Otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Radcy Prawnego w Starostwie Powiatowym w Malborku


Starosta Powiatu Malborskiego

 

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Radcy prawnego

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/4 etatu

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • opiniowanie projektów uchwał oraz innych aktów prawnych pod względem formalno prawnym,
 • udzielanie opinii w zakresie stosowania prawa w sprawach zawierających konkretne pytania i komplet dokumentów,

 • udzielanie porad i wyjaśnień w kwestiach prawnych,

 • udzielanie informacji odnośnie obowiązku publikacji aktów prawnych organów Powiatu (uchwały, porozumienia),

 • negocjowanie i opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Powiat,

 • nadzór nad stosowaniem prawa w Starostwie oraz udzielanie porad w zakresie spraw prowadzonych przez Starostwo i jednostki organizacyjne Powiatu,

 • zastępowanie Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, administracyjnymi lub w postępowaniu egzekucyjnym oraz udzielanie informacji o sposobie prowadzenia egzekucji,

 • występowanie do ministerstw i centralnych urzędów z zapytaniami prawnymi,

 • uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu.

 

Wymagania niezbędne:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 123 poz. 1059 z późn. zm.)

 • umiejętność interpretacji przepisów prawa, sporządzanie opinii prawnych,

 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, umiejętność współpracy w zespole,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godziny,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy   za dwutygodniowym wypowiedzeniem

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w styczniu 2013 r. wynosił 12,95 %.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy i/lub doświadczenie zawodowe, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

 

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2013 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej: „Nabór na stanowisko Radcy prawnego

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz Ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku,  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 05.02.2013r.

 

Warunki oraz tryb przeprowadzenia naboru określa instrukcja, stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 5/2007 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 26 stycznia 2007r.  w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia rekrutacji pracowników.

Załączniki do pobrania

1 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.pdf (PDF, 34KB) 2013-02-05 13:40:00 443 razy
2 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.pdf (PDF, 27KB) 2013-02-05 13:40:00 466 razy
3 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.pdf (PDF, 27KB) 2013-02-05 13:40:00 460 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Grabowski 05-02-2013 13:40:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 05-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 05-02-2013 14:03:32