P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy Referenta ds. technicznych w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku

P.O. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku

OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta ds. technicznych

w pełnym wymiarze czasu pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie ewidencji dróg i ulic i spraw z tym związanych,
 • prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i spraw za tym związanych,
 • prowadzenie spraw związanych z okresowymi pomiarami ruchu drogowego,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zadrzewienia w pasie drogowym,
 • uczestniczenie w pracach dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość obsługi komputera,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, nieposzlakowana opinia, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 • przedłożenie wskazanych dokumentów.
 • rawo jazdy kat. B
 • znajomość Ustawy o Drogach Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • minimum półroczny staż pracy w Administracji Publicznej

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • staż pracy w drogownictwie.

 

Informacje o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,

 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,

 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,

 4. Urlop wypoczynkowy:

- urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,

 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

- przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem

- okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1458), umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2011 wynosił 0,00%.

Oferty zawierające życiorys(CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentów poświadczającego wykształcenie i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności( osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe) oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie prosimy przesyłać na adres:

Zarząd Dróg Powiatowych w Malborku
Pl. Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku Pl. Słowiański 17 mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku pokój 219 (II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2012 roku do godz.14:00. Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej:

„Nabór na stanowisko Referenta ds. Technicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Malborku”

Szczegółowych informacji udziela Główny Księgowy Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku

Danuta Seweryn tel.(55-273-45-42).

Pod wskazanym wyżej adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, charakterystykę wymagań na danym stanowisku oraz kwestionariusz osobowy kandydata lub na stronie internetowej www.bip.powiat.malbork.pl

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity z 2002 r.: Dz. U. Nr 101 poz.926 z późn.zm.)

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.powiat.malbork.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku Plac Słowiański 17.

 

Malbork dnia 01.03.2012

Załączniki do pobrania

1 INFORMACJA O NABORZE ZDP 14.03.2012r.docx (DOCX, 14KB) 2012-03-14 13:03:11 563 razy
2 kwestionariusz_personalny_kandydata.doc (DOC, 43KB) 2012-03-01 08:24:02 650 razy
3 oswiadczenie_o_zdolnosci_do_czynnosci_prawnych.doc (DOC, 23KB) 2012-03-01 08:24:02 595 razy
4 oswiadczenie_o_niekaralnosci.doc (DOC, 22KB) 2012-03-01 08:24:02 567 razy
5 opis_stanowiska_pracy_i_charakterystyka_wymagan_na_stanowisku.doc (DOC, 49KB) 2012-03-01 08:23:46 618 razy
6 ogloszenie_o_konkursie.doc (DOC, 37KB) 2012-03-01 08:23:21 580 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 01-03-2012 08:18:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Danuta Seweryn 01-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Artur Grabowski 14-03-2012 13:03:11