Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości - GN

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami, wywłaszczeniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy - pokój nr 32
tel.+48 55 646 0 425
fax. +48 55 646 0 419
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 7
tel. +48 55 646 0 462
Ewidencja Gruntów - pokój nr 27, 28
tel. +48 55 646 0 420
tel. +48 55 646 0 421
fax. +48 55 646 0 419

Do głównych zadań Wydziału należy:

Z zakresu gospodarki nieruchomościami powiatu i Skarbu Państwa:

I. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

II. Prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu i Skarbu Państwa, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
 2. nabywanie własności nieruchomości po cenie obniżonej, oddawanie nieruchomości nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste między jednostki samorządu terytorialnego a Skarb Państwa,
 3. nieodpłatne obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz odpowiednio tych jednostek lub Skarbu Państwa,
 4. przygotowywanie dokumentacji dot. zmiany nieruchomości (dotyczy również zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego i odwrotnie) między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w razie różnej wartości zamiennych nieruchomości,
 5. przygotowywanie dokumentacji dot. zamiany nieruchomości Skarbu Państwa (dotyczy również zamiany własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego i odwrotnie) między Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego a osobami fizycznymi lub prawnymi,
 6. przygotowywanie dokumentacji dot. przekazywania gminie, w drodze darowizny, na jej wniosek, nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych w planach miejscowego zagospodarowania pod budownictwo mieszkaniowe i realizacja związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej,
 7. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
 8. współpraca w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 9. współpraca w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z właściwym Starostą,
 10. prawo żądania rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu Cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie (nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego),
 11. sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę,
 12. ogłaszanie, organizowanie przetargu na nieruchomości Skarbu Państwa,
 13. przygotowywanie dokumentacji dot. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości Skarbu Państwa,
 14. przygotowywanie decyzji o ustanawianiu trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa,
 15. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu (nieruchomości Skarbu Państwa),
 16. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu (z urzędu) nieruchomości Skarbu Państwa,
 17. przyjmowanie wniosków i przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu (nieruchomości Skarbu Państwa),
 18. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu (na wniosek jednostki organizacyjnej) nieruchomości Skarbu Państwa,
 19. przygotowywanie decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami na ich wniosek (nieruchomości Skarbu Państwa),
 20. przyjmowanie wniosku organu likwidującego jednostkę organizacyjną o przygotowanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu (nieruchomości Skarbu Państwa),
 21. wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
 22. przygotowywanie projektu decyzji o oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd,
 23. przygotowywanie dokumentacji dot. zawierania porozumienia określającego nieruchomości, które mają być oddane z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby statutowe jednostek (Państwowej Inspekcji Pracy, ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich),
 24. przyjęcie zawiadomienia o przekazaniu nieruchomości zbędnych dla jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 25. przygotowywanie dokumentacji do zawierania umowy przeniesienia własności nieruchomości do przekazania,
 26. wyznaczenie dodatkowych terminów w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej (nieruchomości Skarbu Państwa),
 27. przygotowywanie decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych (nieruchomości Skarbu Państwa),
 28. przygotowywanie dokumentacji do udzielania bonifikaty od ceny ustalonej (nieruchomości Skarbu Państwa),
 29. przygotowywanie dokumentacji do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie (nieruchomości Skarbu Państwa),
 30. przygotowywanie dokumentacji do podwyższenia lub obniżenia bonifikaty ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (nieruchomości Skarbu Państwa),
 31. przygotowywanie dokumentacji celem ustalenia innego terminu zapłaty opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste (nieruchomości Skarbu Państwa),
 32. przygotowywanie dokumentacji do udzielania bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste (nieruchomości Skarbu Państwa),
 33. przygotowywanie dokumentacji do zmian wysokości bonifikaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (nieruchomości Skarbu Państwa),
