Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o III przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego

ZARZĄD POWIATU

na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr 2014, poz.1490 z późn. zm) ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Malborskiego.

1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 28/17 o pow. 2,4735 ha położona w obr. 13 miasta Malborka dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  GD1M/00025817/0.

2. Opis nieruchomości i jej przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Działka jest położona w pośredniej części miasta, przy ul. Targowej - w niewielkiej odległości od centrum, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, handlowo-usługowej i użytkowej. Działka sąsiaduje z ogródkami działkowymi oraz z budynkiem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Całość działki stanowi teren płaski, uzbrojony (w bliskim otoczeniu znajduje się sieć wodociągowa, telefoniczna, energetyczna, kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza). Zgodnie z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego działka znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zabudowę wielorodzinną łączoną z zabudową usługową oraz pod drogi wewnętrzne.

3. Obciążenia nieruchomości: brak

4. Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość: brak

5. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza jest równa wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 4 185 162 zł (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote). Przy sprzedaży do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zbycia.

6. Wadium: wadium w wysokości 210 000 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) należy wpłacić do dnia 26.08.2016 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Malborku nr 15 1160 2202 0000 0002 5858 5462  z odpowiednim tytułem wpłaty. Za dzień wpłaty uznaje się zaksięgowanie pieniędzy na rachunku bankowym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu, zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto, nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi kiedy nabywca z nieuzasadnionych przyczyn nie przystąpi do podpisania umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

7. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 26.08.2016 r. osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, wysłać kurierem lub przez operatora pocztowego na adres Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż dz. 28/17 – nie otwierać przed dniem 31.08.2016 r.” Oferty które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Termin i miejsce przetargu: przetarg składa się z część jawnej oraz niejawnej. Cześć jawna przetargu odbędzie się w dniu 31.08.2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, pok. nr 22, piętro I.

9. Pisemna oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer NIP, numer PESEL oferenta a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej: nazwę, oznaczenie siedziby i adres do korespondencji ( w przypadku kiedy jest inny niż adres siedziby), REGON, numer NIP oraz wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;

- w przypadku składania oferty przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika;

- datę sporządzenia oferty;

- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ich przyjęciu bez zastrzeżeń;

- dowód wpłaconego wadium;

- numer konta oferenta;

- oferowaną cenę nabycia nieruchomości

- zobowiązanie do pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz zobowiązanie do zapłaty zaoferowanej ceny, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej

- przy składaniu oferty przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z tej ustawy.

10. Dodatkowe informacje: przetargi I jak i II przeprowadzone kolejno 29.01.2016 r. oraz 13.05.2016 r. zakończyły się wynikiem negatywnym w powodu braku chętnych na nabycie. Warunkiem przystąpienia do III przetargu jest zarówno terminowe wniesienie wadium jak i terminowe złożenie pisemnej oferty. W przypadku złożenia równorzędnych ofert zostanie zorganizowany dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy te oferty złożyli. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony nie dalszy niż 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów oraz do zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej z ofert. Szczegółowych informacji na temat sprzedawanej nieruchomości oraz przetargu udzielane są w Starostwie Powiatowym, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w pok. 30 lub pod numerem telefonu 55 6460422.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 SP GN - ogłoszenie o III przetargu Jagiellońska.pdf (PDF, 224.11Kb) 2016-06-16 12:26:54 405 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 16-06-2016 12:26:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 16-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 16-06-2016 12:26:54