Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

KIEROWNIK POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Specjalista pracy z rodziną

III. WYMIAR ETATU: Umowa o pracę, pełen etat

IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie:

a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, lub na kierunku nauki o rodzinie

4. 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną.

5. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,

6. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek

w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. znajomość przepisów z zakresu:

a) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) ustawy o pomocy społecznej;

c) ustawy o samorządzie powiatowym;

d) ustawy o ochronie danych osobowych;

e) ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

f) ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

V. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. umiejętność obsługi komputera,

2. samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,

3. umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

4. umiejętność pracy w zespole,

5. mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej,

6. mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Koordynowanie prac Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;

2. Sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołu ds. oceny sytuacji dziecka;

3. Sporządzanie pisemnej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dokonanej podczas posiedzenia Zespołu, pod kątem:

a) ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;

b) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;

c) modyfikowania planu pomocy dziecku;

d) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;

e) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;

f) oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

g) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej.

4. Sporządzanie pisemnej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka po konsultacji w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka i psychologiem zatrudnionym w PCPR, pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.

5. Na podstawie wniosków z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny oraz oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka formułowanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazywanie jej do właściwego sądu.

6. Sporządzanie wniosków do sądu o uchylenie postanowienia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, w przypadku ostatecznej negatywnej oceny ich negatywnej oceny.

7. Sporządzanie pisemnej opinii na podstawie wniosków i ustaleń podczas posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny dziecka w zakresie:

a) zasadności przysposobienia dziecka, w tym również poza granicami Rzeczypospolitej;

b) kontaktów dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;

c) zasadności wspólnego umieszczania rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej.

8. Współpraca z  koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności pod kątem:

a) sporządzania przez nich planu pomocy dziecku;

b) zgłaszania do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

c) przedstawiania sprawozdania/raportów z efektów pracy i realizacji planu pomocy dziecku organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej

11. Wyrażanie opinii w sprawie zawierania umów z rodzinami niezawodowymi ubiegającymi się o pełnienie funkcji rodziny zawodowej,

12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. życiorys (CV),

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

5. oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182)

VIII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 października 2016 roku do godziny 14:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR) w zamkniętych kopertach z dopiskiem nabór na stanowisko – Specjalista pracy z rodziną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku”.

X. INFORMACJE DODATKOWE:

  • Zgłoszenia, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

  • Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku oraz na tablicy informacyjnej przy Centrum.

Załączniki do pobrania

1 nabór na stanowisko - specjalista pracy z rodzina.pdf (PDF, 16KB) 2016-10-17 08:51:35 206 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 17-10-2016 08:51:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 14-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 17-10-2016 08:51:35