Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej + WYNIK OTWARTEGO KONKUTRU

SKIEROWANY DO:

Organizacji pozarządowych tj. do fundacji i stowarzyszeń, jeżeli ich cele statutowe zawierają zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie objętym konkursem.

 

I. RODZAJ ZADANIA:

Zorganizowanie i prowadzenie trzech odrębnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 1. typu socjalizacyjnego - do 14 wychowanków,
 2. typu socjalizacyjnego - do 14 wychowanków,
 3. typu socjalizacyjnego – grupa usamodzielniania do 10 wychowanków na podstawie art. 190, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. Nr 149, poz.887 z późń. zm./.

II. ZADANIE WINNO OBEJMOWAĆ:

 1. Świadczenie opieki w placówce typu socjalizacyjnego w zakresie:
  1) Zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych.
  2) Realizowania przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku.
  3) Umożliwienia kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
  4) Podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny.
  5) Zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
  6) Obejmowania dziecka działaniami terapeutycznymi.
  7) Zapewnienia korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Powiat Malborski jako zlecający zadanie zapewni przekazanie środków w formie dotacji celowej:
W okresie od dnia 1 września 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku:

 1. Na placówki typu socjalizacyjnego do kwoty 201.600 złotych, licząc jako szacunkowy koszt utrzymania dziecka w placówce kwotę do 1800 złotych miesięcznie.
 2. Na placówkę typu socjalizacyjnego - grupa usamodzielniania - do kwoty 72.000 złotych, licząc jako szacunkowy koszt utrzymania dziecka w placówce kwotę do 1800 złotych miesięcznie.

- w kolejnych latach wysokość środków finansowych na realizację zadania będzie określona po analizie kosztów i wymagała będzie akceptacji stron umowy. Środki te mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Powiatu Malborskiego na dany rok. Każdorazowa zmiana wysokości środków finansowych na dany rok ustalana będzie w drodze aneksu do umowy.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

 1. Zlecenie zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę: wzór umowy i wzór oferty określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania /Dz. U. z 2011 roku, Nr, poz. 25/.
 2. Dotacja zostanie przyznana do wysokości zabezpieczonych w budżecie Powiatu Malborskiego na realizację zadania środków finansowych.
 3. Powiat Malborski zapewni w 2012 roku środki finansowe na zadanie w wysokości łącznej do kwoty 273.600 złotych jako szacunkowy koszt utrzymania dzieci w trzech placówkach, Środki pochodzące z przyznanej dotacji nie mogą być przeznaczone na:
  - pokrycie deficytu realizowanych innych przedsięwzięć,
  - zakup budynków, lokali lub zakup gruntów,
  - wydatki inwestycyjne, w tym zakup sprzętu powyżej 3.500 złotych,
  - udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,
  - działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Za koszty kwalifikowane uznane będą koszty:

 1. Niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania- zgodnie z opisem działań określonych w ofercie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej realizacji zadania.
 2. Spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 września 2012r. do 31 sierpnia 2017r.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

 1. Rozpoczęcie działalności trzech placówek nastąpi nie później, niż od dnia 1 września 2012 roku.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do spełnienia standardów, o których mowa w rozdziale 3 cytowanej wyżej ustawy.
 3. Powiat Malborski zapewni odpowiednie warunki lokalowe w budynkach w Malborku na placówki typu socjalizacyjnego i mieszkanie na grupę usamodzielnienia/z odpowiednim wyposażeniem, właściwym do potrzeb prowadzenia danego typu placówki.
  Wymienione budynki, mieszkanie, a także wyposażenie zostaną przekazane wyłonionemu w konkursie Zleceniobiorcy odrębną umową użyczenia, przy czym użyczenie wyposażenia oparte będzie na wykazie rzeczy według stanu na dzień rozpoczęcia realizacji zadania w oparciu o spis z natury.
 4. Zleceniobiorca zapewni do realizacji zadania kadrę o kwalifikacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykaże się doświadczeniem w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.
 5. Zleceniobiorca wykaże posiadanie przez kierującego placówkami kwalifikacji określonych w cytowanej ustawie.
 6. Zleceniobiorca umożliwi w każdym czasie kontrolę realizacji zadania Zlecającemu zadanie.
 7. Zleceniobiorca zapewni o współpracy w realizacji zadania z powiatowym centrum pomocy rodzinie.
 8. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz zaakceptowane przez Zlecającego zapisy zawarte w Ofercie realizacji zadania publicznego.
 9. Oferent, który wygrał konkurs i podpisze umowę z Powiatem Malborskim, zobligowany będzie do uzyskania zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej, najpóźniej do dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wypełnionej Oferty realizacji zadania publicznego wraz z załącznikami.
 2. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Konkurs ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w Malborku”.
 3. Oferty można przesyłać listownie lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Malborku, ul. Plac Słowiański 17 w terminie do 11 maja 2012 roku do godz. 14:00.
 4. W przypadku przesłania Ofert drogą pocztową o terminie złożenia Oferty decyduje data i godzina wpływu do Starostwa. Nie będą rozpatrywane Oferty, które wpłyną po terminie, ani Oferty, które przesłane zostaną faksem lub e-mailem.

