Otwarty i Konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań ustalonych dla wydziału, określonych w regulaminie organizacyjnym Starostwa;

 • realizacja zadań z zakresu rozwoju i inwestycji na terenie powiatu;

 • planowanie zamierzeń inwestycyjnych o charakterze rozwojowym objętych pomocą unijną oraz innych środków pozabudżetowych, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych;

 • przygotowywanie wniosków o niezbędne środki inwestycyjne, pozyskiwane poza budżetem powiatu;

 • rozliczenie finansowe inwestycji;

 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami, mająca na celu rozwój powiatu;

 • reprezentowanie wydziału na zewnątrz;

 • ponoszenie przed Starostą jednoosobowej odpowiedzialności za warunki i organizację pracy wydziału oraz prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań należących w świetle regulaminu do jego właściwości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe II stopnia;

 • co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym:
  - posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych lub trzyletni okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu;

 • co najmniej dwuletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych,
  w tym w szczególności z:
  - przygotowywaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych
  - przygotowywaniem i realizacją projektów o charakterze społecznym i/lub edukacyjnym
  - doświadczeniem w zarządzaniu projektami i portfelami projektów
  - kierowaniem zespołami projektowymi;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami finansowymi z funduszy europejskich;

 • potwierdzone kompetencje w zakresie znajomości i stosowania metodyk zarządzania projektami.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
     20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
     Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
     Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 5. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 6. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
  - przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem
  - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2014 r. wynosił 15,62 %.

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2015 roku do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Dyrektora Wydziału Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Inwestycji .”

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (55) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1182 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1202 ze zm.).

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

 

Malbork, dnia 23.01.2015r.

Załączniki do pobrania

1 OGŁOSZENIE O NABORZE.pdf (PDF, 20KB) 2015-01-23 13:37:22 309 razy
2 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 12KB) 2015-01-23 13:37:22 287 razy
3 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26KB) 2015-01-23 13:37:22 284 razy
4 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27KB) 2015-01-23 13:37:22 290 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 23-01-2015 13:37:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 23-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 26-01-2015 09:07:40