uchwałą Nr XX/213/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu oraz Uchwały Nr XVI/161/2016 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.   

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Postanowienia ogólne.

1) Konkurs odbędzie się zgodnie z regulaminem i przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

2)  Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie zadań jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym organizacjom i stowarzyszeniom wykonującym zadania o charakterze ponadgminnym, spełniającym wymogi określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom.

3)  O zlecenie zadania mogą ubiegać się wyżej wymieni realizujący zadania określone w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Malborskiego.

4)  Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje na zasadach określonych w regulaminie oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w formach powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Powiat obejmuje zadania określone w art. 403 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.):

a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

b)  wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

     c) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

d)  przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem remediacji podlegających samooczyszczeniu;

e) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

f) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

g) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

     h) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

i) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

     j)   wspomaganie ekologicznych form transportu;

k) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

l)   przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

m) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

n) edukacje ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

o) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

p) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;

q)  współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

r) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777);

s) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);

t) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska.

3. Wysokość środków planowanych na realizację zadań zleconych do realizacji w 2017 r. określa Rada Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na rok 2017.

4.  Wysokość środków publicznych na realizację zadań przeznaczona dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 30 000 zł.  

5.  Termin i warunki realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu winny być zrealizowane najpóźniej do 30 listopada 2017 r. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

     6. Termin i warunki składania ofert.

1)  Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzach w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17 w terminie do               5 stycznia 2017 r. do godz. 1000 z wyraźnym opisem koperty. Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informacje: rodzaj zadania, nazwę oferenta, jego dane adresowe oraz: „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydział Środowiska i Rolnictwa”.

2)  Oferta powinna zawierać załączniki określone w § 6 – Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu tj. załącznika Nr 1 do Uchwały Nr X/93/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r. zmienionej Uchwałą Nr XX/213/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu.

3)  W przypadku uchybień formalnych podmiot składający wniosek zostanie wezwany do usunięcia uchybień w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

     7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Zarząd Powiatu Malborskiego dokonuje wyboru zadania oraz podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji na jego realizację na podstawie przedstawionych opinii właściwych Komisji w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia stosownych zmian w budżecie Powiatu.

O decyzji Zarządu wszystkie podmioty, które złożyły wnioski o dotację zostają poinformowane w formie pisemnej, a także informacja ta zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:

1) merytoryczne – cele zadnia, ważność zadania dla realizowanych przez powiat celów, miejsce wykonania zadania, opis zadania i harmonogram działań, zakładane rezultaty zadania, w tym możliwość ich upowszechniania,

2)  finansowe – kalkulacja spójna z harmonogramem, koszt zadania, udział środków własnych, inne źródła finansowe,

3)  organizacyjne – dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją publiczną,

4) społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Priorytetowym zadaniem w 2017 r. będzie realizacja Projektów: „Dobry klimat dla powiatów – działania wspierające powiatu malborskiego” oraz „Zwiększenie terenów zielonych na terenie powiatu malborskiego”.

Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z zasadami finansowania oraz pobrać obowiązujące wzory ofert i sprawozdań, a także karty projektów, ze strony internetowej www.bip.powiat.malbork.pl zakładka Ochrona Środowiska – Finansowanie, oraz ze strony internetowej www.powiat.malbork.pl zakładka – Środowisko – Finansowanie ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (55) 646 04 35,     (55) 646 04 37, (55) 646 04 38.

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Malborskiego.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie - Otwarty Konkurs Ofert na realizacje zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.doc (DOC, 51.50Kb) 2016-11-18 15:13:30 375 razy
2 1. OFERTA jednostki.doc (DOC, 48.00Kb) 2016-11-18 15:13:30 598 razy
3 2. SPRAWOZDANIE jednostki.doc (DOC, 74.00Kb) 2016-11-18 15:13:30 583 razy
4 3. OFERTA organizacje pozarządowe.doc (DOC, 274.00Kb) 2016-11-18 15:12:49 601 razy
5 4. SPRAWOZDANIE organizacje pozarządowe.doc (DOC, 192.00Kb) 2016-11-18 15:12:49 609 razy
6 5. Karta zadania-DKDP-działania wspierajace.doc (DOC, 59.50Kb) 2016-11-18 15:12:49 610 razy
7 6. Karta zadania - tereny zielone.doc (DOC, 57.50Kb) 2016-11-18 15:12:49 587 razy
8 7. Regulamin udzielania dofinansowania do poniesionych kosztów usuwania azbestu.pdf (PDF, 274.62Kb) 2016-11-18 15:12:49 709 razy
9 8. Wniosek o dofinansowanie azbest.pdf (PDF, 121.55Kb) 2016-11-18 15:12:49 629 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szymkowiak 18-11-2016 15:12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 18-11-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-10-2019 09:21:09