Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku w pełnym wymiarze czasu pracy

Zarząd Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Domu Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 45, 82-200 Malbork

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Domu Pomocy Społecznej w Malborku;

 • zarządzanie Domem Pomocy Społecznej w Malborku zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o finansach publicznych, ustawie
  o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, postanowieniami statutu i regulaminu organizacyjnego oraz na podstawie i w granicach udzielonych upoważnień
  i pełnomocnictw;

 • realizacja zadań określonych w statucie Domu Pomocy Społecznej w Malborku;

 • realizowanie uchwał i innych aktów prawnych organu prowadzącego;

 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardem określonym dla tej placówki, w oparciu
  o indywidualne potrzeby mieszkańców;

 • nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Malborku;

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;

 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu przepisów
  art. 122 ustawy o pomocy społecznej;

 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowana opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 168);

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi;

 • wiedza na temat zadań realizowanych przez domy pomocy społecznej oraz przepisów
  z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej, finansów publicznych, zamówień publicznych, Kodeksu pracy, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, a w szczególności rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej
  i rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej;

 • komunikatywność i zdolność negocjowania.

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy   za dwutygodniowym wypowiedzeniem

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Wymagane dokumenty:

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, własnoręcznie podpisane: oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym
w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 4 listopada 2014r. do godz. 1400.

Za datę doręczenia dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu do Starostwa Powiatowego w Malborku. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku .”

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
nr tel. (55) 647 15 48.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2014r.: Dz. U. nr 0 poz. 1182)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 22.10.2014r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o konkursie.pdf (PDF, 34KB) 2014-10-22 10:35:16 536 razy
2 Kwestionariusz osobowy.doc (DOC, 38KB) 2014-10-22 10:35:16 413 razy
3 Oświadczenie 1.pdf (PDF, 15KB) 2014-10-22 10:35:16 524 razy
4 Oświadczenie 2.pdf (PDF, 14KB) 2014-10-22 10:35:16 844 razy
5 Oświadczenie 3.pdf (PDF, 15KB) 2014-10-22 10:35:16 1868 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-10-2014 10:35:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 22-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 22-10-2014 10:36:13