Wydział Architektury i Budownictwa - AB

Wydział Architektury i Budownictwa zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowania i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowania zgłoszeń obiektów oddanych do użytku.

Dyrektor - pokój nr 228
tel. +48 55 646 0 440

Do głównych zadań Wydziału należy:

 1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa Budowlanego, a w szczególności:
  a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,
  c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
 2. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 3. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową, zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 4. Nałożenie na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.
 5. Przygotowanie pozwoleń na budowę oraz prowadzenie rejestrów wniosków.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
 7. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 8. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia.
 9. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 10. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego.
 11. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 12. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę.
 13. Przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
 14. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.
 15. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
 16. Przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 17. Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
  1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
 18. Przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów.
 19. Obsługa komisji urbanistyczno-architektonicznej – jako organu doradczego w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla organów samorządu terytorialnego.
 20. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju.
 21. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa.
 22. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 23. Potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
 24. Poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.
 25. Opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin powiatu.
 26. Przygotowywanie dla Zarządu materiałów dotyczących uzgodnienia projektu planu miejscowego gminy.

Z zakresu współpracy:

Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:31:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:22:48