Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Malborku - WYNIK WYBORU

Starosta Powiatu Malborskiego
OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa
w pełnym wymiarze czasu pracy
w Starostwie Powiatowym w Malborku, Pl. Słowiański 17
Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in. przygotowywanie i podejmowanie czynności niezbędnych do realizacji następujących zadań:
 • wynikających z ustawy Prawo budowlane;
 • wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym;
 • wynikających z ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • wynikających z ustawy o własności lokali;
 • wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych;
 • wynikających z ustawy o transporcie kolejowym;
 • sporządzanie sprawozdań o ruchu budowlanym dla Głównego Urzędu Statystycznego B-05, B-06 oraz Wojewody Pomorskiego;
 • obsługa systemu komputerowego RWDZ (powszechnego dostępu do rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń budowy);
 • obsługa biuletynu informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Malborku w zakresie dokonanych zgłoszeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 • prowadzenie spraw ogólnych administracyjnych;
 • współpraca z odpowiednimi jednostkami i instytucjami w zakresie zadań wydziału,
 • obsługa interesantów w zakresie prowadzonych spraw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej trzyletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego lub administracji publicznej;
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych; Prawo budowlane; o własności lokali; o transporcie kolejowym; o dostępie do informacji publicznej; Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Malborku;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności Pakiet Office;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
 • przedłożenie wskazanych poniżej dokumentów.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe - administracja.
 • staż pracy w wydziale architektury;
 • znajomość obsługi programu RWDZ; IntraEwid;
 • umiejętność pracy w zespole; indywidualne rozwiązywanie problemów; odpowiedzialność; dokładność; komunikatywność; zdyscyplinowanie; życzliwe podejście do interesantów;
Informacja o podstawowych warunkach pracy obowiązujących na danym stanowisku:
 1. Norma dobowa czasu pracy wynosi: 8 godzin,
 2. Norma tygodniowa czasu pracy wynosi: 40 godzin,
 3. Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane raz w miesiącu,
 4. Urlop wypoczynkowy:

-  urlop wypoczynkowy przysługuje w wymiarze:

20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy w związku z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

 1. Nie obejmuje Pana/Panią żaden układ zbiorowy pracy,
 2. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata,
 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa   w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1282) umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Malborku,   w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w listopadzie 2019 r. wynosił 17,45%.

Oferty zawierające: życiorys (CV), list motywacyjny, kserokopię dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom uczelni wyższej, świadectwo) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach zawodowych i umiejętnościach, kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające wymagany staż pracy, oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na dane stanowisko, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe) oraz kwestionariusz personalny prosimy przesyłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork

lub dostarczyć do sekretariatu Starostwa, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Malborku, pokój nr 24 (I piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku do godz. 1400. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty winny być zamieszczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej i oznaczonej: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektury i Budownictwa.”

Szczegółowych informacji udziela Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej  Starostwa Powiatowego w Malborku tel. 55 646 04 10.

Do wysyłanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,  Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zmianami )”.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.malbork.pl oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Malborku, Plac Słowiański 17.

            Malbork, dnia 12.12.2019r

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja o wyborze 10.01.2020r. Wydział Architektury.docx (DOCX, 57.31Kb) 2020-01-10 14:15:38 371 razy
2 OGŁOSZENIE na Podinspektora 12.2019.docx (DOCX, 51.05Kb) 2019-12-12 11:06:42 133 razy
3 kwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie.doc (DOC, 38.50Kb) 2019-12-12 11:06:42 119 razy
4 Opis stanowiska pracy i charakterystyka architektura 12.2019.doc (DOC, 61.50Kb) 2019-12-12 11:06:42 127 razy
5 OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOSCI.doc (DOC, 23.00Kb) 2019-12-12 11:06:42 121 razy
6 OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW I STANIE ZDROWIA.doc (DOC, 23.50Kb) 2019-12-12 11:06:42 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 12-12-2019 11:06:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Durzyńska 12-12-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 10-01-2020 14:15:38