Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej - ROZSTRZYGNIĘCIE

ROZSTRZYGNIĘCIE

UCHWAŁA O WYBORZE

 

 

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie  w roku 2020 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej.

I  Rodzaj zadań

1. ZADANIE PIERWSZE: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ W MALBORKU.

1) adres lokalu: Starostwo Powiatowe w Malborku, 82 - 200 Malbork, pl. Słowiański 17;

2) godziny pracy punktu: od poniedziałku do środy co najmniej w godzinach od 11.30 do 15.30, od czwartku do piątku co najmniej w godzinach od 7.30 do 11.30; w przypadku wydłużenia pracy punktu - inne godziny ustalone przed złożeniem oferty z Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej lub jego zastępcą;

3) lokal wraz z niezbędnym wyposażeniem udostępniony zostanie nieodpłatnie organizacji pozarządowej, która będzie realizowała zadanie;

4) wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 63.030,00 zł w tym:
a) 60.060,00 (5.005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bądź na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
b) 2.970,00 zł na edukację prawną.

5) informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym i poprzednim:
a) w bieżącym roku zadanie realizowane jest przez Fundację ibuk.org.pl z siedzibą
w Gdańsku, wysokość przyznanej dotacji: 62.900,00 zł,
b) w 2018 roku zadanie realizowane było przez Fundację ibuk.org.pl z siedzibą w Gdańsku, wysokość przyznanej dotacji: 58.500,00 zł.
W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. ZADANIE DRUGIE: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ WRAZ Z MEDIACJĄ I REALIZACJĄ EDUKACJI PRAWNEJ W NOWYM STAWIE.
1) adres lokalu: Kompleks Służb Ratowniczych w Nowym Stawie, 82 - 230 Nowy Staw, ul. Bema 9/1;
2) godziny pracy punktu: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek co najmniej od 9.00 do 13.00, środa co najmniej od 13.00 do 17.00; w przypadku braku możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach wyżej określonych lub w przypadku wydłużonej pracy punktu – inne godziny pracy ustalone przed złożeniem oferty z Dyrektorem Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej lub jego zastępcą;
3) lokal wraz z niezbędnym wyposażeniem udostępniony zostanie nieodpłatnie organizacji pozarządowej, która będzie realizowała zadanie;
4) wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 63.030,00 zł w tym:
a) 60.060,00 (5.005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bądź na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
b) 2.970,00 zł na edukację prawną;
5) informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym i poprzednim:
a) w bieżącym roku zadanie realizowane jest przez Fundację ibuk.org.pl, z siedzibą
w Gdańsku, wysokość przyznanej dotacji: 62.900,00 zł,
b) w 2018 roku zadanie realizowane było przez Joanna Wojniło Kancelaria Adwokacka
z siedzibą w Gdańsku, wysokość przyznanej dotacji: 60.725,88 zł.
W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy każdego z 2 w/w punktów w uzasadnionych przypadkach.
II Warunki realizacji zadania
1. W każdym powierzonym punkcie zadanie musi być wykonane w całości w 2020 r., tj. od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 90).
2. Organizacja pozarządowa jest zobowiązana do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 5 sieprnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz, 294), zwanej dalej ustawą.
3. Organizacja pozarządowa będzie zobowiązana do wykonywania zadań z zakresu edukacji prawnej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy, w wymiarze co najmniej 1 zadania na rok na każdy punkt. W trakcie roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanych przez organizację działań w zakresie edukacji prawnej w zależności od rozpoznanych potrzeb, co może spowodować dodanie nowej kategorii/rodzaju lub pozycji kosztów finansowanych z dotacji na realizację tego zadania. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.
4. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu malborskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Starosty Malborskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
5. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
6. Dojazdy do osób uprawnionych organizowane są przez organizację we własnym zakresie w czasie funkcjonowania punktów.
7. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący punkt zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu.
8. Przyznana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania. Z dotacji nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne oraz dotyczące zakupu sprzętu elektronicznego i jego elementów (np. komputer, laptop, drukarka).
III Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty
1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które zostały wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. Osoby wskazane do świadczenia usług w danym punkcie muszą spełniać wymogi określone w ustawie.
3. Organizacja posiada umowy zawarte z osobami wskazanymi w ofercie do świadczenia usług w danym punkcie.
