Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:

 • wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym m.in. przygotowywanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego oraz rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;

 • wynikających z ustawy o ochronie zwierząt

 • wynikających z ustawy o ochronie przyrody m.in. prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z 9 grudnia 1996 r.

 • wynikających z ustawy prawo wodne m.in. dotyczących melioracji wodnych, spraw związanych
  z wydawaniem, ograniczaniem, stwierdzeniem wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, odszkodowań związanych z cofaniem pozwoleń wodnoprawnych, legalizacji urządzeń wodnych itp.;

 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

 • prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach związanych z informacja
  o środowisku i jego ochroną, znajdujących się w posiadaniu Wydziału;.

 • prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej;

 • prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie prowadzonych przez siebie spraw;

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami w zakresie zadań wydziału;

 • obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw;

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska, geologii lub pokrewne ( umożliwiające merytoryczne wykonywanie zadań na ww. stanowisku) ;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, o ochronie danych osobowych, prawo ochrony srodowiska, prawo wodne, o udostępnianiu informacji
  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie zwierząt, o rybactwie śródlądowym, o ochronie przyrody;

 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office;

 • preferowane doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w administracji samorządowej lub rządowej na stanowisku związanym z wyżej wymienionymi zadaniami;

 • umiejętność organizacji pracy;

 • samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
     20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 5. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 6. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
  - przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy   za dwutygodniowym wypowiedzeniem
  - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w 2015 r. wynosił 14,82%.

Oferty zawierające:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej);

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające staż pracy;

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko;

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

- oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz osobowy prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2015 roku do godz. 1330. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena spełniania wymagań nastąpi dnia 23 listopada 2015r. do godziny 1400 , po czym osoby aplikujące spełniające warunki formalne zostaną telefonicznie zaproszone do kolejnego etapu naboru.

Test weryfikujący wiedzę merytoryczną dla zakwalifikowanych osób nastąpi 24 listopada 2015r.
o godzinie 900.

Trzy osoby, które osiągną najwyższy wynik z testu kompetencyjnego zostaną zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej, w której zostanie oceniona przede wszystkim komunikatywność, komunikacja werbalna, zorientowanie na rezultaty pracy, kreatywność i umiejętności analityczne. Rozmowy odbędą się 25 listopada 2015r. a o dokładnej godzinie ich przeprowadzenia osoby zaklasyfikowane zostaną poinformowane po ocenie testu w dniu 24 listopada 2015r.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Paweł Szarmach - członek Komisji Konkursowej - sprawy formalno prawne
Tel.: 55 646 04 10

Bogusława Luterek - członek Komisji Konkursowej - sprawy merytoryczne
Tel.: 55 646 04 35

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej :

„Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Środowiska i Rolnictwa”

 

Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy: 04.01.2016 r.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 6.11.2015r.

Załączniki do pobrania

1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.doc (DOC, 38KB) 2015-11-13 09:21:56 268 razy
2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26KB) 2015-11-13 09:21:56 272 razy
3 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27KB) 2015-11-13 09:21:56 280 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 06-11-2015 11:52:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 06-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-11-2015 09:21:56