 34. przygotowywanie dokumentacji do udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (nieruchomości Skarbu Państwa),
 35. przygotowywanie dokumentacji do podwyższania stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntów (nieruchomości Skarbu Państwa),
 36. aktualizacja opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych (nieruchomości Skarbu Państwa),
 37. przygotowywanie dokumentacji o zwrot kosztów postępowania i opłat skarbowych od użytkowania wieczystego, jeżeli kolegium oddaliło wniosek (nieruchomości Skarbu Państwa),
 38. przygotowywanie dokumentacji do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia kolegium (nieruchomości Skarbu Państwa),
 39. dokonywanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na żądanie użytkownika wieczystego (nieruchomości Skarbu Państwa),
 40. ustalanie innego niż do 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za nieruchomość oddaną w trwały zarząd na wniosek jednostki organizacyjnej (nieruchomości Skarbu Państwa),
 41. przygotowywanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd (nieruchomości Skarbu Państwa),
 42. przygotowywanie decyzji o udzielaniu bonifikat od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, jeżeli nieruchomość jest oddawana: pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych celów publicznych, jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność społeczną, na cele nie związane z działalnością zarobkową, na siedziby organów administracji publicznej, sądów i prokuratur, na siedziby zakładów karnych i zakładów dla nieletnich – w drodze decyzji (nieruchomości Skarbu Państwa),
 43. przygotowywanie decyzji dot. zmiany wysokości bonifikaty od opłat z tytułu trwałego zarządu (nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, nieruchomości Skarbu Państwa) – w drodze decyzji,
 44. przygotowywanie decyzji dot. wysokości opłat rocznych oraz udzielanie bonifikat i sposób zapłaty tych opłat (nieruchomości Skarbu Państwa),
 45. przygotowywanie decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz pozbawianiu bonifikat, w wypadku oddania przez jednostkę organizacyjną sprawującą trwały zarząd nieruchomością tej nieruchomości w najem lub dzierżawę (nieruchomości Skarbu Państwa),
 46. przygotowywanie decyzji o pozbawieniu przyznanej bonifikaty, jeżeli po oddaniu nieruchomości w trwały zarząd nastąpiła trwała zmiana celu jej wykorzystania, będącego podstawą udzielonej bonifikaty (nieruchomości Skarbu Państwa),
 47. przygotowywanie decyzji o aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu (nieruchomości Skarbu Państwa),
 48. przygotowywanie decyzji o ustaleniu wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nabytego z mocy prawa (nieruchomości Skarbu Państwa),
 49. przygotowywanie decyzji dot. zwrotu jednostce organizacyjnej w razie wygaśnięcia trwałego zarządu nakładów poniesionych na budowę, przebudowę lub modernizację budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem (nieruchomości Skarbu Państwa),
 50. przygotowywanie wniosku o podział nieruchomości Skarbu Państwa w celu: wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostało nabyte z mocy prawa, realizacji roszczeń do części nieruchomości wynikających z przepisów ustawy, realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub komunalnych,
 51. opiniowanie podziału nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, dokonywanego z urzędu,
 52. przygotowywanie decyzji dot. nabycia części nieruchomości pozostałej po wywłaszczeniu (nieruchomości Skarbu Państwa),
 53. przeprowadzanie rokowań o nabycie w drodze umowy prawa do nieruchomości niezbędnej do realizacji celów publicznych,
 54. wnioskowanie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego,
 55. wyznaczanie terminu do zawarcia umowy ograniczającej lub przenoszącej prawo własności nieruchomości,
 56. składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego,
 57. przygotowywanie wystąpień do sądu, gdy wywłaszczenie nie doszło do skutku o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
 58. przeprowadzenie rozprawy administracyjnej po wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego,
 59. przygotowywanie decyzji o udzielaniu zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po przygotowaniu decyzji o zajęciu nieruchomości,
 60. wnioskowanie o wpis w księdze wieczystej zmian wynikających z wywłaszczenia nieruchomości (nieruchomości Skarbu Państwa),
 61. przygotowywanie decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 62. przygotowywanie decyzji w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli ograniczenie ich praw uniemożliwia im dalsze prawidłowe korzystanie z nieruchomości,
 63. wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej zmian wynikających z przygotowania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości,
 64. przygotowywanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
 65. przygotowywanie decyzji dot. doprowadzenia nieruchomości do stanu poprzedniego,
 66. przygotowywanie decyzji w sprawie nabycia na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, jeżeli na skutek tymczasowego zajęcia nieruchomości nie jest możliwe korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób,
