Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Finansowym w pełnym wymiarze czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT „centralizacja rozliczeń VAT w powiecie”;
 • prowadzenie odrębnej ewidencji finansowo-księgowej związanej z podatkiem VAT;
 • prowadzenie ewidencji rozliczeń VAT (Rejestry sprzedaży i zakupu);
 • odliczanie podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi;
 • stosowanie zwolnień przewidzianych w przepisach;
 • odpowiednie dokumentowanie dokonanych sprzedaży (wystawianie faktur VAT);
 • terminowe sporządzanie, składanie deklaracji i rozliczanie należnego podatku;
 • prace administracyjne w zakresie Wydziału Finansowego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • co najmniej trzyletni staż pracy, w tym minimum rok pracy na stanowisku rozliczania podatku VAT;
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o finansach publicznych;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • praca w jednostce samorządu terytorialnego związana z rozliczaniem podatku VAT.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
   20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
   26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
   Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
   Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.
 5. nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 6. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w czerwcu 2021 r. wynosił 17,64%.

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Finansowym.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.                                                                     

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O WYBORZE.pdf (PDF, 160.62Kb) 2021-08-09 12:52:53 151 razy
2 Ogłoszenie o naborze FN.pdf (PDF, 199.36Kb) 2021-07-07 13:58:41 74 razy
3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 12.28Kb) 2021-07-07 13:58:41 59 razy
4 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26.00Kb) 2021-07-07 13:58:41 58 razy
5 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27.00Kb) 2021-07-07 13:58:41 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 07-07-2021 13:58:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 07-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Bartosz Rojek 09-08-2021 12:52:53