Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu - PE

Wydział Promocji, Edukacji, Kultury i Sportu zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Dyrektor - pokój nr 48
tel.+48 55 646 0 450

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

Z zakresu oświaty:

 1. Realizowanie zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, łączeniem i likwidacją publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek kształcenia praktycznego.
 2. Realizowanie zadań związanych z działalnością szkół, a w szczególności z zakresu:
  a) zapewniania warunków ich działania,
  b) wykonywania remontów,
  c) zapewniania obsługi administracyjnej i organizacyjnej,
  d) wyposażania w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji programów nauczania i wychowania.
 3. Zakładanie i prowadzenie w ramach zadań własnych w uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.
 4. Ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Wykonywanie zaleceń Kuratora wynikających z nadzoru pedagogicznego.
 6. Opiniowanie w sprawie powoływania i odwoływania dyrektorów, wicedyrektorów lub innych stanowisk kierowniczych szkół i placówek (zwracanie się do Kuratora Oświaty o dodatkową opinię).
 7. Ogłaszanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek, powoływanie komisji konkursowej.
 8. Opiniowanie przyznania nagród dyrektorom szkół i nauczycielom (na wniosek dyrektora) za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, bądź występowanie o nagrody Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji Narodowej.
 9. Przedstawianie propozycji podziału dotacji niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym i resocjalizacyjnym, niepublicznym szkołom podstawowym specjalnym i gimnazjom specjalnym, szkołom artystycznym, szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych w tym z oddziałami integracyjnymi, placówkom niepublicznym w tym prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego.
 10. Przyjmowanie wniosków i opiniowanie w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Powiatu.
 11. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne.
 12. Nadawanie (i cofanie) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej z możliwością wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji.
 13. Nadzór nad podziałem środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach (fakultatywnie).
 14. Powierzanie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki:
  a) powierzanie stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
  b) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego.
 15. Powoływanie rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu.
  a) ustalanie składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej (w przypadku powstania rady oświatowej).
 16. Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną.
 17. Likwidacja szkoły publicznej, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej (fakultatywnie).
 18. Opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzenie przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną.
 19. Łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły (fakultatywnie).
 20. Rozwiązywanie zespołu szkół lub placówek oraz nadania szkołom i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów (fakultatywnie).
 21. Nadawanie imienia szkołom na wniosek Rady Szkoły (uchwała Rady).
 22. Zawieranie porozumień ze związkami w sprawach nie ustalonych w ustawie o związkach zawodowych.
 23. Zawieranie ponadzakładowego układu pracy dla nauczycieli z właściwym dla danego szczebla jednostek samorządu terytorialnego ponadzakładowymi organizacjami zrzeszającymi nauczycieli.
 24. Określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:
  a) określanie zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć;
  b) określanie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i systemie kształcenia na odległość;
  c) wyrażanie zgody, by dyrektor szkoły obniżył tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub placówkę.
 25. Możliwość dofinansowania wyższych uczelni.
 26. Przyjmowanie wniosków i wydawanie opinii na dofinansowanie dokształcania nauczycieli.
 27. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów finansowanych ze źródeł zagranicznych oraz ze środków Budżetu Państwa:
  a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie stypendium;
  b) weryfikacja złożonej dokumentacji pod względem formalnym i merytorycznym;
  c) prowadzenie dokumentacji związanej z programem stypendialnym;
  d) monitoring projektu;
  e) przechowywanie dokumentacji związanej z programem.
 28. Wydawanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 29. Wydawanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych na podstawie postanowień Sądu.
 30. Prowadzenie dokumentacji orzeczeń kwalifikacyjnych (nauczanie indywidualne).
 31. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością, m.in. SIO, nabór, itp.

  Z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
 32. Zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury:
  a) ochrona dóbr kultury w zakresie przewidzianym ustawą oraz innymi przepisami;
  b) podejmowanie działań ochronnych oraz uwzględnianie zadań ochrony zabytków w wydawanych przepisach;
  c) obowiązek uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
  d) ustanowienie społecznego opiekuna zabytków.
 33. Umieszczanie w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, znaków informacyjnych o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.
 34. Przygotowanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego w formie ustanowienia czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia.
 35. Przygotowywanie decyzji na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wywłaszczeniu zabytku nieruchomego na rzecz Skarbu Państwa lub gminy właściwej ze względu na miejsce położenia.
 36. Sprawowanie opieki nad zabytkami, w tym finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku będącym własnością powiatu (fakultatywnie).
 37. Udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru w formie uchwały organu stanowiącego powiatu (fakultatywnie).
 38. Sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami na okres 4 lat.
 39. Sporządzanie sprawozdania z realizacji programu opieki nad zabytkami (co 2 lata).
 40. Prowadzenie zadań wojewody na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przekazanych w drodze porozumienia (np. wydawanie decyzji administracyjnych).
 41. Prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków.
 42. Na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ustanawianie i cofanie ustanowienia społecznego opiekuna zabytków
 43. Wydawanie społecznym opiekunom zabytków dokumentów świadczących o pełnionej funkcji - legitymacji, zaświadczenia.
 44. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem powiatowej instytucji filmowej (fakultatywnie).
 45. Prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów.
 46. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury.
 47. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego.
 48. Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji kultury.
 49. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywanie muzealiów.
 50. Załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowych bibliotek publicznych.
 51. Ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji.
 52. Prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.
 53. Przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych.
 54. Prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.
 55. Współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.
 56. Ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury:
  a) określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród;
  b) przyznawanie stypendiów;
  c) określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości stypendiów.
 57. Wydawanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określenie nazwy, rodzaju, siedziby, przedmiotu działania:
  a) powołanie i odwołanie dyrektora instytucji kultury, powoływanie zastępców dyrektora w przypadkach przewidzianych w statucie.
 58. Powierzenie zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej – kontrakt menadżerski.
 59. Łączenie lub podział instytucji kultury:
  a) likwidacja instytucji kultury.
 60. Przekazanie składników mienia zlikwidowanej instytucji kultury osobie fizycznej lub prawnej w celu prowadzenia działalności kulturalnej na zasadach ogólnych.
 61. Współpraca z organizacjami zajmującymi się organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób w górach i na wodach.

