Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 

Główny Księgowy

 

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Wykształcenie – ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, bądź średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości.

Znajomość przepisów:

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z póź. zm.),

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005r. Nr 249, poz. 2104),

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1020)

 

Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata na wolne stanowisko:

1. Znajomość zagadnień związanych z działalnością księgowości Domu Pomocy Społecznej

z udokumentowanym doświadczeniem.

2. Znajomość przepisów w zakresie sprawozdawczości budżetowej jednostek.

3. Obsługa komputera i programów księgowych.

4. Znajomość zasad naliczania wynagrodzeń pracowników, składek ZUS oraz podatku dochodowego.

5. Znajomość zasad inwentaryzacji

6. Znajomość zasad gospodarki kasowej.

 

Zakres obowiązków na stanowisku Główny Księgowy

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności wydatków gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych.

5. Opracowanie projektu budżetu dochodów i wydatków dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku na rok kalendarzowy.

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych.

7. Opracowanie i realizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w trybie kontroli wewnętrznej.

8. Opracowanie projektów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora DPS-u, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

9. Współpraca z właściwymi bankami w zakresie prawidłowego wykorzystania przyznanych środków.

10. Nadzór nad inwentaryzacją.

11. Kierowanie praca podległych pracowników, ich instruktaż oraz szkolenie.

12. Czuwanie nad całokształtem prac z zakresu rachunkowości wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki.

Wymagane dokumenty:

 

1. Podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko: Głównego Księgowego,

2. Curriculum Vitae z dokładnym opisem pracy zawodowej,

3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2006r. ; (Dz. U. Nr 125 z 13 lipca 2006r. , poz. 896),

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyta kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy)

5. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska Głównego Księgowego,

6. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie (zaświadczenie, kserokopie świadectw pracy),

7. Oświadczenie kandydata:

a/ o niekaralności,

b/ że w przypadku wyboru jego kandydatury nie będzie wykonywał czynności, które

stałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na stanowisku

Głównego Księgowego,

8. Kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy o

pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami

kopi dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby

rekrutacji.

Wymienione wyżej dokumenty prosimy przesyłać na adres:

Dom Pomocy Społecznej w Malborku

ul. Słowackiego 45

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Domu Pomocy Społecznej w Malborku, pokój numer 93

( II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do 11.01.2016r. do godz. 15.00

Dokumenty winny być zamieszczone w zaklejonej kopercie zaadresowanej i oznaczonej napisem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”.

Dokumenty, które zostaną dostarczone do Domu Pomocy Społecznej w Malborku po terminie określonym wyżej, pozostaną bez rozpoznania.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.01.2016r.

w siedzibie Domu Pomocy Społecznej , ul. Słowackiego 45 w Malborku.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z „Zasadami postępowania przy naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Malborku” można zapoznać się w Domu Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 45, w pokoju nr.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.bip.powiat.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 45.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, będą odsyłane za zwrotnym potwierdzeniem.

 

Z kandydatem nawiązuje się umowę o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony,

natomiast w przypadku kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku

urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na

czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku

pracy z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Przez kandydatów podejmujących po raz pierwszy pracę, rozumie się kandydatów, którzy nie

byli wcześniej zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach

samorządowych, na czas nieokreślony albo na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy i nie

odbyli służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

 

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie

moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji

procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z

2014r., poz. 1182 z późniejszymi zmianami), oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o

pracownikach samorządowych .

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku

Wioletta Klepacka

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja o wynikach naboru.pdf (PDF, 73KB) 2016-01-13 12:39:04 646 razy
2 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Malborku ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.odt (ODT, 22KB) 2015-12-18 08:48:36 485 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 18-12-2015 08:48:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Artur Grabowski 18-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 02-10-2019 14:17:40