Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


 

ZARZĄD POWIATU W MALBORKU działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)

OGŁASZA otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r.

1. Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). Dwie lub więcej organizacje pozarządowe działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną na zasadach określonych w art. 14 ust. 3-5 ww. ustawy.

2. Rodzaj zadania:

1) w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1) na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej planowana jest kwota 59.946,00 zł brutto.

 

4. Zasady przyznawania dotacji: Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się. Powiat Malborski przekaże wysokość dotacji celowej dla organizacji pozarządowej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania środków finansowych z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody Pomorskiego. Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy: - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.); - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z poźn. zm.); - ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 

5. Warunki przyznania dotacji:

1) Do udziału w otwartym konkursie ofert może przystąpić podmiot, który spełnia łącznie następujące wymagania formalne: a) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych; b) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 1255); c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania: - zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, - zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów. d) złoży w terminie prawidłowo ofertę wraz z wszystkimi załącznikami wymienionymi w warunkach konkursu, zgodnie z treścią ogłoszenia o konkursie.

2) Warunkiem rozpatrzenia oferty jest złożenie przez podmiot następujących dokumentów: a) oferty podmiotu o przyznanie dotacji, zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 , poz. 25). Oferta powinna zawierać: - szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, - informacje o terminie i miejscu realizacji zadania, - kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, - informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania, w tym zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 05.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych, - pisemne zobowiązania: * zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, * zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, b) kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

3) Uwagi dodatkowe: a) o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawne nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy; b) podmiot zobowiązany jest do przygotowania oferty zgodnie z warunkami konkursu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu; c) oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu o konkursie być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, pod rygorem nieważności; d) ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności: w języku polskim, pismem komputerowym/maszynowym. W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu, musi być ona potwierdzona przez osobę (osoby) podpisujące ofert; e) poszczególne strony oferty i załączniki do oferty winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę; f) wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty musza być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę. Podmiotowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty; g) podmiot składający ofertę ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za poprawność złożonej oferty; h) złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji; i) dotacja może być przyznana tylko na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu; j) za koszty kwalifikowane uznaje się koszty niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z jego realizacją (zgodnie z opisem działań w ofercie) oraz w oparciu o koszty wykazane w kalkulacji podmiotu, spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; k) koszty zakupu środków trwałych są kosztami niekwalifikowanymi.

 

6. Termin i warunki realizacji zadania:

1) Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2016 roku zawarcia do dnia 31 grudnia 2016 roku;

2) Miejsce realizacji: realizacja zadania odbywać się będzie na terenie Powiatu Malborskiego w miejscowości Malbork wyłącznie w zlokalizowanym przy Placu Słowiańskim 17 punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, w dni robocze, zgodnie z harmonogramem: a) poniedziałek w godz. 10.00 – 14.00. b) wtorek w godz. 10.00 – 14.00. c) środa w godz. 10.00 – 14.00. d) czwartek w godz. 10.00 – 14.00. e) piątek – w godz. 10.00 – 14.00. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ma zapewniony dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, teleinformatycznej, właściwe warunki oczekiwania osób chcących uzyskać nieodpłatną pomoc prawną oraz posiada wyodrębnione pomieszczenie umożliwiające zachowanie dyskrecji przy udzielania pomocy prawnej. Wyposażenie lokalu, stanowiące własność Starostwa Powiatowego w Malborku zapewnia właściwy sprzęt i oprogramowanie zapewniające dostęp do ogólnie dostępnych baz aktów prawnych, bezpieczne przechowywanie dokumentów zawierających dane osobowe, a także umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym. Kompleksową obsługę organizacyjno-techniczną punktu przyjmuje na siebie Starostwo Powiatowe w Malborku.

3) Warunki realizacji zadania: a) zadania realizowane w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej obejmują: − informowanie osób uprawnionych o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub − wskazywanie osobom uprawnionym sposobu rozwiązania ich problemów prawnych lub - udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub sporządzenie projektów pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym, b) nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności, c) nieodpłatnej pomocy prawnej mogą w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej powierzonych do prowadzenia organizacji pozarządowej mogą udzielać: − osobiście adwokat lub radca prawny (w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski), − doradca podatkowy - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, − osoba, która: ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, d) podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Malborku, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej, e) umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, nie później niż do dnia 15 grudnia 2015 r., f) zleceniobiorca zobowiązany jest m. in. do: − udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, − dokumentowania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 7 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania staroście do dziesiątego dnia każdego miesiąca kart nieodpłatnej pomocy prawnej i kompletów oświadczeń za miesiąc ubiegły, − zachowania poufności wobec osób korzystających z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz należytej staranności w gromadzeniu i przechowywaniu oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6, ust. 3-4 oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j .t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), − złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

 

7. Termin składania ofert: Ofertę na realizację wyżej wymienionego zadania należy składać od dnia ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2015 r., do godz. 15:00, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

1) Koperty powinny być zamknięte i zawierać dopisek „Oferta prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” . Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne. W jednej kopercie może być umieszczona tylko 1 oferta. Dodatkowe informacje można uzyskać u Sekretarza Powiatu.

2) Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty.

3) Oferta winna być napisana na maszynie lub komputerze i podpisana przez uprawnionych przedstawicieli oferenta. Dokonane poprawki lub korekty błędów muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę. Oferta winna stanowić zwartą całość.

 

8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1) Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej powołana przez Zarząd Powiatu w Malborku Komisja Konkursowa i przedłoży je Zarządowi Powiatu w Malborku do zatwierdzenia.

2) Komisja Konkursowa otworzy koperty z ofertami, oceni oferty pod względem formalnym, czy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm. ) i niniejszego ogłoszenia, odrzuci oferty nie spełniające warunków formalnych określonych w wymienionej ustawie i niniejszym ogłoszeniu lub złożone po wyznaczonym terminie, rozpatrzą oferty, które spełniły warunki w ocenie formalnej i ocenią pod względem merytorycznym.

3) Kryteria stosowane przez Komisje Konkursowe przy ocenie merytorycznej ofert: a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, ocena doświadczenia; b) ocena przedstawianych kosztów realizacji zadania; c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne; d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

4) Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku do dnia 15 grudnia 2015 roku. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.malbork.pl, na stronie powiatowej: www.powiat.malbork.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa.

 

9. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań tego samego rodzaju w 2014 roku. Zarząd Powiatu w Malborku nie zlecał wcześniej realizacji zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

10. Informacje dodatkowe:

1) Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Malborku, Plac Słowiański 17, osobiście w pok. 42, telefonicznie pod numerem telefonu: 55 646 04 10.

2) Zarząd Powiatu w Malborku zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

3) W przypadku niezłożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się za nierozstrzygnięty.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 oferta - obsluga prawna.doc (DOC, 111.50Kb) 2015-12-01 15:28:47 467 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 01-12-2015 15:28:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 18-12-2015 22:22:21