 67. przygotowywanie decyzji dot. odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 68. przygotowywanie decyzji za zgodą osoby uprawnionej do innego sposobu (niż określony w ustawie), zapłaty odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 69. przygotowywanie decyzji w sprawie zapłaty odszkodowania, a także zapewnienia nieruchomości zastępczej za wywłaszczenie nieruchomości (nieruchomości Skarbu Państwa),
 70. przygotowywanie decyzji w sprawie zapłaty odszkodowania za szkody powstałe w wyniku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody,
 71. zawiadomienie poprzedniego właściciela o zamiarze użycia wywłaszczenia nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu oraz możliwym zwrocie wywłaszczonej nieruchomości (nieruchomości Skarbu Państwa),
 72. przyjmowanie wniosków o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części,
 73. przygotowywanie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,
 74. udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym wszelkich dostępnych danych o nieruchomościach,
 75. prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
 76. sporządzanie map i tabel taksacyjnych,
 77. przyjmowanie dokumentów i informacji niezbędnych do przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomości,
 78. ustalanie wartości katastralnej nieruchomości na podstawie dostępnych dokumentów i informacji,
 79. przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa zabudowy w użytkowanie wieczyste (nieruchomości Skarbu Państwa),
 80. przygotowywanie decyzji o przyznaniu prawa wieczystego użytkownika gruntów i o zwrocie budynków (nieruchomości Skarbu Państwa),
 81. porządkowanie stanu prawnego dróg i ulic w związku z ich przejęciem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa,
 82. przyjmowanie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 83. przygotowywanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (nieruchomości Skarbu Państwa),
 84. przygotowywanie odmowy wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (nieruchomości Skarbu Państwa),
 85. przygotowywanie decyzji określającej wysokość raty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (nieruchomości Skarbu Państwa),
 86. przygotowywanie decyzji stwierdzającej istnienie uprawnienia do nieodpłatnego przekształcenia (nieruchomości Skarbu Państwa),
 87. składanie wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją,
 88. przygotowywanie decyzji o nadaniu gospodarstw,
 89. składanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych,
 90. składanie wniosków o wpisie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, nabywców lub innych władz i instytucji,
 91. przygotowywanie zaświadczeń dotyczących opisu i szkicu nieruchomości,
 92. przygotowywanie decyzji o utrzymaniu ograniczeń prawa własności,
 93. składanie wniosków o wpisanie na rzecz Skarbu Państwa w księdze wieczystej prawa własności,
 94. przygotowywanie poświadczeń nabycia prawa własności w formie aktu nadania,
 95. przygotowywanie decyzji o nadaniu na własność nieruchomości dzierżawcom oraz ustalanie ceny nabycia,
 96. przygotowywanie decyzji o nabyciu własności nieruchomości oraz ustalanie ceny nabycia na rzecz posiadaczy z innych tytułów niż dzierżawa,
 97. przygotowywanie decyzji o nadaniu nieruchomości przez państwo,
 98. przygotowywanie dodatkowej decyzji ustalającej obciążenia, które wymagają ujawnienia w księgach wieczystych,
 99. przygotowywanie decyzji o ustalaniu nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gminne,
 100. przygotowywanie decyzji o nieodpłatnym przekazywaniu w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów stanowiących własność SP przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod ogrody działkowe,
 101. przygotowywanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu lub zstępnemu osoby uprawnionej – nieodpłatnie własności tej działki,
 102. przygotowywanie decyzji o przyznaniu osobie, której przysługuje prawo do bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomieszczeń gospodarskich z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu lub zstępnemu osoby uprawnionej nieodpłatnie własności działki obejmującej budynki, w których znajduje się lokal i te pomieszczenia o powierzchni niezbędnej do korzystania z tych budynków,
 103. przygotowywanie zaświadczeń do spraw emerytalnych o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego bądź działu specjalnego,
 104. przygotowywanie decyzji o oddawaniu w użytkowanie wieczyste albo sprzedawanie kościelnym osobom prawnym na ich wniosek – gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych w planach do zagospodarowania przestrzennego na inwestycje sakralne i kościelne oraz prawosławne cmentarze,
 105. przygotowywanie decyzji w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesiania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
 106. przygotowywanie decyzji o przekazywaniu gruntów Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Lasów Państwowych na wniosek ANR,
