Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Audytora wewnętrznego w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. pół etatu w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17 - INFORMACJA O WYBORZE

Starostwo Powiatowe w Malborku

Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

 Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko
Audytora wewnętrznego

Konkurs na w/w stanowisko został nierozstrzygnięty.

W wyniku ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Audytora wewnętrznego nie wpłynęła to tutejszego urzędu żadna oferta kandydata na stanowisko. W związku z powyższym przedmiotowy konkurs pozostał nierozstrzygnięty.


 

Starosta Powiatu Malborskiego


OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO

w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

 

 

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie zadań audytu wewnętrznego, w tym przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu;
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania rocznego planu audytu;
 • prowadzenie czynności doradczych, w tym także składanie wniosków, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki;
 • przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej w starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych;
 • ocena prawidłowości ewidencji księgowej oraz wiarygodności sprawozdań finansowych
  i sprawozdań z wykonania budżetu;
 • ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów, w tym mienia i jego ochrony;
 • prowadzenie analiz obszarów ryzyka w zakresie działalności oraz gospodarki finansowej jednostki;
 • kontrola przestrzegania przez pracowników procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • ocena zgodności prowadzenia działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi
  w jednostce procedurami;
 • wykonywanie innych zadań nałożonych na audytora.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association
  of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożenie, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie
  z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych – za taką praktykę uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż ½ etatu, związanych z:
 • przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
 • realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320);
 • nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa
  w ustawie z dnia 23grudnia 1994r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z2020r. poz.1200 i 2320);
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych, znajomość ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, znajomość ustawy o samorządzie powiatowym i pracownikach samorządowych, znajomość przepisów dotyczących rachunkowości budżetowej i zasad prowadzenia audytu w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora w jednostkach administracji publicznej;
 • wiedza merytoryczna oraz umiejętności praktyczne w zakresie realizacji zadań audytu wewnętrznego, w tym m. in.: znajomość technik i metodologii audytu wewnętrznego, standardów audytu wewnętrznego, analizy ryzyka;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy;
 • systematyczność i odpowiedzialność.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 5. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,
w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2021 r. wynosił 16,36%.

 

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie
o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku

Plac Słowiański 17

82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2021 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór
na stanowisko Audytowa wewnętrznego.”

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

 

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.)”.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.                                                                     

 

            Malbork, dnia 07.09.2021r.

 

 

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Malborku

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Malborski – Starostwo Powiatowe w Malborku Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork

2. Kontakt do inspektora ochrony danych mail: iod@powiat.malbork.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O WYBORZE.docx (DOCX, 58.23Kb) 2021-10-04 10:41:42 59 razy
2 Ogłoszenie o naborze Audytor wewn..docx (DOCX, 54.77Kb) 2021-09-07 11:41:46 53 razy
3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 12.28Kb) 2021-09-07 11:41:46 43 razy
4 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26.00Kb) 2021-09-07 11:41:46 48 razy
5 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27.00Kb) 2021-09-07 11:41:46 47 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Rojek 07-09-2021 11:41:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 07-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 04-10-2021 10:42:11