Wydział Środowiska i Rolnictwa - OS

Wydział Środowiska i Rolnictwa zajmuje się realizacją zadań dotyczących gospodarki wodnej, ochrony środowiska, geologii, ochrony przyrody, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego i rolnictwa.

Dyrektor - pokój nr 203
tel.+48 55 646 0 435

Do zadań Wydziału należy:

 1. W zakresie gospodarki wodnej:
 2. Ustalanie w drodze decyzji linii brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych, wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych.
 3. Podział kosztów w utrzymaniu budowli lub murów nie będących urządzeniami wodnymi tworzących brzeg wody.
 4. Podział kosztów utrzymania wód.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem powszechnego korzystania z wód, innego niż określono w ustawie w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych, służących zaspokajaniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego wraz z ustaleniem dopuszczalnego zakresu ich korzystania.
 6. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładających na właścicieli gruntów, położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązki zlikwidowania: nieczynnych studni oraz ogniska zanieczyszczenia wody.
 7. Ustanawianie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody.
 8. Ustalanie i podział kosztów utrzymania urządzeń wodnych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z legalizacją urządzenia wodnego oraz ustalaniem opłaty legalizacyjnej.
 10. Ustalanie zakresu i terminu wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 11. Przygotowywanie Radzie Powiatu uwag do projektu studium ochrony przeciwpowodziowej.
 12. Prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem usuwania drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz na terenach w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wałów po stronie odpowietrznej.
 13. Ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych wraz z określeniem zakazów, nakazów, ograniczeń oraz obszarów, na których obowiązują.
 14. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów z terenu strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych.
 15. Prowadzenie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych oraz realizacji tych pozwoleń.
 16. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem, ograniczaniem, stwierdzaniem wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, jeżeli nie są one zastrzeżone w ustawie dla marszałka województwa lub dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
 17. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o odszkodowaniu w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi.
 18. Orzekanie o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody.
 19. Prowadzenie spraw związanych z zaniedbaniami w zakresie gospodarki wodnej przez zakłady z wyłączeniem zaniedbań, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku, dotyczących wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
 20. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem statutu spółki wodnej.
 21. Występowanie do organów spółki wodnej, zajmującej się utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, o podwyższenie wysokości składek i innych świadczeń, jeżeli nie wystarczają na wykonanie zadań statutowych. W przypadku, gdy spółka nie podejmuje odpowiedniej uchwały, mimo wystąpienia starosty - podwyższanie wysokości tych składek i innych świadczeń w drodze decyzji.
 22. Ustalanie świadczeń na rzecz spółki wodnej dla osób nie będących jej członkami.
 23. Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.
 24. Prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem spółki w drodze decyzji.
 25. Ustalanie wysokości odszkodowania na żądanie poszkodowanego, z wyłączeniem spraw związanych z ochroną przed powodzią, jeżeli szkoda jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego.
 26. Współdziałanie w wykonywaniu czynności kontrolnych z innymi organami właściwymi do przeprowadzania kontroli.

  W zakresie rybactwa śródlądowego:
 27. Przygotowywanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
 28. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych.
 29. Wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 30. Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.
 31. Przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej.
 32. Wystawianie legitymacji dla Społecznej Straży Rybackiej.

  W zakresie gospodarki leśnej:
 33. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 34. Prowadzenie spraw związanych z określaniem w drodze decyzji wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.
 35. Prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z Budżetu Państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
 36. Wydawanie decyzji związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 37. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem w drodze decyzji dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 38. Dokonywanie oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego dokonanego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 39. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 40. Prowadzenie spraw związanych z uznaniem lasów za ochronne w stosunku do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 41. Prowadzenie spraw związanych z określeniem zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
 42. Prowadzenie spraw zawiązanych z inwentaryzacją lasów oraz z uproszczonymi planami urządzania lasów.
 43. Przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.
 44. Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązków i zadań na właściciela lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa w sytuacji kiedy nie są wykonywane zadania zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu.

