Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i przechowywanie pojazdów - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Malbork, dnia 07.06.2013 r.

OR.7135.2.2013

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający:

Powiat Malborski
Pl. Słowiański17
82-200 Malbork

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) w zakładanej (przewidywanej) ilości:

 

 

Pojazdy

 

Zakładana (przewidywana) liczba pojazdów w okresie obowiązywania umowy

1

Rower lub motorower

5

2

Motocykl

5

3

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej

do 3.5t

30

4

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t

6

5

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do16t

2

6

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t

2

7

Pojazd przewożący materiały niebezpieczne

2

 

Usługa powinna być świadczona całodobowo przez 7 dni w tygodniu

Do holowania pojazdów winien być wykorzystywany sprzęt specjalistyczny przeznaczony do tego rodzaju zadań typu holownik w liczbie zapewniającej możliwość sprawnego i ciągłego odholowania pojazdu z każdego miejsca na terenie Powiatu. Parkowanie pojazdów winno się odbywać na parkingu strzeżonym, odpowiednio ogrodzonym, oświetlonym. Pojazdy uszkodzone winny być zabezpieczone w sposób nie zagrażający środowisku, a jednocześnie tak, by ich stan nie uległ znacznemu pogorszeniu poprzez parkowanie.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

Termin realizacji zamówienia - do dnia 31.12.2013 r.

 

Warunki wymagane od uczestników postępowania

1. Wymagania formalne

 1. działalność w zakresie usług holowniczych określonych wpisem do dokumentu rejestrowego podmiotu gospodarczego,

 2. brak zaległości w uiszczaniu podatków, opłat i składek na rzecz urzędu skarbowego, urzędu gminy, zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego,

 3. niekaralność osób fizycznych lub urzędujących członków władz osób prawnych za przestępstwo umyślne popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,

 4. wykonywanie usług na własnym parkingu lub będącym w posiadaniu wykonawcy,

 5. zobowiązanie do dostarczenia do dnia podpisania umowy o oświadczenie usług usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz prowadzenia parkingów strzeżonych polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzona działalnością holowniczo-transportową i parkingową,

 6. funkcjonowanie przedsiębiorcy nie będącego w stanie upadłości lub likwidacji.

 

2. Wymagania techniczne i sprzętowe dotyczące holowania pojazdów - dysponowanie niżej wymienionym sprzętem:

 1. sprzęt do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton - min. 1 szt.

 2. sprzęt do usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 ton do powyżej 16 ton - min. 1 szt

 3. samochód ciężarowy do ładunku towarów pow. 3,5 tony (dmc) - min. 1 szt

 

3. Wymagania dotyczące parkingu:

 1. warunki techniczne:

a) parking o podłożu utwardzonym, ogrodzony i oświetlony,

b) wewnętrzne i zewnętrzne oznakowanie parkingu zapewniające możliwość skutecznej lokalizacji parkingu,

c) parking o przestrzeni pozwalającej na manewrowanie pojazdem o długości powyżej 12 metrów

 

2) Warunki przestrzenne:

a) ilość miejsc parkingowych - min. 25 dla wszystkich rodzajów pojazdów,

b) min. 5 miejsc parkingowych zadaszonych (dla motorowerów, motocykli, rowerów).

 

3) Warunki bezpieczeństwa:

a) ciągły, całodobowy monitoring parkingu poprzez system kamer lub prze osobę w tym celu zatrudnioną,

b) ubezpieczenie zabezpieczające zachowanie wartości pojazdów na okres holowania i parkowania pojazdów,

c) zapewnienie warunków bezpiecznego utrzymywania pojazdów, w szczególności pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi.

 

Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Przy ofertach tej samej wartości oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferta powinna być sporządzona pismem czytelnym na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

 4. Do oferty należy dołączyć:

 1. kopię aktualnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta,

 2. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

 3. wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia,

 4. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się parking strzeżony potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez oferenta oraz oświadczenie o ilości miejsc parkingowych.

 

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy złożyć do dnia 17.06.2013 r. do godz. 10.00 w pokoju nr 24 (Sekretariat) Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem „Oferta na usuwanie i przechowywanie pojazdów”.

 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2013 r. o godz. 1015 w pokoju nr 22 Starostwa Powiatowego w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork.

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Wykaz sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wzór umowy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 35.10Kb) 2013-06-24 08:00:00 759 razy
2 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 323.70Kb) 2013-06-10 08:54:17 713 razy
3 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.docx (DOCX, 29.53Kb) 2013-06-10 08:54:17 687 razy
4 Zał. nr 2 - wykaz sprzętu.doc (DOC, 33.50Kb) 2013-06-10 08:54:17 667 razy
5 Zał. nr 3 - umowa.doc (DOC, 74.50Kb) 2013-06-10 08:54:17 703 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 10-06-2013 08:54:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skowera 07-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 24-06-2013 08:00:00