 107. opracowywanie wniosków wraz z opiniowaniem o przeznaczeniu gruntów rolnych na cele nierolnicze do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 108. opracowywanie decyzji wyłączenia z produkcji użytków rolnych wraz z naliczeniem należności, opłat rocznych i określeniem obowiązków wynikających z wyłączenia gruntów z produkcji związanej z podjęciem działań wynikających z klęsk żywiołowych lub wypadków losowych,
 109. przygotowywanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wytwarzanych z gleb pochodzenia mineralnego, zaliczonych do klas: I, II, III, III a, III b oraz użytków rolnych klas IV, gruntów pochodzenia organicznego,
 110. opracowywanie decyzji o wyłączeniu z produkcji użytków rolnych wraz z nałożeniem obowiązków wynikających z wyłączenia gruntów z produkcji celem wydobywania torfów,
 111. przygotowywanie decyzji o wymiarze należności i opłat rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz decyzji o zwrocie uiszczonej należności,
 112. dokonywanie corocznej waloryzacji opłat rocznych na podstawie uzyskanych informacji dot. cen ziarna żyta stosowanej przy wymierzeniu podatku rolnego w poszczególnych gminach,
 113. opracowywanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych w celu budowy zbiorników wodnych, określenie należności i opłat rocznych proporcjonalnie do udziału osób w eksploatacji z określeniem udziału osób wykorzystujących wodę na cele produkcji rolnej wraz z określeniem praw i obowiązków wynikających z eksploatacji zbiornika wodnego,
 114. zawieszanie i umarzanie opłat należności i opłat rocznych,
 115. nakładanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowania gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych klas: I, II, III, III a, III b, IV a, IV b, oraz torfowisk i przygotowywania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty za niewykonanie tego obowiązku,
 116. przygotowywanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie, zadrzewienie, zakrzewienie gruntów lub założenie na nich trwałych użytków zielonych oraz przyznawanie zwrotu kosztów zakupu niezbędnych nasion i sadzonek w celu przeciwdziałania i ochronie gleb przed erozją,
 117. przygotowywanie decyzji o przyznawaniu odszkodowań właścicielowi gruntów z powodu szkód wynikających ze zmniejszenia produkcji roślinnej, spowodowanych wydaniem nakazu przeciwdziałania erozji,
 118. przygotowywanie decyzji o wyłączeniu skażonych gruntów z produkcji i obciążenie zakładów przemysłowych kosztami badań pomiaru skażenia gleb i roślin oraz przeprowadzanie, co trzy lata okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin,
 119. przygotowywanie decyzji o dokonywaniu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
 120. opracowywanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów z określeniem stopnia ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, osoby zobowiązanej do rekultywacji, kierunków i terminów rekultywacji po zasięgnięciu odpowiednich opinii,
 121. opracowywanie decyzji w sprawie uznania rekultywacji gruntów za zakończoną po zasięgnięciu odpowiednich opinii,
 122. planowanie oraz wykonywanie kontroli w zakresie ochrony gruntów rolnych, a w szczególności: zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby, rekultywacji i zagospodarowania, przeciwdziałania erozji oraz zgodności wyłączenia z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 123. opracowywanie decyzji po przeprowadzonej kontroli w zakresie ochrony gruntów w celu wyegzekwowania obowiązków lub ustalania podwyższonej należności,
 124. opracowywanie decyzji w sprawie nakładania kar na kierowników jednostek organizacyjnych w przypadku stwierdzenia wyłączenia gruntów rolnych niezgodnie z przepisami ustawy, wyłączenia bądź uzyskania decyzji nie zakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych,
 125. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie obszarów gruntów wyłączonych z produkcji, ustalonych należności, opłat rocznych i innych, wielkości obszarów położenia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz istniejących zasobów i eksploatacji złóż torfów,
 126. przygotowywanie decyzji o wygaszaniu zarządu, ustanowionego na rzecz organów wojskowych lub jednostek organizacyjnych jednostek resortu obrony narodowej,
 127. przygotowywanie decyzji o wygaszeniu zarządu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
 128. przygotowywanie decyzji o wysokości odszkodowania na grunty zajęte pod koleje,
 129. przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu zarządu na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego na rzecz Agencji Mienia Wojskowego,
 130. przygotowywanie decyzji o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
 131. możliwość nieodpłatnego przejmowanie mienia PKP,
 132. prowadzenie spraw związanych z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów,
 133. zmiana kwalifikacji z urzędu zalesionego gruntu rolnego na grunt leśny po wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatności upraw,
 134. prowadzenie spraw związanych z wykupem nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
 135. przygotowywanie decyzji stwierdzających przejście w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych tymi wodami na rzecz urzędów morskich, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, parków narodowych,
