Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

Zarząd Powiatu Malborskiego

 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Malborku
w pełnym wymiarze czasu pracy
w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • kierowanie Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Malborku i reprezentowanie go na zewnątrz;

 • realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym PCPR w Malborku;

 • składanie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalnościi PCPR oraz przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników PCPR oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy;

 • przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce;

 • administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu PCPR;

 • wykonywanie obowiązków wynikających z regulaminu organizacyjnego PCPR.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;

 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów
  art. 122 ustawy o pomocy społecznej;

 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowana opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 168);

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów, w tym : ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw;

 • komunikatywność i zdolność negocjowania,

 • doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:
  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
   - 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
   - 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 5. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 6. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
   - przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy   za dwutygodniowym wypowiedzeniem
   - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
      2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
      1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
      3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
   - w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Wymagane dokumenty:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, w tym: kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy  z  dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.  zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012r.w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. 2012r. poz. 1081)., kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, własnoręcznie podpisane: oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2015r.
do godz. 15:30.

Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Malborku. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Malborku .”

Ocena spełniania wymagań nastąpi dnia 8 czerwca 2015r. do godziny 1400 , po czym osoby aplikujące spełniające warunki formalne zostaną telefonicznie zaproszone do kolejnego etapu naboru.

Test weryfikujący wiedzę merytoryczną dla zakwalifikowanych osób nastąpi 9 czerwca 2015r. o godzinie 1100.

Trzy osoby, które osiągną najwyższy wynik z testu kompetencyjnego zostaną zaproszone do rozmowy kwalifikacyjnej, w której zostanie oceniona przede wszystkim koncepcja funkcjonowania PCPR-u, zdolności interpersonalne i kierownicze. Rozmowy odbędą się 10 czerwca 2015r. a o dokładnej godzinie ich przeprowadzenia osoby zaklasyfikowane, zostaną poinformowane po ocenie testu w dniu 9 czerwca 2015r.

Szczegółowych informacji udziela Paweł Szarmach - członek Komisji Konkursowej.

Tel.: 55 646 04 10.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2014r.: Dz. U. nr 0 poz. 1182)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

 

Malbork, dnia 22 maja 2015r.

Załączniki do pobrania

1 Ogłoszenie o konkursie.pdf (PDF, 20KB) 2015-05-22 15:13:54 343 razy
2 kwestionariusz_osobowy.doc (DOC, 38KB) 2015-05-22 15:13:54 340 razy
3 oswiadczenie_1.pdf (PDF, 15KB) 2015-05-22 15:13:54 359 razy
4 oswiadczenie_2.pdf (PDF, 14KB) 2015-05-22 15:13:54 347 razy
5 oswiadczenie_3.pdf (PDF, 15KB) 2015-05-22 15:13:54 1484 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-05-2015 15:13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-05-2015 15:18:03