Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady Wykonywania funkcji kierowniczych w Starostwie

 1. Kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i powiatowych służb, inspekcji, straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych jest Starosta.
 2. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika.
 3. Wicestarosta wykonuje zadania powierzone mu przez Starostę. W zakresie powierzonych obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Starostwa i nadzoruje w tym zakresie działalność Wydziałów i komórek organizacyjnych realizujących zadania.
 4. Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa i w tym zakresie nadzoruje działalność komórek organizacyjnych.
 5. Skarbnik odpowiada za całokształt spraw związanych z gospodarką finansową Starostwa, w tym za prowadzenie kontroli finansowej.
 6. Wydziałami kierują Naczelnicy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniając właściwe ich funkcjonowanie; referatami kierują Kierownicy, samodzielne stanowiska pracy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa zapewniają właściwe ich funkcjonowanie.
 7. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów, samodzielne stanowiska pracy, zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych wydziałom, referatom, samodzielnym stanowiskom pracy zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Starostą.
 8. Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy sprawują kontrolę zarządczą w zakresie upoważnienia udzielonego przez Starostę.
 9. W przypadku, gdy kierujący komórką nie może pełnić swych obowiązków z powodu urlopu lub z innych przyczyn, zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. O fakcie zastępstwa konieczne jest poinformowanie Starosty.
 10. Ogólny schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Starosta

 1. Organizowanie pracy Starostwa.
 2. Podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań.
 3. Sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji, straży i powiatowych jednostek organizacyjnych.
 4. Wydawanie decyzji z zakresu administracji publicznej.
 5. Upoważnianie Wicestarosty oraz pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej.
 6. Udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do wyłącznej jego kompetencji.
 7. Podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Czynności te wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 8. Współdziałanie z Radą Powiatu oraz Komisjami Rady.
 9. Wydawanie zarządzeń i decyzji, w tym dotyczących procedur kontroli zarządczej.
 10. Wydawanie zarządzeń wprowadzających w życie regulaminy dotyczące m.in. Pracy Starostwa, Regulaminu Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Socjalnego.
 11. Realizacja polityki personalnej w Starostwie.
 12. Opiniowanie, zatrudnianie i zwalnianie kierowników będących organami administracji zespolonej, której zasięg działania obejmuje obszar Powiatu.
 13. Żądanie informacji i wyjaśnień od działających na obszarze Powiatu administracji zespolonej, w zakresie ich działalności.
 14. Ustalanie stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.
 15. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty ustawami, uchwałami Rady i Zarządu oraz wynikających z postanowień Statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Wicestarosta

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę ujętym w graficznym schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego.
 2. Bezpośrednim przełożonym Wicestarosty jest Starosta.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wicestarosty wykonuje Starosta Powiatu.
 4. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem, wykonuje Wicestarosta.

Sekretarz Powiatu

 1. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie.
 2. Koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących struktury i zasady działania Starostwa i jego komórek wewnętrznych.
 3. Koordynacja i nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznej – z wyłączeniem problematyki budżetowej oraz współdziałanie z podmiotami kontroli państwowej.
 4. Zapewnianie warunków materialno-technicznych dla działalności Starostwa.
 5. Pełnienie pośredniego nadzoru nad Biurem Rady, Wydziałem Organizacji i Nadzoru.
 6. Pełnienie pośredniego nadzoru nad wszystkimi komórkami wewnętrznymi Starostwa.
 7. Nadzór nad stosowaniem przepisów KPA w komórkach organizacyjnych Starostwa.
 8. Informowanie kierownictwa o uchybieniach w działalności komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie przestrzegania prawa oraz skutkach tych uchybień.
 9. Organizowanie – na polecenie Starosty – w trybie określonym przepisami prawa, doraźnych kontroli w obrębie działalności instytucji, jednostek administracji zespolonej.
 10. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Skarbnik Powiatu
Do zadań Skarbnika Powiatu (Głównego Księgowego Budżetu Powiatu) należy:

 1. Realizacja polityki finansowej Powiatu.
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 3. Nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacja budżetu powiatu, oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.
 4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa.
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 9. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 10. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach budżetowych oraz finansowych powiatu, w tym w sprawach kredytów, pożyczek i poręczeń.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:46:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 10-01-2012 14:05:51