Wydział Finansowy - FN

Wydział Finansowy prowadzi sprawy związane z gospodarką finansową, planowaniem, obsługą księgową oraz sprawozdawczością Starostwa Powiatowego.

Dyrektor - pokój nr 39

Do głównych zadań Wydziału należy:

 1. Pełnienie funkcji dysponenta środków finansowych Powiatu oraz zasilanie podległych dysponentów w środki finansowe na realizację zadań.
 2. Przygotowywanie wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej Powiatu oraz sporządzanie okresowych analiz z wykonania budżetu.
 3. Opracowywanie materiałów związanych z budżetem dla potrzeb Komisji Rady i Zarządu Powiatu.
 4. Przygotowywanie projektów decyzji o blokowaniu planowanych wydatków w zakresie budżetu Starostwa i jednostek podległych w przypadku stwierdzenia niegospodarności, opóźnień w realizacji zadań, nadmiaru posiadanych środków lub naruszenia zasad gospodarki finansowej.
 5. Opracowanie i zatwierdzanie zbiorczych planów finansowych jednostek na podstawie obowiązujących wskaźników finansowych.
 6. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie oraz zawiadamianie jednostek o zmianach.
 7. Przekazywanie dotacji oraz dokonywanie ich rozliczeń.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych i zbiorczych zestawień z jednostek powiązanych z budżetem Powiatu.
 9. Prowadzenie ewidencji księgowej, sprawozdawczości i oceny wykorzystania przydzielonych środków dla Starostwa.
 10. Prowadzenie obsługi kasowej, dokonywanie przelewów w systemie elektronicznym i ręcznym.
 11. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dotyczących Wydziału.
 12. Bieżąca współpraca w zakresie realizacji budżetu z poszczególnymi Wydziałami i Referatami Starostwa.
 13. Bieżąca współpraca w zakresie realizacji budżetu z poszczególnymi jednostkami.
 14. Nadzór nad sprawami związanymi z zasadami wynagradzania, nagradzania i premiowania.
 15. Przeprowadzanie szkoleń i instruktaży głównych księgowych jednostek budżetowych o zasadach polityki budżetowej.
 16. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
 17. Prowadzenie spraw związanych z obsługą finansową Komisji Kwalifikacyjnej oraz Powiatowej Komisji Wyborczej.
 18. Prowadzenie dokumentacji związanej z refundacją PFRON, robót publicznych i prac interwencyjnych.
 19. Nadzór nad wykorzystaniem środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa oraz wypłaty świadczeń socjalnych dla byłych pracowników objętych należnymi świadczeniami.
 20. Prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów za wyłączanie gruntów z upraw rolnych.
 21. Nadzór nad wykorzystaniem i rozliczaniem projektów finansowanych ze środków Budżetu Państwa i środków zagranicznych.
 22. Pozyskiwanie środków na zadania Starostwa i Powiatu z innych źródeł.
 23. Windykacja we współpracy z radcą prawnym należności budżetowych.
 24. Badanie i ocena działalności poszczególnych komórek powiatowych jednostek organizacyjnych w wytypowanych dziedzinach, takich jak: sprawnośc organizacyjna, celowość, gospodarność, rzetelność i zgodność z prawem.
 25. Opracowywanie okresowych planów kontroli powiatowych jednostek organizacyjnych w układzie przedmiotowo - podmiotowym.
 26. Przeprowadzanie kontroli doraźnych na polecenie Starosty.
 27. Sporządzanie z przeprowadzonych kontroli protokołów, notatek służbowych i sprawozdań oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych.
 28. Przeprowadzanie kontroli sprawdzających.
 29. Współpraca z osobami przeprowadzającymi kontrole zewnętrzne.
 30. Wykonywanie pozostałych zadań kontrolnych na zlecenie Starosty i Zarządu Powiatu.
 31. Wykonywanie innych zadań w zakresie działania Wydziału wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
 32. Wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 22-12-2011 12:30:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 22-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 15-12-2015 13:22:12