4. W ofercie organizacja powinna przedstawić swoje propozycje działań w zakresie edukacji prawnej i związane z tym koszty w ramach przewidzianych na ten cel środków.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w formie papierowej zgodnej ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
6. Oferta dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana
w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).
7. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;
3) kopię decyzji Wojewody Pomorskiego w przedmiocie wpisu na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa pomorskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w zależności od zakresu zadań);
4) oświadczenie o spełnieniu przez organizację wymogów uczestnictwa w konkursie oraz dające gwarancję należytego wykonania zadania, sporządzone w zależności od zakresu zadania, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 lub 2 do ogłoszenia;
5) standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w zależności od zakresu zadań) - w przypadku złożenia przez organizację oferty na więcej niż jedno zadanie, dokument należy dołączyć do jednej oferty, a do pozostałych ofert należy dołączyć stosowne oświadczenie.
8. W przypadku kopii załączonych dokumentów wymagane jest ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej do dokonania tej czynności (w przypadku braku pieczęci imiennej wymagane jest jest złożenie czytelnego podpisu).
9. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w ramach jednego konkursu, dołącza komplet wymaganych załączników do każdej oferty, z zastrzeżeniem ust. 7 pkt. 5.
10. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach  prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
11. W ofercie, w punkcie IV.1 Informacje o wcześniejszej działaności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne należy wykazać doświadczenie organizacji. W szczególności  należy podać: nazwę realizowanego projektu, instytucję na rzecz której były świadczone usługi/zadania, przedział czasowy realizacji usługi/zadania, krótki opis zadania. Nie należy przedkładać dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie. Komisja konkursowa w trakcie oceny merytorycznej ofert może zwrócić się do oferenta o przedłożenie dokumentów potwierdzających wykazane doświadczenie.
12. W ofercie, w pkt IV.2 Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania:
1) w odniesieniu do zasobów kadrowych należy wskazać maksymalnie 5 osób świadczących usługi w danym punkcie oraz maksymalnie 5 osób zastępujących; pożądane jest podanie następujących danych dotyczących tych osób: imię i nazwisko, zakres planowanych czynności w ramach relizacji zadania, wykształcenie, kwalifikacje, numer wpisu i nazwa organu dokonujacego wpisu (o ile dotyczy), rodzaj dokumentu uprawniającego do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (o ile dotyczy), opis doświadczenia w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie (o ile dotyczy), data zawarcia przez organizację umowy z daną osobą;
2) w odniesieniu do wkładu rzeczowego (o ile jest planowany) należy szczegółowo opisać zasady oraz sposób jego wykorzystania w realizacji poszczególnych działań; planowanego wkładu rzeczowego nie należy ujmować w zestawieniu kosztów realizacji zadania.
IV  Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć do dnia 21 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w wersji papierowej (wygenerowanej jako PDF), opatrzonej datą i podpisem/podpisami osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z wymaganymi w wersji papierowej załącznikami.
2. Wersję papierową oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją: „Konkurs ofert – prowadzenie punktu w …………………………  w zakresie ………………………” (w miejscach wykropkowanych należy wskazać miejscowość oraz zakres, tj. nieodpłatna pomoc prawna lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa.
3. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.
V  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej.
2. W zadaniu 1 i 2 w pierwszej kolejności będą rozpatrywane tylko oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zarówno pod względem formalnym i merytorycznym), dopiero w sytuacji, gdy nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu zostaną ocenione oferty dotyczące prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:
1) kryteria oceny formalnej:
a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
b) ofertę złożył uprawniony podmiot (oferent został wpisany na listę  organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego),
c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
e) oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
f) oferta posiada wymagane załączniki.
2) kryteria oceny merytorycznej:
a) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-3 pkt),
b) planowane działania w zakresie realizacji zadania, w tym np. atrakcyjność i trafność planowanych działań, w szczególności w zakresie edukacji prawnej (0-3 pkt),
c) spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt) - w jakim stopniu opisane działania zostały uwzglednione w harmonogramie,
d) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt),
