Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zaproszenie do składania ofert - Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016

Zapytanie ofertowe działania korekcyjno – edukacyjne nr 1/2016.ZF
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych.

Dotyczy:   Realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016

W sprawie:  Specjalisty/specjalistów do prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w powiecie malborskim w warunkach wolnościowych w roku 2016 

Postanowienia ogólne                                                                                                                                  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, w ramach realizacji „Powiatowego Programu Korekcyjno –Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na  lata 2016-2017 w warunkach wolnościowych” planuje wyłonienie wykonawcy w ramach umowy cywilno prawnej (umowa – zlecenia usługi) celem świadczenia usług z zakresu prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w ramach w/w programu. W związku z faktem, iż Zlecający przedmiot zapytania planuje przeznaczyć na realizację wymienionej usługi kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro (zamówienie podlega wyłączeniu z art.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych) koniecznym jest przeprowadzenie rozpoznania cenowego na lokalnym rynku.  Z uwagi na powyższe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na poniżej opisaną usługę w formie odpowiedzi na wzorze zamieszczonym  w załączeniu.  

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Nazwa Zamawiającego: Powiat Malborski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Adres: 82-200 Malbork ul. Plac Słowiański 17

Telefon: 55 647-15-46

Strona internetowa: www.pcpr.powiat.malbork.pl

1) Postępowanie o udzielanie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego

2) Miejsce publikacji zapytania ofertowego – strona internetowa Zamawiającego – www.pcpr.powiat.malbork.pl  oraz strona internetowa Starostwa Powiatowego w Malborku www.powiat.malbork.pl oraz www.bip.powiat.malbork.pl

2. PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie "Powiatowego Programu Korekcyjno –Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na  lata 2016-2017 w warunkach wolnościowych" zwanego dalej „Programem”.

2) WYKONAWCA jest obowiązany przeprowadzić program zgodnie z:

a) ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.). 

b) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r.  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259). 

c) Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

d)Powiatowym Programem Korekcyjno –Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na  lata 2016-2017 w warunkach wolnościowych", stanowiącym załącznik do uchwały IX/89/2015 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno –Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Malborskim na lata 2016-2017 w warunkach wolnościowych", oraz załącznikiem Nr 2 do tej uchwały pn. „Materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Powiecie Malborskim w warunkach wolnościowych”

3) Program winien być realizowany przede wszystkim w formie zajęć grupowych, w małych grupach, maksymalnie 15-o osobowych, oraz dodatkowo w formie zajęć indywidualnych. Zajęcia grupowe powinny jednak przeważać.

4)Pomieszczenie na przeprowadzenie zajęć zapewnia ZLECENIODAWCA.

5)Przebieg i efekty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie objęte są działaniami monitorującymi i ewaluacyjnymi przez WYKONAWCĘ, a wyniki tych działań są wykorzystywane w pracach nad doskonaleniem i upowszechnianiem dalszych metod oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

6)Łączny czas trwania programu obejmuje minimum 60 godzin. Przerwy pomiędzy kolejnymi zajęciami nie mogą być dłuższe niż 1 tydzień – nie dotyczy okresu wakacyjnego.

7)Wskazane jest, aby Program prowadzony był przez dwie osoby, najlepiej kobietę i mężczyznę.

8)Wskazane jest, aby osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne w trakcie trwania programu uczestniczyły w indywidualnej superwizji przynajmniej raz na dwa miesiące w trakcie trwania programu. WYKONAWCA  w indywidualnej superwizji  winien uczestniczyć we własnym zakresie.

