Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku.

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ul. 17 Marca 6, 82-200 Malbork,

 2. II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, al. Wojska Polskiego 493, 82-200 Malbork

 3. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku, ul. Kotarbińskiego 32, 82-200 Malbork,

dla których organem prowadzącym jest Powiat Malborski

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597 ze zm.):
  1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce,
   2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
   7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 289),
   11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
  2. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   5. spełnia warunki określone w pkt 1 ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.
  3. Do konkursu może przystąpić również:
   1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
   2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym, niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
   3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 263, ze zm.), - spełniający wymagania określone w ww. rozporządzeniu z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły lub placówki, której konkurs dotyczy;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
   • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.) lub
   • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z późniejszymi zmianami) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późniejszymi zmianami) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
  16. zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, lub II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku, lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.)
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku”, lub "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku„ lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku” w terminie do dnia 17.06.2021 r. do godz. 15.30 na adres:
  STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU
  Pl. SŁOWIAŃSKI 17
  82-200 MALBORK
  SEKRETARIAT - I PIĘTRO, POKÓJ NR 24
  O dochowaniu terminu składania ofert decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Malborku.
  Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 4. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Zarząd Powiatu Malborskiego.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie sprawdzana w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ).
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. II lit. d-g, l i m.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy Panią/Pana, że:
  1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Powiat Malborski - Starostwo Powiatowe w Malborku, Pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pawła Szarmacha, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych poprzez adres e-mail iod@powiat.malbork.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora: I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku lub II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22? § 1 ustawy Kodeks pracy, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), które określają jakie dane osobowe są niezbędne do przetwarzania w celu przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora, jak też na podstawie Pani/Pana zgody, w przypadku przekazywania danych innych, które nie są wymagane w przepisach obowiązującego prawa.
  5. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z prowadzonym konkursem i ewentualnym powierzeniem stanowiska w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan wyłoniona/y w wyniku konkursu jako kandydat.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia konkursu na stanowisko dyrektora, a później przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa;
  7. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem członków komisji konkursowej jak też osób upoważnionych przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania służbowych obowiązków;
  8. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty, z którymi wiążą Administratora umowy o świadczenie usług.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Nie podanie danych ustawowo wymaganych skutkowało będzie brakiem udziału w konkursie.

Do Pani/Pana uprawnień w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych należą:

 • prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych w każdym momencie, gdy są one niepoprawne;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie pisemnej;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Ogłoszenie o konkursie .pdf (PDF, 150.14Kb) 2021-05-20 09:39:47 167 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartosz Rojek 20-05-2021 09:24:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Bartosz Rojek 20-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 20-05-2021 09:56:29