e) budżet zadania - realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt),
f) zasoby rzeczowe i osobowe związane z realizacją zadania (0–3 pkt) - czy oferent przewidział do wykorzystania zasoby rzeczowe własne i/lub pozyskane nieodpłatnie z innych źródeł, czy wskazane zasoby rzeczowe są adekwatne do zakresu i skali planowanych działań oraz czy przewidziano świadczenia wolontariuszy i/lub pracę społeczną członków organizacji,
g) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0–5 pkt);
3) kryteria oceny końcowej - uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 23 pkt),
4. Ocenę formalną przeprowadzą pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej.
5. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia, w zakresie o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. f - g, w terminie 3 dni roboczych, tylko i wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) gdy wszystkie oferty dotyczące preferowanego zakresu świadczeń w danym punkcie podlegałyby odrzuceniu z przyczyn formalnych lub w przypadku,
2) gdy w konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a wszystkie złożone oferty na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach podlegałyby odrzuceniu z przyczyn formalnych.
6. Lista ofert zawierających braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku oraz na stronach:  www.bip.powiat.malbork.pl      oraz www.powiat.malbork.pl. Przewidywany termin upublicznienia listy – do 25 listopada 2019 r.
7. Dopuszcza się możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu na uzupełnienie ofert, w szczególności w przypadku, gdy żadna z rozpatrywanych ofert na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie spełni wymogów konkursu.
8. Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie ofert do oceny merytorycznej do właściwej komisji konkursowej.
9. Komisja konkursowa po zapoznaniu się z wynikiem oceny formalnej przeprowadzi ocenę merytoryczną. W trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, komisja konkursowa będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Wynik oceny ofert komisja konkursowa przedstawi Zarządowi Powiatu Malborskiego.
10. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.
VI  Rozstrzygnięcie konkursu
1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Malborskiego
w formie uchwały. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Informacja o wyborze ofert wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.malbork.pl, na stronie powiatowej www.powiat.malbork.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku.
3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
4. Przed podpisaniem umowy oferent na potwierdzenie zgodności złożonych oświadczeń przedłoży:
1) zawarte umowy z osobami wskazanymi w ofercie do świadczenia usług w punkcie z zastrzeżeniem ust. 5;
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych w ofercie do świadczenia usług w punkcie, z zastrzeżeniem ust 5;
3) oświadczenia własne doradców obywatelskich i/lub osób, o których mowa  w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o korzystaniu  z pełni praw publicznych, o pełnej zdolności do czynnoaci prawnych oraz że nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (o ile dotyczy);
4) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem  pomocy prawnej (dotyczy osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy).
5. Dopuszcza się możliwość zmiany osób, które będą udzielały porad prawnych/świadczyły poradnictwo obywatelskie pod warunkiem, że ich kwalifikacje nie będą niższe niż osób wskazanych w ofercie.
6. W przypadku gdy organizacja nie przedłoży dokumentów, o których mowa w ust. 4, i/lub w przypadku gdy zostana ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, Zarząd Powiatu Malborskiego nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.
7. Wyłonione podmioty zobowiązane będą do sporządzenia i złożenia sprawozdania z wykonania  zadania publicznego nie później niż w termie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Sprawozdanie należy złożyć w formie papierowej sporządzonej według wzoru określonego w  rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
8. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu Malborskiego.
VII  Postanowienia końcowe
1. Zarząd Powiatu Malborskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Organizacyjnym i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku, 82-200 Malbork, Pl. Słowiański 17, tel. 55 646 04 10, e-mail: p.pawlikowska@powiat.malbork.pl.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Uchwała.ZP.90.2019.Pomoc prawna - KONKURS 2020.pdf (PDF, 598.68Kb) 2019-10-31 14:06:14 171 razy
2 Załącznik Nr 1 do oferty - druk.pdf (PDF, 496.32Kb) 2019-10-31 14:06:14 147 razy
3 Załącznik Nr 2 do oferty - druk.pdf (PDF, 495.98Kb) 2019-10-31 14:06:14 159 razy
4 wzór oferty.RTF (RTF, 248.89Kb) 2019-10-31 14:06:14 155 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 31-10-2019 14:06:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Skowera 31-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Szarmach 29-11-2019 13:55:12