9)WYKONAWCA zobowiązany jest w stosunku do każdego uczestnika prowadzić indywidualną kartę przebiegu programu obejmującą m.in. diagnozę stosowanej przemocy, uwagi i wnioski oraz wskazania do pracy ze sprawcą, jak również prowadzić dokumentację uczestników programu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

10)WYKONAWCA zobowiązany jest prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie monitoringu w trakcie trwania programu, jak również monitoringu i sposobu funkcjonowania uczestników po zakończeniu programu, zgodnie z § 8 rozporządzenia z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług (…) oraz zapisami Załącznika Nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie – Wytycznymi do tworzenia modelowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

11)WYKONAWCA zobowiązuje się sporządzić i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku na podstawie przekazanego mu formularza i w terminach określonych  przez Centrum sprawozdanie tj. I kwartał, I półrocze, III kwartał, II półrocze. Termin do 15-go każdego miesiąca następującego tym okresie.

12)WYKONAWCA zobowiązany jest każdorazowo całą dokumentację dotyczącą uczestnictwa sprawcy w zajęciach dostarczyć do siedziby Centrum, w terminie jednego miesiąca od daty zakończenia udziału sprawcy w zajęciach.

13)Zajęcia powinny zakończyć się wydaniem zaświadczenia o zakończeniu Programu przez sprawce, lub o jego uczestnictwie w Programie.  

14)Naboru uczestników do udziału w Programie dokonuje ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA po wcześniejszym uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM.

15)WYKONAWCA zapewnia przygotowanie na własny koszt niezbędnych do pracy materiałów piśmienniczych i dydaktycznych oraz napoje gorące.  

16)Umowa na realizację Programu zostanie zawarta według wzoru ustalonego przez Zamawiającego z uwzględnieniem zasad określonych jak w podpunktach poprzedzających. 

17)ZAMAWIAJĄCY dopuszcza wspólne ubieganie się WYKONAWCÓW o udzielenie zamówienia. W takim przypadku prawa i obowiązki WYKONAWCÓW będą miały charakter solidarny.    

18)ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu oraz oferty wariantowej.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

WYKONAWCA jest obowiązany przeprowadzić Program w okresie od 01.03.2016. do 31.12.2016.

4. FORMA ZATRUDNIENIA:

Umowa cywilno prawna .Termin i miejsce podpisania umowy zostanie uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

5. WARUNKI, KTÓRE POWINNI SPEŁNIĆ WYKONAWCY

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się WYKONAWCY, którzy:

a) spełniają warunki do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz.U. Nr 50, poz. 259). Przez staż pracy, o którym jest mowa w § 9 pkt 3 przywołanego wyżej rozporządzenia, rozumie się okres wykonywania zadań związanych bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, porozumienia w sprawie wolontariatu lub powołania do zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obejmujący m.in. prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

b) wykażą się niekaralnością za przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia.  

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty.  Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, że WYKONAWCA spełnia wyżej wymienione warunki.  

2) W celu potwierdzenia, że WYKONAWCA spełnia warunki, o których mowa w ppkt 1 lit „a” powyżej, WYKONAWCA jest obowiązany przedłożyć:

a) dyplom ukończenia studiów II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji. Osoby, które ukończyły studia przed wejściem w życie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365) przedstawiają dyplom ukończenia odpowiednich jednolitych studiów magisterskich. 

b) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. Zaświadczenie powinno określać: przedmiot szkolenia jako posiadający (według nazwy lub tematyki szkolenia, podmiotu szkolącego, bloku tematycznego w ramach którego odbywa się szkolenie albo instytucji organizującej szkolenie lub kierującej na szkolenie) związek z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub pracą z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, datę i czas trwania szkolenia w godzinach, instytucję szkolącą, podpis osoby upoważnionej oraz co najmniej imię i nazwisko WYKONAWCY. W przypadku zaświadczenia, w którym czas trwania szkolenia określony jest tylko datą bez wskazania godzin, 1 dzień szkolenia zostanie przeliczony na 8 godzin. Przez pojęcie „szkolenia” rozumie się także inne formy kształcenia, jak np. studia podyplomowe, warsztaty, konferencje, seminaria, sympozja, pod warunkiem, że trwają dłużej niż 1 dzień. W przypadku zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez WYKONAWCĘ szkolenia w zakresie jedynie ogólnie związanym z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 1/3 godzin szkolenia powyższego szkolenia zalicza się na poczet ukończonego szkolenia w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie; w przypadku ustalenia w sposób określony jak wyżej niepełnej liczby godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, ustaloną liczbę zaokrągla się w górę do pełnej liczby. 

