Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - otwarty nabór na Partnera

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Malborskiego na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego

przez Zarząd Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - regulamin konkursu nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16 na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej

Cel partnerstwa :

Celem partnerstwa jest współudział w przygotowaniu oraz realizacji projektu ukierunkowanego na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom, skierowanego do ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i placówek systemu oświaty wskazanych do objęcia wsparciem w zakresie Organu Prowadzącego – Powiatu Malborskiego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”

Zakres zadań przewidziany dla potencjalnego Partnera :

1. Udział w przygotowaniu projektu,

2. Realizacja zaproponowanych i zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie działań projektowych skierowanych do uczniów i nauczycieli.

3. Udział w procesie zarządzania projektem.

Wymagania wobec potencjalnego partnera :

1. Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i nie dopuścił się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości,

2. Nie zalega z uiszczeniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami,

3. Nie orzeczono wobec potencjalnego Partnera zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz.769),

4. Nie mają zastosowania wobec potencjalnego Partnera zapisy art. 9 ust. 1 pkt. 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.),

5. Reprezentują podmiot z poniższej listy:

a)         instytucje edukacyjne,

b)         szkoły wyższe,

c)         izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,

d)         pracodawcy/przedsiębiorcy,

e)         instytucje otoczenia biznesu,

f)         organizacje pozarządowe,

g)         instytucje rynku pracy,

h)         podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne.

6. Posiada przychody za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy na poziomie planowanych wydatków w projekcie wskazanych w ofercie współpracy (zgodnie z instrukcją wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020),

7. Potwierdzi w złożonej ofercie zgodności przedstawionej koncepcji partnerstwa z prowadzoną działalnością/ celami statutowymi itp.,

8. Wykaże udokumentowane  doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej w okresie od 2012 do 2016 roku,

9. Zobowiąże się wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe adekwatnie do wsparcia ujętego w projekcie, w tym wykaże, że w okresie realizacji powierzonego zadania będzie prowadził biuro na terenie Miasta Malborka, w którym dostępni będą pracownicy merytoryczni.

10. Zobowiąże się brać aktywny udział w realizacji całego projektu, w tym udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowaniu i zarządzaniu projektem.

O wyborze Partnera decydować będą między innymi następujące kryteria :

      1. Zgodność działalności Podmiotu z celami partnerstwa.

2. Oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe adekwatnie do wsparcia zaproponowanego przez Potencjalnego Partnera,

3. Doświadczenie Podmiotu w realizacji zadań wskazanych w pkt. 2. - informacje dotyczące realizacji projektów/działań o charakterze podobnym do planowego do realizacji w ramach Projektu (w tym współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) – cel projektu, rola w projekcie itp. oraz doświadczenie w realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej – badany okres od 2012 do 2016 roku.

Zakłada się możliwość wyboru tylko jednego Partnera do projektu.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Otwartego Naboru są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku pod adresem http://bip.powiat.malbork.pl/ /.

Podstawą przystąpienia do Otwartego naboru jest złożenie Oferty współpracy.

Wypełnione oferty współpracy należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Projekt 3.3.1RPO WP– Otwarty nabór  - nie otwierać przed zakończeniem naboru tj. przed dniem 28.06.2016r. godz. 15:30”.

Miejsce składania ofert współpracy (osobiście lub pocztą tradycyjną):

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

80-200 Malbork

Sekretariat pok. 24

w godzinach 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku

Termin składania ofert rozpoczyna się od dnia ogłoszenia naboru, tj. 07.06.2016r. Na potrzeby otwartego naboru, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych. Ostatnim dniem jest 21 dzień od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia czyli do 28.06.2016 roku do godz. 15.30. O zachowaniu terminu składania Ofert współpracy decyduje data wpływu Oferty współpracy do Starostwa Powiatowego w Malborku.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie Otwartego Naboru jest p. Małgorzata Badziong – telefon: 55  646 04 77; e-mail: m.badziong @powiat.malbork.pl.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku pod adresem http://bip.powiat.malbork.pl/. Podmioty składające Oferty współpracy zostaną powiadomione o wynikach naboru pocztą tradycyjną.

 

Uchwała Nr 152/2016 Zarządu Powiatu z dnia 07 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja o wynikach naboru.pdf (PDF, 84.31Kb) 2016-07-05 14:56:52 461 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 07-06-2016 15:32:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Badziong 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 05-07-2016 14:56:52