Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektora do spraw organizacji transportu drogowego w Wydziale
Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będą obowiązki wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, ustawy o transporcie drogowym, rozporządzenia UE nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007r. dotyczące usług publicznych o zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;

 • co najmniej trzyletni staż pracy;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie co najmniej jednego roku stażu pracy w podmiotach gospodarczych lub jednostkach administracji publicznej, związanych z organizacją transportu;

 • studia wyższe w zakresie transport, logistyka, prawo lub administracja;

 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw:

- samorządzie powiatowym,

- Kodeks Postępowania Administracyjnego,

- o ochronie danych osobowych,

- transporcie zbiorowym,

- o transporcie drogowym,

- rozporządzenia UE nr 1370 Parlamentu Europejskiego i Rady z 2007r. dotyczące usług publicznych o zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2015 r. wynosił 15,68 %.

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2015 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dnia 30.12.2015r. odbędą się rozmowy kwalifikacyjne i / lub testy kompetencyjne. O ich szczegółach osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie 29.12.2015r.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Inspektora do spraw organizacji transportu drogowego.”

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg - Roman Procyk pod tel.: 55 646 04 30

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 11.12.2015r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (DOC, 38KB) 2015-12-11 13:54:02 257 razy
2 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 26KB) 2015-12-11 13:54:02 270 razy
3 oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc (DOC, 27KB) 2015-12-11 13:54:02 277 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 11-12-2015 13:54:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 11-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 11-12-2015 13:56:10