Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza Powiatu - Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej - WYNIK WYBORU

Aktualizacja 24.02.2020r.:

Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko Sekretarza – Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej

została wybrane w dniu 24 lutego 2020r.

Pani Beata Żaroffe-Preuss

zamieszkała w Malborku

 


 

Starosta Powiatu Malborskiego
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Sekretarza Powiatu – Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:
  1. opracowywanie projektu Statutu Powiatu i projektów jego nowelizacji,
  2. opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania oraz innych aktów prawnych mających wpływ na sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa oraz projektów ich nowelizacji,
  3. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu z głosem doradczym,
  4. koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał, sprawozdań międzysesyjnych i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd Powiatu,
  5. nadzór nad organizacją pracy Starostwa, przestrzeganiem Regulaminu Pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji,
  6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników,
  7. nadzorowanie porządku i dyscypliny pracy w Starostwie,
  8. sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, zwłaszcza nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy,
  9. sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,
  10. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadry pracowniczej i usprawnieniem pracy w Starostwie,
  11. koordynowanie i prowadzenie  spraw z zakresu kontroli zarządczej w Starostwie,
  12. prowadzenie kontroli w wydziałach Starostwa, jednostkach organizacyjnych oraz innych podmiotach podlegających kontroli,
  13. sporządzanie rocznego planu kontroli oraz sprawozdanie z jego wykonania,
  14. prowadzenie kontroli dotyczącej organizacji i funkcjonowania komórek organizacyjnych Starostwa, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej oraz realizacji aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
  15. kontrola realizacji wniosków pokontrolnych,
  16. udział na polecenie Starosty w kontrolach jednostek organizacyjnych Powiatu i właściwych służbach, inspekcjach i strażach,
  17. analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszania efektywności działania Starostwa,
  18. przygotowywanie sprawozdawczości rocznej z działalności starostwa i jednostek organizacyjnych,
  19. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi powiatu,
  20. koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
  21. prowadzenie książki kontroli Starostwa Powiatowego,
  22. prowadzenie spraw z zakresu nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego. 
 2. Koordynowanie całokształtu zagadnień organizacyjno - technicznych dotyczących  współpracy z Zarządem Powiatu powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz współpracy Zarządu Powiatu z Radą Powiatu.
 3. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Powiatu.
 4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Wydziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy.
 5. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty.
 6. W razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcje kierownika Starostwa pełni Sekretarz Powiatu. W takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa.
 7. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw. 
 8. Udział w sesjach Rady Powiatu. 
 9. Inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, merytorycznie związane z zadaniami wydziału.
 10. Prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej i powyżej 30 tys. euro.
 11. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Sekretarz pełni bezpośredni nadzór nad:
  1. Wydziałem Organizacyjnym i Polityki Społecznej;
  2. Biurem Rady;
  3. Biurem Prawnym;
  4. Zespołem ds. Zamówień Publicznych.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe  zgodne z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Sekretarza lub studia podyplomowe w tym zakresie (preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie)
 • co najmniej czteroletni staż pracy  na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art. 2  ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach sektora o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczych stanowiskach urzędniczych w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych; Prawo zamówień publicznych; Kodeks pracy; ustawy o dostępie do informacji publicznej; Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt; ustawy o pracownikach samorządowych; Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • kompetencje kierownicze;
 • znajomość zasad techniki legislacyjnej;
 • odpowiedzialność, wnikliwość i dokładność;
 • zdolności analityczne i umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • samodzielność w realizacji zadań, odporność na stres;
 • umiejętność logicznego myślenia; praca w zespole oraz komunikatywność.

Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:

 1. Umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony – proponowany termin zatrudnienia od 01 marca 2020r.
 2. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 3. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 4. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 5. Urlop wypoczynkowy:
  -  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:
  20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
  Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.
 6. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 7. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
  • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
   2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
   1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
   3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
 8. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1282) umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2019 r. wynosił 17,45%.

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej , świadectwo) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – treść zgodna z art.6 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1282) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej: „Nabór na stanowisko Sekretarza Powiatu – Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. 55 646 04 10.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,  Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zmianami)”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiat.malbork.pl) oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.        

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja o wyborze 24.02.2020r.pdf (PDF, 73.72Kb) 2020-02-24 09:51:43 141 razy
2 OGŁOSZENIE na stanowisko Sekretarza Dyrektora.docx (DOCX, 53.13Kb) 2019-12-18 13:17:45 197 razy
3 OPIS STAN PRACY I CHARAKTERYSTYKA.doc (DOC, 67.50Kb) 2019-12-18 13:17:45 164 razy
4 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (DOC, 38.50Kb) 2019-12-18 13:17:45 145 razy
5 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 23.00Kb) 2019-12-18 13:17:45 144 razy
6 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 23.50Kb) 2019-12-18 13:17:45 144 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 18-12-2019 13:17:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Durzyńska 18-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 24-02-2020 09:53:21