c) dokumenty potwierdzające, że WYKONAWCA posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obejmujący m.in. prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Rodzaj czynności wykonywanych w ramach powyższego stażu pracy powinien mieć bezpośredni związek z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dokumentami tymi są:

? w odniesieniu do stosunku pracy – świadectwo pracy, a jeżeli umowa o pracę trwa, umowa o pracę i zaświadczenie pracodawcy o trwaniu umowy. Należy dołączyć zaświadczenie, zakres czynności, które dokumentują wykonywanie pracy związanej bezpośrednio z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – w przypadku, gdy to nie wynika bezpośrednio z zawarte umowy o pracę. Staż pracy może być potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, określającym czas i rodzaj pracy wykonywanej przez WYKONAWCĘ.

? w odniesieniu do umowy zlecenia – umowa zlecenia, która została zakończona, a jeżeli umowa zlecenia trwa, dodatkowo zaświadczenie zleceniodawcy o trwaniu umowy. Powyższy staż pracy może również zostać potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez zleceniodawcę lub inny upoważniony podmiot, określającym czas i rodzaj czynności wykonywanych przez WYKONAWCĘ. Należy dołączyć zaświadczenie, zakres czynności, które dokumentują wykonywanie pracy związanej bezpośrednio  z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – w przypadku, gdy to nie wynika bezpośrednio z zawarte umowy.

? w odniesieniu do wolontariatu – porozumienie wraz z pisemnym zaświadczeniem  o wykonywaniu zadań i ich rodzaju przez wolontariusza, o którym jest mowa w art. 44 ust. 1 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 11180z późn. zm.). 

? do zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – akt powołania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku odwołania z wyżej wymienionego zespołu, należy dołączyć stosowny akt odwołania. Powyższy staż pracy może również zostać potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez upoważniony podmiot, określającym czas powołania WYKONAWCY do zespołu interdyscyplinarnego. 

? w odniesieniu do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zaświadczenie instytucji zlecającej prowadzenie programu potwierdzające czas prowadzenia programu, fakt prowadzenia przez WYKONAWCĘ programu lub zajęć w ramach programu, oraz przeprowadzenie programu w sposób prawidłowy.  

3) W celu potwierdzenia, że WYKONAWCA spełnia warunki, o których mowa w ppkt 1 lit „b” powyżej, WYKONAWCA jest obowiązany przedłożyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) Dokumenty, o którym jest mowa w pkt 2 – 3 powyżej powinny być złożone  w oryginale lub jako kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ.

5) W przypadku wspólnego złożenia oferty na realizację Programu przez kilku WYKONAWCÓW, wymogi określone w pkt 1 – 3 powyżej powinien spełnić z osobna każdy z WYKONAWCÓW ubiegających się wspólnie o zamówienie.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) W niniejszym postępowaniu, za wyjątkiem oferty wraz z załącznikami, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2) WYKONAWCA może zwrócić się do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO nie później niż do końca dnia, w którym upłynie połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3) W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY ma prawo zmiany treści Zapytania ofertowego.

4) Do kontaktowania się z WYKONAWCAMI, ZAMAWIAJĄCY upoważnia: pracownika socjalnego PCPR w Malborku p. Zbigniewa Franz tel. 55 647-15-46.

5) Ofertę należy sporządzić na formularzu OFERTY (załącznik Nr 1 do „Zapytania ofertowego”) i należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

oraz napisem z prawym dolnym rogu koperty: „Oferta na przeprowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego na 2016r”

UWAGA:

ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  z nieprawidłowego oznakowania opakowania lub braku którejkolwiek informacji podanych w niniejszym punkcie.  

