Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 12, 13, 14, art. 7a i 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 220, 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 13, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 5 załącznika nr 1 do Uchwały X/93/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Powiecie Malborskim zmienionej Uchwałą Nr XX/213/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu oraz Uchwały Nr XX/214/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Starostwo Powiatowe w Malborku ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1. Postanowienia ogólne.

1) Konkurs odbędzie się zgodnie z regulaminem i przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2) Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie zadań jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych, podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym organizacjom i stowarzyszeniom wykonującym zadania o charakterze ponadgminnym, spełniającym wymogi określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom.

3) O zlecenie zadania mogą ubiegać się wyżej wymieni realizujący zadania określone w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Malborskiego.

4) Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje na zasadach określonych w regulaminie oraz w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formach powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

2. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez Powiat obejmuje zadania określone w art. 403 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.):

a) przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

b) wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

c) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;

d) przedsięwzięcia zawiązane z ochroną powierzchni ziemi;

e) wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

f) wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

g) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

h) przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

i) wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

j) wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;

k) wspomaganie ekologicznych form transportu;

l) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

m) przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

n) profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

o) edukacje ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

p) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi;

q) przygotowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi;

r) współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;

s) współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 , poz. 100 z późn. zm.);

t) inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa.

3. Wysokość środków planowanych na realizację zadań zleconych do realizacji w 2013 r. określa Rada Powiatu Malborskiego w uchwale budżetowej na rok 2013.

4. Wysokość środków publicznych na realizację zadań przeznaczona dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 8 000 zł.

5. Termin i warunki realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu winny być zrealizowane do 30 listopada 2013 r. Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.

6. Termin i warunki składania ofert.

1) Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzach stanowiących załączniki uchwały w zamkniętej kopercie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17 w terminie do 31.12.2012 r. do godz. 12.00 z wyraźnym opisem koperty. Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informacje: rodzaj zadania, nazwę oferenta, jego dane adresowe oraz dopisek: „Konkurs na realizację zadania publicznego dotyczącego ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2013 r. Wydział Srodowiska i Rolnictwa”.

2) Oferta powinna zawierać załączniki określone w § 6 „Zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu” tj. załącznika nr 1 do Uchwały Nr X/93/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r. zmienionej Uchwałą XX/213/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany zasad finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań powiatu.

3) W przypadku uchybień formalnych podmiot składający wniosek zostanie wezwany do usunięcia uchybień w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia pod rygorem odrzucenia wniosku.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

Zarząd Powiatu Malborskiego dokonuje wyboru zadania oraz podejmuje decyzję o udzieleniu dotacji na jego realizację na podstawie przedstawionych opinii właściwych Komisji w ciągu 30 dni od dnia uchwalenia stosownych zmian w budżecie Powiatu.

O decyzji Zarządu wszystkie podmioty, które złożyły wnioski o dotację zostają poinformowane w formie pisemnej, a także informacja ta zostanie przedstawiona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:

1) merytoryczne - cele zadnia, ważność zadania dla realizowanych przez powiat celów, miejsce wykonania zadania, opis zadania i harmonogram działań, zakładane rezultaty zadania, w tym możliwość ich upowszechniania,

2) finansowe - kalkulacja spójna z harmonogramem, koszt zadania, udział środków własnych, inne źródła finansowe,

3) organizacyjne - dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju, wiarygodność organizacji, dotychczasowa współpraca z administracją publiczną,

4) społeczne - dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu.

Zainteresowani mogą zapoznać się szczegółowo z zasadami finansowania oraz pobrać obowiązujące wzory ofert i sprawozdania ze strony internetowej (www.bip.powiat.malbork.pl) zakładka Ochrona Środowiska, oraz ze strony Wydziału tj. www.powiat.malbork.pl zakładka - Menu główne - Wydziały i obszary działania - Ochrona Środowiska - finansowanie O.Ś.

Dodatkowe informacje dotyczących konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (55) 646 0435, (55) 646 0437, (55) 646 0438.

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Malborskiego.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 2 - Oferta.doc (DOC, 47.50Kb) 2012-11-30 14:52:50 722 razy
2 Załącznik Nr 3 - Oferta (organizacje pozarządowe).doc (DOC, 62.50Kb) 2012-11-30 14:52:50 707 razy
3 Załącznik Nr 4 - Wniosek (azbest).doc (DOC, 32.00Kb) 2012-11-30 14:52:50 694 razy
4 Załącznik Nr 5 - Sprawozdanie.doc (DOC, 61.50Kb) 2012-11-30 14:52:50 816 razy
5 OGŁOSZENIE konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku.doc (DOC, 48.00Kb) 2012-11-30 14:38:24 713 razy
6 Załącznik Nr 1 - Zasady finansowania.doc (DOC, 63.50Kb) 2012-11-30 14:38:24 785 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 30-11-2012 14:38:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Szymkowiak 30-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 03-12-2012 07:56:11