Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg - INFORMACJA O WYBORZE

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko Podinspektora

w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

W wyniku przeprowadzonego konkursu na w/w stanowisko została wybrana
w dniu 21 maja 2021r.

Pani Izabela Turo

zamieszkała w Nowym Stawie

Wybrana kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne ustalone w ogłoszeniu o naborze na dane stanowisko. Podczas przeprowadzonej rozmowy wykazała się szerokim zakresem wiedzy, niezbędnym do wykonywania zadań na danym stanowisku.

Malbork, dnia 24.05.2021r.


Starosta Powiatu Malborskiego

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl.
Słowiański 17

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie spraw związanych z transportem, zarządzaniem ruchem na drogach gminnych i powiatowych oraz z ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami diagnostycznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;

 • co najmniej dwuletni staż pracy, w tym co najmniej rok w jednostce samorządu terytorialnego;

 • znajomość ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym z zakresu zarządzania ruchem na drogach i stacji kontroli pojazdów, ustawy o kierujących pojazdami z zakresu ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie powiatowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika;

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub transportu;

 • praca w Wydziale Komunikacji na stanowisku ds. transportu, stacji kontroli pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców i zarządzania ruchem.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
    20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
    26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
    Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
    Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy
  i wynosi:
      2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
      1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
      3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,

 • w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj.: Dz.U. z 2019r. poz. 1282 ze zm.), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w marcu 2021 r. wynosił 17,42%.

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej) i inne dodatkowe dokumenty
o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Malborku poprzez wrzucenie do skrzynki mieszczącej się przy wejściu (drzwi przesuwne) z tyłu budynku lub do oznaczonej wrzutni
na dokumenty znajdującej się przy wejściu do Banku Millennium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2021 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu
po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej : „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku tel. (055) 646 04 09.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1781 ze zm.)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 INFORMACJA O WYBORZE.pdf (PDF, 161.01Kb) 2021-05-25 10:24:46 121 razy
2 Ogłoszenie o naborze KD kwiecień 2021r..docx (DOCX, 50.36Kb) 2021-04-27 08:32:37 92 razy
3 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ.docx (DOCX, 12.28Kb) 2021-04-27 08:32:37 79 razy
4 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 26.00Kb) 2021-04-27 08:32:37 78 razy
5 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 27.00Kb) 2021-04-27 08:32:37 79 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 27-04-2021 08:32:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Marchaj 27-04-2021
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 25-05-2021 10:26:29