Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 Malbork, dnia 04.12.2013 r.

OR.7135.14.2013

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Powiat Malborski
Pl. Słowiański17
82-200 Malbork

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych  w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20  czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu  drogowym  (tekst jednolity: Dz. U. z  2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) w zakładanej (przewidywanej) ilości:

 

Pojazdy

 

Zakładana (przewidywana) liczba pojazdów w okresie obowiązywania umowy

1

Rower lub motorower

5

2

Motocykl

5

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5t

30

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

6

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do16t

2

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

2

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

2

 

Usługa powinna być świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu

Do  holowania  pojazdów  winien  być  wykorzystywany  sprzęt  specjalistyczny przeznaczony  do  tego  rodzaju  zadań  typu  holownik  w  liczbie zapewniającej  możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu. Parkowanie  pojazdów  winno  się  odbywać  na  parkingu  strzeżonym,  odpowiednio ogrodzonym,  oświetlonym.  Pojazdy  uszkodzone  winny  być zabezpieczone  w  sposób nie zagrażający  środowisku, a  jednocześnie  tak,  by  ich  stan  nie uległ znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji zamówienia:01.01.2014 r. –  31.12.2014 r.

Warunki wymagane od uczestników postępowania

1.  Wymagania formalne

1)      działalność w  zakresie  usług  holowniczych  określonych  wpisem do dokumentu rejestrowego podmiotu gospodarczego,

2)      brak  zaległości  w  uiszczaniu  podatków,  opłat  i  składek  na  rzecz  urzędu  skarbowego, urzędu gminy, zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego,

3)      niekaralność osób fizycznych lub urzędujących członków władz osób prawnych za przestępstwo  umyślne  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowej  lub przestępstwo przeciwko dokumentom,

4)      wykonywanie  usług  na  własnym  parkingu lub będącym w posiadaniu wykonawcy,  

5)      zobowiązanie  do  dostarczenia  do  dnia  podpisania  umowy  o  oświadczenie  usług usuwania pojazdów  z  dróg publicznych  oraz  prowadzenia  parkingów strzeżonych polisy  ubezpieczeniowej  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody wyrządzone  w  związku  z  prowadzona  działalnością  holowniczo-transportową i parkingową,

6)      funkcjonowanie przedsiębiorcy nie będącego w stanie upadłości lub likwidacji.

2.  Wymagania  techniczne  i  sprzętowe  dotyczące  holowania  pojazdów  –  dysponowanie niżej wymienionym sprzętem:

1)      sprzęt do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton - min. 1 szt.

2)      sprzęt do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do powyżej   16 ton  – min. 1 szt

3)      samochód ciężarowy do ładunku towarów pow. 3,5 tony (dmc) – min. 1 szt

3. Wymagania dotyczące parkingu:

1)     warunki techniczne:

a)   parking o podłożu utwardzonym, ogrodzony i oświetlony,

b)  wewnętrzne  i  zewnętrzne  oznakowanie  parkingu  zapewniające  możliwość skutecznej lokalizacji parkingu,

c)  parking  o przestrzeni  pozwalającej  na  manewrowanie  pojazdem  o  długości powyżej 12 metrów

2)  Warunki przestrzenne:

a)  ilość miejsc parkingowych – min. 25 dla wszystkich rodzajów pojazdów,

b) min. 5 miejsc  parkingowych  zadaszonych (dla motorowerów, motocykli, rowerów).

3)  Warunki bezpieczeństwa:

a)  ciągły, całodobowy  monitoring parkingu poprzez system kamer lub prze osobę w tym celu zatrudnioną, 

b)  ubezpieczenie  zabezpieczające  zachowanie  wartości  pojazdów  na  okres holowania i parkowania pojazdów,

c) zapewnienie  warunków  bezpiecznego  utrzymywania  pojazdów,  w szczególności pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi.

Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Przy ofertach tej samej wartości oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną.

Opis sposobu przygotowania oferty

1.      Oferta  powinna  być  sporządzona  pismem  czytelnym  na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz  być podpisana   przez  osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

2.      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3.      Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

4.      Do oferty należy  dołączyć:

1)      kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczypotwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta,

2)      wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

3)      wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia,

4)      kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się parking strzeżony potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez oferenta oraz oświadczenie o ilości miejsc parkingowych.

Termin i miejsce składania ofert

1.      Oferty  należy  złożyć  do  dnia  13.12.2013 r. do  godz.  10:00 w  pokoju  nr 24 (Sekretariat)  Starostwa Powiatowego  w  Malborku,  Pl. Słowiański 17,  82-200  Malbork  w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów”.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2013 r. o godz. 10:30 w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200  Malbork. 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyborze oferty - 17-12-2013.pdf (PDF, 497.71Kb) 2013-12-19 10:50:37 605 razy
2 zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 326.18Kb) 2013-12-04 09:43:37 579 razy
3 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (DOCX, 29.70Kb) 2013-12-04 09:43:37 628 razy
4 Załącznik nr 2 - wykaz sprzętu.doc (DOC, 33.50Kb) 2013-12-04 09:43:37 587 razy
5 Załącznik nr 3 - wzór umowy.doc (DOC, 74.50Kb) 2013-12-04 09:43:37 640 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-12-2013 09:43:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skowera 04-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 19-12-2013 10:50:37