6) Oferta powinny zostać sporządzona w formie pisemnej, czytelnie, w języku polskim.

7) Do oferty WYKONAWCA załącza wymagane dokumenty wymienione w pkt 5 ppkt 2 – 5 Zapytania ofertowego oraz następujące dokumenty:

a) ramowy projekt – konspekt zawierający treści, które będą przedstawiane w trakcie zajęć. 

b) harmonogram i tematy zajęć. 

c) plan monitorowania efektów Programu w trakcie Programu i w trakcie 3 lat po jego zakończeniu,

d) propozycję wzoru ankiety monitorującej poziom wiedzy uczestników programu na początku programu oraz w jego trakcie a także propozycję ankiety, która pozwoli na ocenę programu, zdobytą wiedzę oraz poziom przydatności zdobytej wiedzy w życiu osobistym, która będzie przedstawiana uczestnikom na zakończenie programu.

e) propozycję wzoru ankiety monitorującej efekty i zmianę w zachowaniu uczestników 

8) Oferta musi być podpisana przez:

a) WYKONAWCĘ. 

b) osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo. 

Podpis należy złożyć w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej go, tzn. czytelny podpis zawierający imię i nazwisko lub opatrzony pieczęcią imienną. 

9) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo, musi ono zawierać zakres upełnomocnienia.

10) W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez WYKONAWCĘ.

11) WYKONAWCA ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12) WYKONAWCA może złożyć tylko jedną ofertę.

13) Zaleca się, aby:  

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY lub posiadającą Pełnomocnictwo. 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami. 

c) kartki oferty były spięte.

14) WYKONAWCA może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO, przed upływem terminu do składania ofert.

Pismo należy złożyć w kopercie oznaczając odpowiednio „zmiana oferty/ wycofanie oferty na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego na 2016r”. 

15) Ofertę złożoną po terminie składania ofert ZAMAWIAJĄCY zwróci bez otwierania.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Plac Słowiański 17

82-200 Malbork  w pokoju Nr 10  do dnia 19 lutego 2016r. godz. 14:30

2) Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO jak wyżej, pok. Nr 10 dnia 22 lutego 2016r o godz. 11:00

4) Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5) Otwierając oferty ZAMAWIAJĄCY poda nazwy oraz adresy WYKONAWCÓW, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen oraz złożonych dokumentów.

UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do ZAMAWIAJĄCEGO, a nie datę i godzinę jej wysłania przez WYKONAWCĘ (np. przesyłką pocztową lub kurierską).  

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1) Oferty zostaną ocenione z zastosowaniem matematycznych obliczeń, za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:  

a) Cena – 40%. ( oferta cenowa powinna uszczegółowiona o to co sobą obejmuje).

W przypadku osób fizycznych wartość ceny brutto powinna zawierać zaplanowane oraz niezaplanowane a wynikające z obowiązujących przepisów podatki oraz składki ZUS ponoszone przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, (w tym ewentualne koszty pracodawcy które wystąpią po podpisaniu umowy)

b) Kwalifikacje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30%.

c) Doświadczenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30%.

2) Sposób obliczania oferty najkorzystniejszej :

a) kryterium ceny: 

? każda oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:  

cena zamówienia brutto oferty z najniższą ceną / cena zamówienia brutto oferty badanej x 40 pkt 

? podczas oceny ofert maksymalną ilość punktów tj. 40 pkt. otrzyma oferta z najniższą ceną. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów.

? obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. 

? cena ofertowa powinna być wyrażona w PLN niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i powinna być skalkulowana w ten sposób, aby obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: przeprowadzenia zajęć, zapewnienia materiałów piśmienniczych i dydaktycznych oraz kawy i herbaty, a także monitorowania uczestników Programu pod jego zakończeniu.  ? w przypadku oferty złożonej na wspólne udzielenie zamówienia, cena tej oferty powinna obejmować łączny koszt realizacji Programu przez wszystkich WYKONAWCÓW składających daną ofertę. 

b) kryterium kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  

? każdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekraczających 100 godzin, udokumentowanych zaświadczeniami przedłożonymi przez WYKONAWCĘ, przyznawania jest liczba punktów. 

? oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:  

oferta badana z liczbą szkoleń / oferta z największą liczbą szkoleń x 30 pkt 

? podczas oceny ofert maksymalną ilość punktów tj. 30 pkt. otrzyma oferta z największą liczbą godzin odbytych szkoleń. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów. 

? obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. 

? w przypadku złożenia przez WYKONAWCÓW wspólnej oferty, jako podstawę ustalenia liczby punktów bierze się pod uwagę WYKONAWCĘ posiadającego według oferty największą liczbę godzin udokumentowanych szkoleń.  

c) kryterium doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: ? każdej ofercie, odpowiednio do okresu stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekraczającego 3 lata, potwierdzonego dokumentami przedłożonymi przez WYKONAWCĘ, przyznawania jest liczba punktów.

? dla ustalenia stażu pracy bierze się pod uwagę czas trwania stosunku pracy, czas na jaki została zawarta albo – w przypadku rozwiązania przed terminem – faktycznie trwała umowa zlecenie lub porozumienie w sprawie wolontariatu, oraz czas pozostawania członkiem zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bez względu na ilość godzin i rodzaj zadań realizowanych w wyżej wymienionych okresach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Staż pracy przelicza się w dniach. 

? w razie równoczesnego wykonywania przez WYKONAWCĘ pracy w kilku instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sumuje się wszystkie staże pracy niezależnie od czasu ich trwania. 

? oferta zostanie poddana indywidualnemu obliczeniu punktowemu wg wzoru:  

oferta z badanym stażem pracy / oferta z najdłuższym stażem pracy x 30 pkt 

? podczas oceny ofert maksymalną ilość punktów tj. 30 pkt. otrzyma oferta z najdłuższym stażem pracy. Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniejszą ilość punktów. 

? obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. 

? w przypadku złożenia przez WYKONAWCÓW wspólnej oferty, jako podstawę ustalenia liczby punktów bierze się pod uwagę WYKONAWCĘ posiadającego według oferty najdłuższy staż pracy.  

3) Każdemu WYKONAWCY przypisana zostanie suma punktów uzyskanych podczas oceny jego oferty według wszystkich kryteriów wymienionych w ppkt 2.

4) Oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana przez ZAMAWIAJĄCEGO.

9. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

1) WYKONAWCY, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyborze oferty najkorzystniejszej. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego.

2) W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej ZAMAWIAJĄCY poinformuje WYKONAWCĘ o terminie i miejscu zawarcia umowy.

3) Jeżeli cena brutto najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem lub unieważnienia postępowania.          

 

Załączniki:

 

  1. oferta wykonawcy
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego)
  3. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego
  4. kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie
  5. kserokopie dokumentów poświadczających  uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie
  6. oświadczenie o realizacji  programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie lub   pracy terapeutycznej ze sprawcą przemocy ( wzór oświadczenia stanowi załącznik  Nr 4 do Zapytania ofertowego)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zaproszenie do składania ofert - PCPR 08-02-2016.pdf (PDF, 811.25Kb) 2016-02-09 10:10:06 470 razy
2 Zaproszenie do składania ofert - PCPR 08-02-2016.docx (DOCX, 31.33Kb) 2016-02-09 10:10:06 507 razy
3 Załącznik nr 1.docx (DOCX, 14.32Kb) 2016-02-09 10:10:06 473 razy
4 Załącznik nr 2.docx (DOCX, 14.93Kb) 2016-02-09 10:10:06 481 razy
5 Załącznik nr 3.docx (DOCX, 16.37Kb) 2016-02-09 10:10:06 489 razy
6 Załącznik nr 4.docx (DOCX, 14.02Kb) 2016-02-09 10:10:06 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-02-2016 10:10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 08-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-02-2016 10:19:59