  W zakresie prawa łowieckiego:
 45. Wyrażanie zgody na przetrzymywanie, na okres do 6 miesięcy, zwierzyny osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia.
 46. Przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.
 47. Prowadzenie spraw związanych z dzierżawą polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.
 48. Przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

  W zakresie postępowania z odpadami:
 49. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dla wytwórcy posiadającego instalację:
  a) pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,
  b) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza do 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie,
  c) przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza od 5 do 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
 50. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dla wytwórcy odpadów nie prowadzącego instalacji:
  a) decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg rocznie,
  b) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie albo powyżej 5 ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
 51. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem odpadami powstałymi w wyniku wypadku.
 52. Prowadzenie postępowania w zakresie:
  a) wstrzymywania, w drodze decyzji działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwórca odpadów niebezpiecznych narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
  b) wstrzymywania, w drodze decyzji działalności wytwórcy odpadów, który narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach ich gospodarowania,
  c) wstrzymywania w drodze decyzji działalności w zakresie unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów w przypadku naruszania przepisów ustawy lub działania niezgodnego z wydanym zezwoleniem.
 53. Prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania lub transportu odpadów.
 54. Prowadzenie rejestru firm zajmujących się zbieraniem, transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów.
 55. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją składowisk odpadów.
 56. Wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części.
 57. Aktualizacja planu gospodarki odpadami oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji.

  W zakresie realizacji prawa ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
 58. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach związanych z informacją o środowisku i jego ochroną, znajdujących się w posiadaniu Wydziału.
 59. Opiniowanie programu ochrony powietrza określonego przez marszałka mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
 60. Opiniowanie planu działań krótkoterminowych określonego przez marszałka w przypadku ryzyka występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu.
 61. Prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi.
 62. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
 63. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.
 64. Prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem lub zakazem używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach wód lub wodach płynących.
 65. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem programu ochrony środowiska przed hałasem.
 66. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania.
 67. Prowadzenie ewidencji wyników pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody, związanych z eksploatacją instalacji lub urządzenia.
 68. Nakładanie obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki określone w ustawie w przypadku przekroczenia standardów emisyjnych.
 69. Prowadzenie spraw dotyczących instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a które podlegają zgłoszeniu staroście.
 70. Prowadzenie spraw związanych z nałożeniem na zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów wykraczających poza ustawowe obowiązki jeżeli dochodzi do przekraczania standardów jakości środowiska.
 71. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, wygaśnięciem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwoleń:
  - zintegrowanego,
  - na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  - wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
  - na wytwarzanie odpadów.
 72. Ustanawianie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku.
 73. Zobowiązywanie podmiotu korzystającego ze środowiska prowadzącego instalację oraz podmiotu korzystającego ze środowiska z działalności innej niż eksploatacja instalacji, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko.
 74. Nakładanie obowiązków na podmioty korzystające ze środowiska i negatywnie oddziałujących na środowisko.
 75. Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty i współpraca w tym zakresie z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.
 76. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie Prawo ochrony środowiska.
 77. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu urzędu.
 78. Udostępnianie w BIP powiatowych programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań z ich realizacji.
 79. Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej.

  W zakresie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji:
 80. Prowadzenie spraw związanych z handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.
 81. Przekazywanie do Krajowej bazy informacji o wielkościach emisji uniknionej lub emisji zredukowanej i terminach osiagnięcia tych redukcji oraz informacje o wielkościach emisji i całkowitych kosztach inwestycji, w tym wysokości wsparcia ze środków publicznych dla przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków publicznych.

  W zakresie ochrony przyrody:
 82. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie.
 83. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych.
 84. Podejmowanie działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
 85. Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej zaliczanych do płazów, gadów, ptaków.
 86. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy.
 87. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów, eksploatację urządzeń kolejowych i powodujących zaspy śnieżne oraz ustalanie odszkodowania w przypadku braku umowy stron.
 88. Wydawanie zgody na usuwanie drzew z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu.

