Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/2 etatu w Starostwie Powiatowym w Malborku

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu

w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego, w tym przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu audytu;
 • prowadzenie czynności doradczych, w tym także składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 • przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 • ocena prawidłowości ewidencji księgowej oraz wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu;
 • ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów, w tym mienia i jego ochrony;
 • prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki;
 • kontrola przestrzegania przez pracowników procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • ocena zgodności prowadzenia działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami;
 • wykonywanie innych zadań nałożonych na audytora.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association
 • of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie
  z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych – za taką praktykę uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
 • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 • realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);
 • nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z2020r. poz.1200 i 2320) 
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, znajomość ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej i zasad prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora w jednostkach administracji publicznej;
 • wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań audytu wewnętrznego, w tym m. in.: znajomość technik i metodologii audytu wewnętrznego, standardów audytu wewnętrznego, analizy ryzyka;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy;
 • systematyczność i odpowiedzialność.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 5. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  i wynosi:
     2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
     1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
     3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2021 r. wynosił 16,36%.

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Audytowa wewnętrznego.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.                                                                     

Malbork, dnia 04.10.2021r.

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Malborku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych mail: iod@powiat.malbork.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o wyborze.docx (DOCX, 58.19Kb) 2021-11-25 14:57:41 62 razy
2 Ogłoszenie o naborze Audytor wewn_ (002).pdf (PDF, 302.08Kb) 2021-10-04 11:39:43 56 razy
3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 12.28Kb) 2021-10-04 11:39:43 48 razy
4 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26.00Kb) 2021-10-04 11:39:43 52 razy
5 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27.00Kb) 2021-10-04 11:39:43 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 04-10-2021 11:39:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 04-10-2021
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Rojek 25-11-2021 14:57:41