 136. gospodarowanie mieniem związanym z gospodarką wodną, stanowiącym własność Skarbu Państwa, z wyłączeniem gruntów pokrytych płynącymi wodami powierzchniowymi,
 137. stwierdzanie w drodze decyzji o wpisanie lub wykreślenie gruntów powierzchniowymi pokrytymi płynącymi wodami z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 138. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictw gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 139. wnioskowanie o przekazanie w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej gruntów leśnych i rolnych znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych przy zmianie przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze oraz nieprzydatnych dla potrzeb gospodarki leśnej budynków i budowli,
 140. udzielanie odpłatnie informacji o gruntach zawartych w operacie,
 141. wydawanie odpłatnie wyrysów i wypisów na żądanie właścicieli lub osób, w których władaniu znajduje się grunt lub budynek, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie, a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
 142. sporządzanie dokumentacji prawnej w wyniku dokonanych podziałów nieruchomości,
 143. doprowadzenie do zgodności operatu ewidencji gruntów z danymi w księgach wieczystych na wniosek zainteresowanego lub z urzędu,
 144. prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 145. zatwierdzanie zmian w gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz powierzchni działek,
 146. przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 147. wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów aktów notarialnych,
 148. przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków.

Z zakresu geodezji i kartografii:

III. Prowadzenie spraw w zakresie geodezji i kartografii, a w szczególności:

 1. zatwierdzanie projektów osnów – w zakresie osnów szczegółowych,
 2. realizacja wynikających z ustawy zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 3. rejestracja stanów prawnych i faktycznych nieruchomości (kataster) i kartografii,
 4. realizacja polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,
 5. kontrolowanie urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii,
 6. prowadzenie państwowego rejestru granic oraz powierzchni jednostek terytorialnego podziału administracyjnego kraju,
 7. przygotowywanie organizacyjno-techniczne i wdrażanie katastru,
 8. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
 9. założenie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 10. zakładanie osnów szczegółowych,
 11. przyjmowanie zawiadomienia o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych a także znaków grawimetrycznych i magnetycznych:
  a) przeprowadzanie sprawdzania stanu znaków oraz usuwanie pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach, urządzeniach zabezpieczających znaki albo budowlach triangulacyjnych,
  b) przekazywanie protokołów czynności, o których mowa w lit a, marszałkowi województwa, a w przypadku, gdy zawiadomienie dotyczy znaku podstawowej osnowy geodezyjnej (I i II klasy) oraz osnowy grawimetrycznej lub magnetycznej – również Głównemu Geodecie Kraju,
  c) wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawców w razie podejrzenia popełnienia wykroczenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
  d) dokonywanie przeglądów i konserwacji znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych – w zakresie osnowy geodezyjnej klas niższych od klasy I i II,
 12. przyjmowanie zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 13. występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i kartograficznych celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów,
 14. przyjmowanie odpisów prawomocnych orzeczeń aktów notarialnych, z których wynikają zmiany w ewidencji gruntów,
 15. zapewnianie nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków dla gmin,
 16. sporządzanie gminnych, powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
 17. przygotowywanie zarządzenia Starosty o powołaniu zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej, określającej osoby i jednostki, które zgłosiły akces do uczestniczenia w pracach zespołu,
 18. opracowywanie regulaminu pracy zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej i przedłożenie do zatwierdzenia Staroście,
 19. koordynacja uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 20. przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sadowych lub prawomocnych decyzji ustalających przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków,
 21. zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi,
 22. prowadzenie zbioru map fotogrametrycznych, rejestrów wykazów informatycznych, baz danych geodezyjnych i innych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych dla obszaru powiatu,
 23. udostępnianie w/w zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom fizycznym i jednostkom wykonawstwa geodezyjnego,
 24. przeprowadzanie kontroli przejmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych,
 25. uzgadnianie warunków wykonywania prac geodezyjnych,
 26. przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:34:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:23:04