Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011 r. z późn. zm.) i Uchwały Nr XXXVIII/368/2014 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”,

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
w zakresach:

ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 1. Postanowienia ogólne

1)    Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz postanowieniami zawartymi w „Rocznym programie współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”, który przyjęty został Uchwałą Nr XXXVIII/368/2014 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 14 listopada 2014 r.

2)    Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych powiatu malborskiego w zakresach:  ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym, oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w 2015 r.

3)   O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Malborskiego.

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje na zasadach określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formach powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2.  Rodzaje zadań

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:
 • wydawanie publikacji na temat uzależnień i przemocy oraz przeciwdziałania zjawiskom występującym w tym zakresie,
 • opracowywanie i realizacja programów propagujących zdrowy styl życia, upowszechniających aktywne formy wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zmierzających do ograniczenia występowania chorób cywilizacyjnych,
 • realizacja programów promujących zachowania prorodzinne i prozdrowotne,
 • podejmowanie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
 • realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci oraz młodzieży,

2)   z zakresu oświaty i edukacji

 • wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu  Malborskiego,
 • wymiana krajowa i zagraniczna dzieci oraz młodzieży,
 • organizowanie imprez edukacyjnych i konkursów o charakterze powiatowym z zakresu wiedzy o Powiecie Malborskim oraz regionie,
 • wspieranie i promocja przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych,
 • organizowanie wymiany młodzieży w ramach kontaktów krajowych oraz międzynarodowych,

3)   z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 • organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym pozwalających na udział w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim lub krajowym dla dzieci  i młodzieży Powiatu Malborskiego,
 • organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,
 • organizacja rozgrywek sportowych w ramach lig amatorskich na szczeblu powiatowym,
 • organizacja imprez sportowo – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Malborskiego,
 • promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,

4)   z zakresu upowszechniania turystyki i wypoczynku

 • upowszechnianie i promocja turystyki oraz krajoznawstwa,
 • promocja wychowania zdrowotnego oraz kształtowanie nawyków czynnego  wypoczynku,
 • opracowywanie i publikowanie wydawnictw promujących rozwój turystyki na terenie Powiatu Malborskiego,
 • organizacja oraz uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,
 • organizacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku (zloty turystyczne, spływy  kajakowe, rajdy piesze i rowerowe, turnieje, festyny, biegi uliczne i przełajowe) dla mieszkańców Powiatu Malborskiego,  ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci  i młodzieży,
 • organizowanie imprez z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego,  przeciwpożarowego z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej Powiatu Malborskiego,

5)   z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 • organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie  dla kultury Powiatu Malborskiego,
 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży Powiatu Malborskiego,
 • organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym mających istotne znaczenie dla promocji kultury regionu  w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie i promocja twórczości Powiatu Malborskiego w kraju i za granicą,
 • wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego: eksponatów pamiątkowych, obiektów zabytkowych,
 • podejmowanie działań integrujących środowisko kulturalne Powiatu Malborskiego,
 • organizacja imprez związanych z obchodami Dni Miast wchodzących w skład Powiatu  Malborskiego oraz Dnia Powiatu,
 • propagowanie dorobku kulturalnego „małych ojczyzn” w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
 • popularyzacja i edukacja społeczna w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Powiatu Malborskiego,
 • działania służące rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania książki,
 • organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych,
 • popularyzacja wiedzy historycznej, polskiej tradycji i kultury,

3.    Wysokość środków przekazanych na realizację zadań w roku poprzednim oraz planowane finansowanie zadań w roku 2015.

 1. Na realizację zadań w 2014 r. w poszczególnych zakresach przekazano:
  • w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym 3.000,-  zł
  • w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  45.000,- zł
  • w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz oświaty i edukacji  31.000,- zł

2. Wysokość środków na realizację zadań zleconych do realizacji w 2015 r. określa
Rada Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na rok 2015.

4.  Termin i warunki realizacji zadania

Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w okresie od 01 marca 2015 r. do 12 grudnia 2015 r. Zakres i warunki realizacji zadania określa umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz.25
z 2011 r. z późn. zm.).

5.  Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik
  Nr 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25
  z 2011 r. z późn. zm.), w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego
  w Malborku, Plac Słowiański 17 w terminie do 09 stycznia 2015 r. do godz. 12.00 z wyraźnym opisem koperty. Jeżeli organizacja składa więcej niż 1 ofertę, powinny być one złożone każda w osobnej kopercie. Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informacje: rodzaj zadania, nazwa zadania publicznego, nazwa wydziału zajmującego się danym zakresem działania zadania, dane adresowe oferenta oraz dopisek: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2015 r.”.
 2. Oferta powinna zawierać następujące załączniki:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków
  i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok
 • inne dokumenty (referencje dotyczące wniosku, organizacji, itp.)

3. W przypadku uchybień formalnych wzywa się podmiot składający wniosek do usunięcia uchybień w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

6.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii komisji konkursowej, którą powołuje Zarządzeniem Starosta Malborski, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzanej przez  merytorycznych pracowników wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Malborku.

Zaopiniowane przez komisję konkursową wnioski, kierowane są do Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu Malborskiego podejmuje decyzję w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji,
w formie uchwały –  w oparciu o przedłożone opinie, w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia budżetu Powiatu.

O decyzji Zarządu wszystkie podmioty, które złożyły wnioski o dotację zostają poinformowane w formie pisemnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 1. merytoryczne – cele zadnia, ważność zadania dla realizowanych przez powiat celów, miejsce wykonania zadania, opis zadania i harmonogram działań, zakładane rezultaty zadania, w tym możliwość ich upowszechniania,
 2. finansowe – kalkulacja spójna z harmonogramem, koszt zadania, udział środków własnych, inne źródła finansowe
 3. organizacyjne – dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją publiczna,
 4. społeczne – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Zainteresowani mogą zapoznać się z rocznym programem współpracy oraz pobrać obowiązujące wzory oferty ze strony internetowej www.powiat.malbork.pl - zakładka „Informator NGO” lub ze strony Biuletyny Informacji Publicznej Powiatu Malborskiego (www.bip.powiat.malbork.pl).

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie u n/w osób:

 1. z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym:
  Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych – p. Anna Niklewska, tel. (55) 646 04 13
 2. z zakresów: oświaty i edukacji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania turystyki i wypoczynku, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
  Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu – p. Mariola Piekarska, tel. (55) 646 04 48

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Malborskiego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 20-11-2014 07:58:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Piekarska 20-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-11-2014 10:19:58