Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Pracy - Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • wykonywanie czynności związanych z realizacją budżetu Starostwa Powiatowego w Malborku w zakresie kompetencji Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji,

 • dokonywanie uzgodnień międzywydziałowych,

 • rejestrowanie spraw wpływających i wypływających z Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji według obowiązujących zasad,

 • terminowe przygotowywanie odpowiedzi na wnioski wpływające do Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w zakresie kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym,

 • wykonywania czynności związanych z realizacją decyzji Starosty, uchwał Rady Powiatu,

 • prowadzenie dokumentacji Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

 • realizacja zadań z zakresu rozwoju i inwestycji na terenie powiatu;

 • planowanie zamierzeń inwestycyjnych o charakterze rozwojowym objętych pomocą unijną oraz innych środków pozabudżetowych, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;

 • przygotowywanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne, pozyskiwane poza budżetem powiatu;

 • rozliczenie finansowe inwestycji;

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami, mająca na celu rozwój powiatu;

 • obsługa interesantów,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe z zakresu architektury, budownictwa, zagospodarowania przestrzennego lub pokrewne (umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego) oraz minimum 2 - letni staż pracy,

 • doświadczenie w analizie projektów budowlanych;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • prawo jazdy kat. B;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa Prawo budowlane, ogólna znajomość procedur sporządzania studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • kosztorysowanie,

 • preferowane wykształcenie wyższe drugiego stopnia w zakresie architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, geodezji, kartografii,

 • doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu inwestycji,

 • umiejętność organizacji pracy,

 • samodzielność, komunikatywność i dyspozycyjność..

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
     20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 5. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 6. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
  - przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy  
  - za dwutygodniowym wypowiedzeniem
  - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
    2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
    1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
    3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa  
  w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w październiku 2015 r. wynosił 14,82 %.

Oferty zawierające:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny;

- kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej);

- kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy;

- zakres dotychczasowych obowiązków potwierdzający doświadczenie w analizie projektów budowlanych;

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz osobowy prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2015 roku do godz. 12:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie i ocena ofert przez komisje konkursową nastąpi 20.11.2015r. o godzinie 12:15. Test kwalifikacyjny i/lub rozmowa osób spełniających wymogi formalne odbędzie się dnia 23.11.2015r. o godzinie 9:00 (osoby zakwalifikowane do tego etapu zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie w dniu 20.11.2015r.).

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji .”

Przewidywany termin nawiązania stosunku pracy: 01.01.2016r.

Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku - Pan Maciej Rusek tel. (55) 646 04 27.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 05.11.2015r.

Załączniki do pobrania

1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.doc (DOC, 38KB) 2015-11-13 09:21:12 196 razy
2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26KB) 2015-11-13 09:21:12 184 razy
3 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27KB) 2015-11-13 09:21:12 189 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 05-11-2015 10:43:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 05-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-11-2015 09:21:12