Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań ustalonych dla wydziału, określonych w regulaminie organizacyjnym Starostwa;

 • realizacja zadań z zakresu rozwoju i inwestycji na terenie powiatu;

 • planowanie zamierzeń inwestycyjnych o charakterze rozwojowym objętych pomocą unijną oraz innych środków pozabudżetowych, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;

 • przygotowywanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne, pozyskiwane poza budżetem powiatu;

 • rozliczenie finansowe inwestycji;

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami, mająca na celu rozwój powiatu;

 • reprezentowanie wydziału na zewnątrz;

 • ponoszenie przed Starostą jednoosobowej odpowiedzialności za warunki i organizację pracy wydziału oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań należących w świetle regulaminu do jego właściwości.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia;

 • co najmniej pięcioletni staż pracy,

 • co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych lub trzyletni okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu;

 • udokumentowane doświadczenie związane z gospodarowaniem środkami unijnymi obejmujące przynajmniej jeden z poniższych procesów:

  • pozyskiwanie środków unijnych

  • przygotowywanie i realizacja projektów infrastrukturalnych

  • przygotowywanie i realizacja projektów o charakterze społecznym i/lub edukacyjnym

  • zarządzanie projektami i portfelami projektów

  • kierowanie zespołami projektowymi.

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami finansowymi z funduszy europejskich;

 • potwierdzone kompetencje w zakresie znajomości i stosowania metodyk zarządzania projektami.

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
    20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
    26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
    Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
    Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 5. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 6. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
  - przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem
  - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
    2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
    1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
    3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2015r. wynosił 15,98 %.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV); list motywacyjny; kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej); kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy; kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym; zaświadczenie od pracodawcy o posiadanym doświadczeniu z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zakres czynności bądź upoważnienie do pozyskiwania środków / realizacji projektów unijnych (dokumentować doświadczenie będzie również oświadczenie o figurowaniu jako przedstawiciel strony umowy o dofinansowanie projektu, bądź dotacji); oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz osobowy prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.03.2015r. do godz. 900. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie i ocena ofert przez komisje konkursową nastąpi 02.03.2015r. o godzinie 1000. Test kwalifikacyjny osób spełniających wymogi formalne odbędzie się dnia 02.03.2015r. o godzinie 1100.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji .”

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (55) 646 04 13.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.).

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

 

Malbork, dnia19.02.2015r.

Załączniki do pobrania

1 OGŁOSZENIE O NABORZE - poprawka błędu drukarskiego.pdf (PDF, 20KB) 2015-02-20 09:14:18 316 razy
2 OGŁOSZENIE O NABORZE.pdf (PDF, 20KB) 2015-02-19 15:20:25 41 razy
3 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (DOC, 38KB) 2015-02-19 15:20:25 282 razy
4 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 26KB) 2015-02-19 15:20:25 273 razy
5 oswiadczenie_o_pelni_praw_i_stanie_zdrowia.doc (DOC, 27KB) 2015-02-19 15:20:25 269 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 19-02-2015 15:20:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szarmach 19-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-02-2015 09:14:18