Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Powiat Malborski
Pl. Słowiański17
82-200 Malbork

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w zakładanej (przewidywanej) ilości:

         

Pojazdy

Zakładana (przewidywana) liczba pojazdów w okresie obowiązywania umowy

1

Rower lub motorower

6

2

Motocykl

8

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej

do 3.5t

35

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

8

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do16t

3

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

3

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

3

Usługa powinna być świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu

Do holowania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu. Parkowanie pojazdów winno się odbywać na parkingu strzeżonym, odpowiednio ogrodzonym, oświetlonym. Pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający środowisku, a jednocześnie tak, by ich stan nie uległ znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2015 r. - 31.12.2017 r.

Warunki wymagane od uczestników postępowania

1. Wymagania formalne

 1. działalność w zakresie usług holowniczych określonych wpisem do dokumentu rejestrowego podmiotu gospodarczego,

 2. brak zaległości w uiszczaniu podatków, opłat i składek na rzecz urzędu skarbowego, urzędu gminy, zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego,

 3. niekaralność osób fizycznych lub urzędujących członków władz osób prawnych za przestępstwo umyślne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,

 4. wykonywanie usług na własnym parkingu lub będącym w posiadaniu wykonawcy,

 5. zobowiązanie do dostarczenia do dnia podpisania umowy o oświadczenie usług usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz prowadzenia parkingów strzeżonych polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzona działalnością holowniczo-transportową i parkingową,

 6. funkcjonowanie przedsiębiorcy nie będącego w stanie upadłości lub likwidacji.

2. Wymagania techniczne i sprzętowe dotyczące holowania pojazdów - dysponowanie niżej wymienionym sprzętem:

 1. sprzęt do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton - min. 1 szt.

 2. sprzęt do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do powyżej 16 ton - min. 1 szt

 3. samochód ciężarowy do ładunku towarów pow. 3,5 tony (dmc) - min. 1 szt

3. Wymagania dotyczące parkingu:

 1. warunki techniczne:

a) parking o podłożu utwardzonym, ogrodzony i oświetlony,

b) wewnętrzne i zewnętrzne oznakowanie parkingu zapewniające możliwość skutecznej lokalizacji parkingu,

c) parking o przestrzeni pozwalającej na manewrowanie pojazdem o długości powyżej 12 metrów

2) Warunki przestrzenne:

a) ilość miejsc parkingowych - min. 25 dla wszystkich rodzajów pojazdów,

b) min. 5 miejsc parkingowych zadaszonych (dla motorowerów, motocykli, rowerów).

3) Warunki bezpieczeństwa:

a) ciągły, całodobowy monitoring parkingu poprzez system kamer lub prze osobę w tym celu zatrudnioną,

b) ubezpieczenie zabezpieczające zachowanie wartości pojazdów na okres holowania i parkowania pojazdów,

c) zapewnienie warunków bezpiecznego utrzymywania pojazdów, w szczególności pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi.

Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Przy ofertach tej samej wartości oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną.

Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona pismem czytelnym na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

 4. Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta,

 2. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

 3. wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia (na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),

 4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się parking strzeżony potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez oferenta oraz oświadczenie o ilości miejsc parkingowych.

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy złożyć do dnia 03.10.2014 r. do godz. 12.00 w pokoju nr 24 (Sekretariat) Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów”.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2014 r. o godz. 1230 w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wzór umowy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja o unieważnieniu postępowania 06-10-2014.pdf (PDF, 85.73Kb) 2014-10-07 09:34:36 635 razy
2 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 297.90Kb) 2014-09-19 14:03:46 663 razy
3 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (DOCX, 32.82Kb) 2014-09-19 14:03:46 703 razy
4 Załącznik nr 2 - wykaz sprzętu.doc (DOC, 34.00Kb) 2014-09-19 14:03:46 705 razy
5 Załącznik nr 3 - wzór umowy.doc (DOC, 76.00Kb) 2014-09-19 14:03:46 694 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 19-09-2014 14:03:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skowera 18-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 07-10-2014 09:34:36