Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Malbork, 05.12.2013r.

ZAPROSZENIE
do zło
żenia propozycji cenowej

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej

- propozycja cenowa złożona w nieprzezroczystej kopercie,

- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis: propozycja cenowa na zadanie pod nazwą:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na dz. nr 162/19 i 187/16 obr. 12 m. Malbork.

- podane ceny mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

- cena ma obejmować całość zamówienia.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku przeznaczonego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na działkach będących własnością Powiatu Malborskiego zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r., z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (jednolity tekst Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r., z późniejszymi zmianami) oraz pozostałymi przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać następujące elementy:

 • opracowanie mapy do celów projektowych

 • opracowanie dokumentacji z badań geologicznych podłoża gruntowego

 • uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu

 • uzyskanie w imieniu inwestora warunków technicznych od gestorów sieci

 • opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku w branżach: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji teletechnicznych oraz drogowej

 • opracowanie projektów przyłączy i instalacji zewnętrznych wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej, ciepłowniczej oraz telekomunikacyjnej

 • opracowanie projektu technologicznego węzła cieplnego w budynku

 • opracowanie projektu zjazdu z drogi miejskiej

 • uzyskanie w imieniu inwestora niezbędnych opinii i uzgodnień

 • opracowanie kompletnych przedmiarów robót

 • opracowanie kompletnych kosztorysów inwestorskich

 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Projektowany obiekt to budynek parterowy o konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropodachem płaskim. W budynku należy przewidzieć m.in. 14 gabinetów dydaktycznych, salę konferencyjną na ok. 50 osób, węzły sanitarne, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia techniczno-magazynowe. Podstawowe parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy ok. 600 m2

- powierzchnia użytkowa ok. 550 m2

- kubatura ok. 2000 m3

- wysokość budynku ok. 3,5 m

- c.o. z sieci ciepłowniczej (wymiennik c.o.)

- c.w.u. z sieci ciepłowniczej (wymiennik c.w.u.)

- instalacja wodociągowa z sieci miejskiej

- kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej

- kanalizacja deszczowa do sieci miejskiej

- instalacja elektryczna 230/400 V

- instalacja odgromowa

- instalacje teletechniczne tj. telefoniczna, sieć komputerowa, instalacja alarmowa, instalacja monitoringu

- zjazd z drogi miejskiej wraz z parkingiem dostosowanym do potrzeb inwestycji

W trakcie realizacji zamówienia poszczególne rozwiązania należy uzgadniać
z przedstawicielem inwestora oraz użytkownikiem obiektu.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 28.02.2014r.

 

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena - 100%

 

5. Wymagane doświadczenie Wykonawcy

Wykonawca winien wykazać się realizacją w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch projektów budynków użyteczności publicznej o kubaturze min. 2000 m3 i powierzchni użytkowej budynku min. 500 m2.

 

6. Wymagania dotyczące zespołu projektowego Wykonawcy

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji zadania zespołem projektowym (projektanci i sprawdzający) składającym się z min.:

- dwóch osób z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,

- dwóch osób z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- dwóch osób z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- dwóch osób z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,

- dwóch osób z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej,

- dwóch osób z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

 

7. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

- formularz propozycji cenowej,

- wypełniony i zaparafowany wzór umowy,

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku niezbędnego doświadczenia np. protokół bezusterkowego odbioru dokumentacji, referencje

- dokumenty potwierdzające spełnienie warunku zespołu projektowego np. oświadczenia projektantów o pozostawaniu w dyspozycji wykonawcy w trakcie realizacji zlecenia

 

8. Miejsce i termin złożenia zamówienia

Propozycję cenową należy złożyć w Starostwie Powiatowym, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, pokój nr 24, do dnia 16.12.2013 r., do godz. 10:00.

 

9. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej

Otwarcie propozycji cenowej nastąpi w dniu 16.12.2013 r., o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 22.

 

10. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

Paweł Kalinowski - p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa, telefon nr 55-646-04-40; mail: p.kalinowski@powiat.malbork.pl

 

11. Istotne postanowienia

Umowa z Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza zostanie podpisana najpóźniej w dniu 20.12.2013r..

 

Załączniki:

1. Formularz propozycji cenowej

2. Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej - 19-12-2013.pdf (PDF, 144.61Kb) 2013-12-19 12:51:11 761 razy
2 Formularz ofertowy.pdf (PDF, 62.59Kb) 2013-12-05 14:51:01 648 razy
3 Umowa PPP.pdf (PDF, 266.42Kb) 2013-12-05 14:51:01 697 razy
4 wyrys z mapy ewidencyjnej.pdf (PDF, 279.04Kb) 2013-12-05 14:51:01 681 razy
5 wyrys z mapy zasadniczej.pdf (PDF, 280.48Kb) 2013-12-05 14:51:01 715 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 05-12-2013 14:49:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Grabowska 05-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 19-12-2013 12:51:11