VIII. TRYB SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać wyłącznie na drukach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania/Dz. U. z 2011 roku, Nr 6, poz. 25/.
 2. Oferta winna być czytelna i nie zawierać skreśleń bądź poprawek.
 3. Za poprawność złożonej oferty odpowiada podmiot składający Ofertę.
 4. Oferta powinna zawierać w szczególności:
  a/szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
  b/termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
  c/kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na okres jego realizacji tj. od 1 września do 31 grudnia 2012 roku,
  d/ informację o posiadanych zasobach kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
  e/ informację o wcześniejszej działalności podmiotu, o ile taką prowadził
 5. Oferta podmiotu, który konkurs wygra będzie stanowić integralną część umowy zawartej pomiędzy tym podmiotem, a Zlecającym do realizacji zadanie publiczne.

IX. WYMAGANE DOKUMENTY:

Przystępując do konkursu podmiot zobligowany jest do złożenia prawidłowo wypełnionego druku Oferty wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

 1. Dwie kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis winien być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym- niezależnie od tego kiedy został wydany).
 2. Aktualny Statut organizacji.
 3. Informacja o składzie osób reprezentujących Oferenta tj. imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych tych osób oraz imię i nazwisko osoby lub osób do kontaktów roboczych z podaniem numerów telefonu.
 4. Informacja o numerze rachunku bankowego utworzonego do obsługi dotacji.
 5. Atutem dodatkowym będzie również złożenie oświadczenia pisemnego o zatrudnieniu na podstawie Kodeksu pracy części pracowników o odpowiednich kwalifikacjach z likwidowanej placówki OWDiR „Na Skarpie”w Malborku, który w trosce o dobro dziecka zapewni ciągłość opieki nad dzieckiem.
 6. Sprawozdanie merytoryczne i rachunkowe za 2011 rok (o ile Oferent prowadzi prowadził działalność) zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości/ Jednolity tekst w Dz. U z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./.
 7. Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku.
 8. Wszystkie dokumenty powinny być potwierdzone formułą „Za zgodność z oryginałem” i zawierać daty oraz czytelne imiona i nazwiska wraz z podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta.

X. KRYTERIA WYBORU OFERT :

Złożone oferty poddane zostają ocenie formalnej i merytorycznej.

 1. Kryteria formalne:
  a/ ocena, czy Oferent składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia
  b/ ocena, czy kompletna jest dokumentacja załączona do oferty
  c/ ocena, czy oferta została złożona w terminie
  d/ ocena kryteriów określonych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ tekst jednolity z Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536/
 2. Kryteria merytoryczne:
  a/ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta
  b/ ocena przedstawionej przez Oferenta kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  c/ ocena jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób przy udziale których oferent będzie realizował zadania
  d/ ocena rzetelności, terminowości, a także sposób rozliczania otrzymanych na zadanie publiczne środków finansowych (o ile Oferent realizował podobne zadanie w roku 2011).
  e/ ocena wykazanego doświadczenia zawodowego w pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych
 3. Złożenie Oferty spełniającej kryteria formalne nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Oferta spełniająca kryteria formalne i która została pozytywnie oceniona pod kątem merytorycznym będzie przedstawiona przez Komisję Konkursową Zarządowi Powiatu Malborskiemu do wyboru.
 5. Od decyzji Zarządu Powiatu Malborskiego w sprawie wyboru Oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

XI. TERMIN WYBORU OFERTY:

 1. Zlecający zadanie dokona wyboru Oferty do dnia 18 maja 2012 roku.
 2. Wynik otwartego konkursu zostanie ogłoszony:
  a/ na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Malborku: www.bip.powiat.malbork.pl
  b/ na stronie internetowej:
  c/ na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Malborku

Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania publicznego określała będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Malborskim i Oferentem wyłonionym w konkursie .

Zarząd Powiatu Malborskiego zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 2. Przesunięcia terminu składania Ofert.
 3. Zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

XII. INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA TEGO SAMEGO TYPU:

Zarząd Powiatu Malborskiego w roku bieżącym i w roku poprzednim nie zlecał zadania tego samego rodzaju podmiotom zewnętrznym.

XIII. INFORMACJE DODATKOWE:

Bliższych informacji na ten temat udziela:

 1. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku Pl. Słowiański 17 Tel. 55/647-15-45
 2. Sekretarz Powiatu Malborskiego Tel. 55/646-04-11

XIV. PLIKI DO POBRANIA:

 1. Wzór oferty- załącznik nr 1
 2. Wzór umowy- załącznik nr 2
 3. Wzór sprawozdania- załącznik nr 3

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wynik_otwartego_konkrsu_ofert_pi.4310.1.2012_-_16-05-2012.pdf (PDF, 65.91Kb) 2012-05-17 14:33:39 799 razy
2 zalacznik3.pdf (PDF, 60.86Kb) 2012-04-12 13:33:23 799 razy
3 zalacznik1.pdf (PDF, 86.12Kb) 2012-04-12 13:23:30 798 razy
4 zalacznik2.pdf (PDF, 99.93Kb) 2012-04-12 13:23:30 805 razy
5 uchwala_zp_130-2012_11-04-2012.pdf (PDF, 513.54Kb) 2012-04-12 13:18:45 833 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 12-04-2012 13:18:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kot 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 17-05-2012 14:33:39