Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, gruntowej zabudowanej, położonej w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8

 

Starosta Malborski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
o
głasza
pierwszy
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Lichnowach przy ul. Jesionowej 8, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 68/1 o pow. 0,4718 ha, obręb Lichnowy, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr GD1M/00022788/6.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana jest murowanym, 2-kondygnacyjnym budynkiem wolnostojącym, podpiwniczonym, po byłym posterunku policji, dawnej użytkowanym jako administracyjno - mieszkalny, o pow. użytkowej 128,83 m2. Dodatkowo na działce posadowiony jest budynek gospodarczo - garażowy, parterowy, murowany o pow. 54,54 m2 oraz wiata przeznaczona do rozbiórki. W/w nieruchomość posiada regularny kształt o jednorodnym i płaskim ukształtowaniu terenu. Część działki może być wykorzystywana rolniczo. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren na którym usytuowana jest w/w nieruchomość wyposażony jest w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej tj. sieć wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną.

W/w budynek ujęty jest w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.

Teren przedmiotowej nieruchomości nie jest objęty ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lichnowy uchwalonego przez Radę Gminy Lichnowy Uchwałą Nr XLIII/435/10 z dnia 13 sierpnia 2010 r. przedmiotowa działka oznaczona jest jako: „Obszar docelowo zabudowany i zainwestowany, w tym: istniejącą zabudowa”.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

  • Cena wywoławcza 304.580 zł.

  • Wadium 30.500 zł.

  • Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Działka korzysta ze zwolnienia z podatku VAT - art.43 ust.1 pkt.10 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 października 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku przy Pl. Słowiańskim 17, w sali nr 22, I p.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, które należy wpłacić na rachunek Starostwa Powiatowego w Malborku nr 15 11602202 000000 0258585462 w Banku Millennium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek nie później niż w dniu 5 października 2015 r.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.

Przed przetargiem uczestnicy składają pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu .

 

Osoby, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 08.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U.2014.1090/, zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców /Dz.U.2014.1380/ wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni) po rozstrzygnięciu przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wysokość wadium podlega zapłacie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Starosta Malborski zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu zgodnie z art.38 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2015.782/.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu i terminu ewentualnych oględzin można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w godzinach urzędowania, pokój nr 29, I piętro, tel. 55-646-04-23, e-mail: nieruchomosci@powiat.malbork.pl.

 

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do udziału w przetargu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogloszenie o przetargu.pdf (PDF, 10KB) 2015-09-01 09:28:33 485 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 01-09-2015 09:28:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Negowska 01-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 01-09-2015 09:29:55