Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku

Zarząd Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku

w pełnym wymiarze czasu pracy

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • kierowanie całokształtem spraw związanych z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych;

 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w powiecie;

 • realizacja zadań z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych w ramach otrzymanych środków finansowych;

 • prowadzenie inwestycji drogowych, w tym finansowanych ze środków unijnych;

 • kontrolowanie stanu technicznego dróg powiatowych, prowadzenie badań stanu nawierzchni i urządzeń drogowych;

 • planowanie i realizacja budżetu oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności jednostki;

 • podejmowanie działań w celu pozyskiwania i wykorzystania środków pozabudżetowych, szczególnie środków z Unii Europejskiej;

 • przygotowywanie uchwał Zarządu i Rady Powiatu z zakresu działania Zarządu Dróg Powiatowych;

 • koordynacja działań powiatu w dziedzinie dróg, we współpracy z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej i rządowej.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie: budownictwa lub zarządzania zasobami ludzkimi lub administracji publicznej;

 • minimum 5 letni staż pracy;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowana opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

 • znajomość podstawowych aktów prawnych: ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych związanych z zarządzaniem drogami;

 • znajomość zasad gospodarki finansowej, obowiązujących w jednostkach samorządowych;

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

 

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa drogowego;

 • doświadczenie w zakresie: budowy, modernizacji lub innych czynności związanych z drogami;

 • doświadczenie w prowadzeniu i realizacji projektów unijnych;

 • umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi;

 • komunikatywność i zdolność negocjowania;

 • odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, wysoka kultura osobista.

 

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy   za dwutygodniowym wypowiedzeniem

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy  za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

 

Oferty zawierające życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2012 r. do godz. 14:00. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku .”

Szczegółowych informacji udziela Referat Organizacji, Nadzoru i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Malborku nr tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2002r.: Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.malbork.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku  Plac Słowiański 17.

Malbork, dnia 08.11.2012r.

 

 

Warunki oraz tryb przeprowadzenia naboru określa regulamin, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 222 z dnia 07 listopada 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku.

Załączniki do pobrania

1 09_11_2012_10_30_24_Ogłoszenie o konkursie.pdf (PDF, 92KB) 2012-11-09 10:30:24 535 razy
2 Uchwała.ZP.222-2012.07-11-2012 - konkurs na Dyr ZDP.lapx.pdf (PDF, 26KB) 2012-11-09 08:15:51 809 razy
3 Ogłoszenie o konkursie.pdf (PDF, 92KB) 2012-11-09 08:05:05 10 razy
4 Kwestionariusz osobowy.doc (DOC, 38KB) 2012-11-09 08:05:05 505 razy
5 Oświadczenie 1.doc (DOC, 27KB) 2012-11-09 08:05:05 507 razy
6 Oświadczenie 2.doc (DOC, 26KB) 2012-11-09 08:05:05 515 razy
7 Oświadczenie 3.doc (DOC, 23KB) 2012-11-09 08:05:05 504 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 09-11-2012 08:05:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 08-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 09-11-2012 10:30:24