  W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 89. Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem przetargu na nabycie użytkowania górniczego.
 90. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m³, działalność prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych.
 91. Przenoszenie koncesji na inny podmiot za zgodą przedsiębiorcy oraz zmiana warunków zabezpieczenia.
 92. Przyjmowanie informacji dotyczących wielkości środków na funduszu likwidacji zakładu górniczego oraz sposobie ich wykorzystania.
 93. Prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem koncesji.
 94. Prowadzenie spraw związanych z cofaniem koncesji bez odszkodowania w przypadku ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy.
 95. Prowadzenie spraw związanych z cofaniem koncesji albo ograniczaniem jej zakresu bez odszkodowania w przypadku, gdy przedsiębiorca mimo wezwania do zaniechania naruszeń, nadal narusza przepisy ustawy lub nie spełnia warunków koncesji.
 96. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, z wyjątkiem przyjmowania zgłoszeń prac geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
 97. Przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
 98. Zlecenie wykonania dodatkowych prac geologicznych, za wynagrodzeniem, podmiotom wykonującym prace geologiczne.
 99. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem dokumentacji geologicznej.
 100. Prowadzenie spraw związanych z gromadzeniem oraz udostępnieniem informacji geologicznej na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska oraz gromadzenia próbek uzyskanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych.
 101. Udostępnianie przysługującej Skarbowi Państwa informacji geologicznej na podstawie upoważnienia Ministra Środowiska.
 102. Wyrażenie zgody na przeklasyfikowanie geologicznych zasobów, jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50% wielkości rocznego wydobycia.
 103. Zobowiązywanie przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobisk w określonych sytuacjach w terminie innym niż określono w ustawie.
 104. Prowadzenie ewidencji dowodów wpłat opłaty eksploatacyjnej oraz gromadzenie informacji dotyczących m.in. nazwy przedsiębiorcy, złoża, rodzaju, ilości wydobytej kopaliny, przyjętej stawki oraz wysokości ustalonych opłat, nazwy gminy.
 105. Wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty w sytuacji niedopełnienia przez przedsiębiorcę ustawowych obowiązków lub złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia.
 106. Ustalanie opłaty eksploatacyjnej w przypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków.
 107. Ustalanie opłaty w przypadku prowadzenia działalności bez wymaganej koncesji w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin.
 108. Realizacja zadań jako organ pierwszej instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla marszałków województw lub ministra właściwego do spraw środowiska.
 109. Prowadzenia spraw związanych z ustaleniem zasobów ujęć wód podziemnych, w tym ujęć źródeł naturalnych i odwodnień budowlanych, jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywalna wydajność nie przekracza 50 m³/ h.
 110. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień do wydobywania kopalin pospolitych ze złóż na powierzchni nie przekraczającej 2 ha lub przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 000 m³ oraz w związku z zakończeniem odwadniania lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych w odniesieniu do kopalin pospolitych jw.
 111. Prowadzenie spraw związanych z badaniami geologiczno - inżynierskimi do projektowania i wykonywania inwestycji liniowych o zasięgu gminnym i powiatowym.
 112. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków hydrogeologicznych w związku z projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne -- w odniesieniu do inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.
 113. Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji z możliwością wstrzymania działalności lub nakazania podjęcia określonych działań w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu.

  W zakresie przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia:
 114. Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie realizacji zadań związanych z udzieleniem pomocy finansowej określonej w ustawie z dnia 28 listopada 2003 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

  W zakresie ochrony zwierząt:
 115. Opiniowanie pozwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) wydawanego przez marszałka województwa w celu preparowania ich zwłok.

  W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:
 116. Uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako organ administracji geologicznej w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz w zakresie melioracji wodnych w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
 117. Opiniowanie jako organ administracji geologicznej: rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:32:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:22:31