Ogłaszenie o otwartym i konkurencyjnym nabórze na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy

Inspektora w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg

w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

Prowadzenie spraw związanych z:

 • rejestracją i wyrejestrowywaniem pojazdów;
 • dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji urzędowych;

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym:

- posiadanie co najmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,

 • wiedza z zakresu znajomości:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym t.j. z 2015r. Dz.U. poz. 1445,

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowanie Administracyjnego t.j. z 2016r. Dz. U. poz. 23

- ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym t.j. z 2012r. Dz.U. poz. 1137,

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów t.j. z 2014r. Dz.U. poz 1522

-  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach t.j. z 2014r. Dz.U. poz 1727;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • praca w Wydziale Komunikacji na stanowisku do spraw rejestracji pojazdów;
 • znajomość systemu pojazd.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku
z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy  
  za dwutygodniowym wypowiedzeniem
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa  
  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym
w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w kwietniu 2016 r. wynosił 17,56%.

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2016 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O zakwalifikowaniu się go kolejnego etapu wyznaczonego na dzień 20.05.2016r. (test i/lub rozmowa) uczestnicy dalszych części rekrutacji zostaną poinformowani telefonicznie (wraz z podaniem dokładnej godziny dalszych etapów) po przeprowadzeniu przez komisję analizy złożonych aplikacji.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji Transportu i Dróg.”

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (55) 646 04 30.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Załączniki do pobrania

1 OGŁOSZENIE O NABORZE KD.pdf (PDF, 20KB) 2016-05-05 08:35:56 535 razy
2 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (DOC, 38KB) 2016-05-05 08:35:56 259 razy
3 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 26KB) 2016-05-05 08:35:56 244 razy
4 oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc (DOC, 27KB) 2016-05-05 08:35:56 260 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 05-05-2016 08:35:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 04-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 05-05-2016 08:35:56