  Z zakresu sportu:
 62. Tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.
 63. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju, w tym:
  a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
  b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
  c) szkoleniem kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych;
  d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
 64. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.
 65. Prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.

  Z zakresu promocji i rozwoju powiatu:
 66. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie.
 67. Organizowanie imprez powiatowych, tj. Dzień Powiatu Malborskiego, Dożynki Powiatowe, uroczystości rocznicowe.
 68. Reprezentacja powiatu na targach, wystawach i przegladach organizowanych w kraju i zagranicą.
 69. Dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących rynku.
 70. Podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
 71. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przystąpieniem do ugrupowania współpracy terytorialnej.
 72. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pełnienie funkcji Powiatowego Animatora Współpracy i prowadzenie Punktu Informacji Poradniczej dla Organizacji Pozarządowych.
 73. Współdziałanie z gminami powiatu, innymi organizacjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami w zakresie projektów mających na celu rozwój powiatu.
 74. Opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania, ustalenie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oraz monitorowanie jej realizacji, a w szczególności:
  a) opracowywanie programów i projektów będących elementami wykonawczymi strategii – w tym zakresie prowadzenie współpracy z wydziałami, referatami, stanowiskami Starostwa Powiatowego w Malborku,
  b) współdziałanie z gminami, organizacjami pozarządowymi, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami oraz innymi instytucjami w celu realizacji zadań określonych w strategii, programach, projektach.
 75. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń.
 76. Nadzór nad działalnością fundacji.
 77. Prowadzenie spraw związanych z rejestrowaniem związków międzypowiatowych.

  Z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych:
 78. Wykonywanie funkcji Lidera Powiatowego w zakresie aktywizowania współpracy samorządów lokalnych (w tym głównie Liderów Gminnych), organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży.
 79. Gromadzenie informacji o programach pomocowych Unii Europejskiej oraz ich przekazywanie gminom i innym zainteresowanym podmiotom.
 80. Nadzór nad wdrażaniem i realizacja programów pomocowych kierowanych z Unii Europejskiej.
 81. Gromadzenie informacji i nadzór nad realizacją programów krajowych w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych.
 82. Realizowanie przedsięwzięć mających na celu szeroko pojęty rozwój powiatu.
 83. Współdziałanie z gminami powiatu, innymi organizacjami, stowarzyszeniami i przedsiębiorcami w zakresie projektów mających na celu rozwój powiatu.

  Z zakresu kontaktów z mediami:
 84. Analiza publikacji prasowych i organizowanie reagowania na krytykę prasową dotyczącą działalności Starosty i Starostwa oraz innych podległych jednostek organizacyjnych.
 85. Organizacja i obsługa konferencji prasowych i wywiadów dla środków masowego przekazu.
 86. Realizacja zadań informacyjnych Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego.
 87. Wykonywanie postanowień zawartych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 88. Organizowanie kontaktów Przewodniczącego Rady i Starosty z dziennikarzami.
 89. Analiza publikacji prasowych i informacji prasowych dotyczących działalności Rady Powiatu i Przewodniczącego Rady oraz Zarządu Powiatu i Starosty.
 90. Przygotowywanie listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań oraz koordynacja wizyt i spotkań okolicznościowych Przewodniczącego Rady, Starosty i pozostałych członków Zarządu z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, partiamii, stronnictwami politycznymi.
 91. Prowadzenie Kroniki Powiatowej.

  Z zakresu współpracy:
 92. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w formie zlecania realizacji zadań publicznych powiatu w zakresie edukacji, kultury, kultury fizycznej i sportu, turystyki i wypoczynku poprzez:
  a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
  b) wspieranie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 93. Nadzór nad n/w jednostkami:
  a) szkołami ponadgimnazjalnymi;
  b) specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi;
  c) młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi;
  d) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
 94. Wspólpraca z n/w jednostkami:
  a) z ośrodkami kultury,
  b) ze stowarzyszeniami i fundacjami.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:37:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:23:43