Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 -2018 z perspektywą na lata 2019 - 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA NR IV/32/2015

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2020”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 595 ze zmianami z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 18 ust. 1 w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146), oraz art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101), Rada Powiatu Malborskiego uchwala co następuje: 

§ 1.

1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2020”.

2. „Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019-2020” - stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Traci moc Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Malborskiego do roku 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015”.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

 

UZASADNIENIE

W celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa w lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 został sporządzony projekt „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) projekt dokumentu wraz z prognozą został zaopiniowany przez:

1. Zarząd Województwa Pomorskiego – Uchwała Nr 1112/398/14 z dnia 4 listopada 2014 r.

2. Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku – pismo Nr SE-NS-80.9022.490.328.2014.MGd z dnia 10.10.2014 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku w związku ze swoim stanowiskiem z dnia 19.08.2014 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.411.11.2014.ASP.2 o braku potrzeby sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w dokumentu nie wyraziła opinii w tej sprawie.

Dla projektu ww. dokumentu została (zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 opracowana w ramach procedury przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiera analizę potencjalnych skutków, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z realizacją Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz wskazuje zalecenia mające na celu ich ograniczenie i zapobieżenie.

W związku z tym, że opracowanie dokumentów wymagało udziału społeczeństwa, Projekt Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą, zgodnie z art. 39 powyższej ustawy został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od dnia 08.09.2014 r. do 02.10.2014 r., poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. organu oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej. W trakcie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków dot. ww. projektów.

Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Malborskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2020 odpowiada wymogom stawianym tego typu opracowaniom wynikającym z obowiązujących przepisów i określa w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, poziomy celów długoterminowych, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe.

Uchwalony Program będzie dokumentem strategicznym wykorzystywanym jako instrument zarządzania środowiskiem. Będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska.

W związku z zapisami art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 2014 r.), jeżeli uchwalony przed jej wejściem program ochrony środowiska wymaga aktualizacji, rada powiatu uchwala nowy program uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.).

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Powiatowy Program OŚ powiat malbork na lata 2015-2018.pdf (PDF, 1.12Mb) 2015-03-05 11:07:13 2290 razy
2 Prognoza oddziaływania na środowisko.pdf (PDF, 483.74Kb) 2015-03-05 11:07:13 1129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Szymkowiak 05-03-2015 11:07:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szymkowiak 05-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szymkowiak 05-03-2015 11:07:13