Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Malborku
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716; Dz.U. z 2018r. poz. 2540).

 

1. Jakie grunty podlegają przekształceniu

Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe spełniające następujące warunki:

a) są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wraz z budynkami gospodarczymi, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych,

b) są zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

 

2. Przekształceniu nie podlegają:

a) grunty zabudowane na cele mieszkaniowe położone na terenie portów i przystani morskich,

b) grunty oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości

c) w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych (np.: magazyny, pawilony handlowe, kioski trwale z gruntem związane) (uwaga: pkt 3 lit. b),

d) w przypadku gdy cudzoziemiec będący użytkownikiem wieczystym gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe zgodnie z ustawą (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) nie wystąpi albo nie uzyska pozwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości (uwaga: pkt 3 lit. a).

 

3. Kiedy następuje przekształcenie

Przekształcenie następuje z mocy prawa z dniem 1 stycznie 2019 r. z poniższymi wyjątkami:

a) w przypadku, gdy użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej), przekształcenie następuje z dniem gdy zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości stało się ostateczne,

b) w przypadku, gdy na gruncie są położone także obiekty budowlane inne niż budynki gospodarcze, garaże, inne obiekty budowlane lub urządzenia umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształcenie następuje po wydzieleniu z nieruchomości gruntu spełniającego wymogi gruntu zabudowanego wyłącznie na cele mieszkaniowe z dniem założenia odrębnej księgi wieczystej dla tej nieruchomości albo wyłączenia z dotychczasowej księgi wieczystej gruntu nie spełniającego wymogów gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe,

c) jeżeli po dniu 1 stycznia 2019r. na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym zabudowanym na cele mieszkaniowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zostanie oddany do użytkowania budynek mieszkalny, przekształcenie następuje z dniem oddania budynku do użytkowania,

d) w przypadku gdy przed dniem 1 stycznia 2019r. zawarto umowę o ustanowieniu użytkowania wieczystego lub umowę przenoszącą prawo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe, a wniosek o wpis w księdze wieczystej nie został złożony przed tym dniem przekształcenie następuje z dniem wpisu do księgi wieczystej.

 

4. Dokument potwierdzający przekształcenie:

a) Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie otrzyma każdy użytkownik wieczysty, z urzędu
w terminie 12 miesięcy licząc od dnia przekształcenia,

b) W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia termin ten wynosi 4 miesiące od dnia złożenia wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł);

c) W przypadku złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej, mającej za przedmiot lokal albo wniosku właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia własności lokalu termin wydania zaświadczenia wynosi 30 dni od dnia otrzymania wniosku (od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 50 zł)

d) Jeżeli użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec (osoba o obywatelstwie spoza Unii Europejskiej) zaświadczenie jest wydawane w terminie 4 miesięcy od przedstawienia przez cudzoziemca ostatecznego zezwolenia na nabycie nieruchomości;

e) Zaświadczenie zawiera:

 • oznaczenie nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości,

 • jeżeli było to wymagane to także oznaczenie i datę wydania zezwolenia dla cudzoziemca na nabycie nieruchomości,

 • informacje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty i możliwości uiszczenia opłaty jednorazowo;

f) Zaświadczenia doręcza się dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adres wskazany w ewidencji gruntów lub inny adres, na który przed przekształceniem doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego. Doręczenie na taki adres zaświadczenia uznaje się za dokonane;

g) Zaświadczenie doręczane jest również do sądu prowadzącego księgę wieczystą. Sąd w oparciu o otrzymane zaświadczenie dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz o obowiązku wnoszenia opłat za przekształcenie.

 

5. Opłaty za przekształceniem

a) Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela opłatę, która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie odpowiada wysokości opłaty rocznej w trzecim roku od aktualizacji;

b) Opłatę za przekształcenie wnosi się przez okres 20 lat w terminie do 31 marca każdego roku. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

c) Właściciel gruntu (były użytkownik wieczysty lub jego następca prawny) może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty zgłosić zamiar wniesienia jej jednorazowo w wysokości odpowiadającej sumie wszystkich pozostałych do zapłaty opłat rocznych. Starosta Malborski informuje na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

d) Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

 • 99 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1%

 • 50 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%

 • 33 lat, licząc od dnia przekształcenia, jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%

 • w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%

Przy takim sposobie wnoszenia opłat nie będą miały zastosowania przepisy o pomocy publicznej,

e) W sytuacji wskazanej w pkt 5 lit. d) właściciel gruntu będący przedsiębiorcą w każdym czasie wnoszenia opłaty może złożyć nowe oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty w sposób określony w pkt 5 lit. a) z uwzględnieniem dotychczas wniesionych opłat. Będą wówczas miały zastosowanie przepisy o pomocy publicznej (uwaga pkt 6);

f) Jeżeli właściciel gruntu nie zgadza się z wysokością lub okresem wnoszenia opłaty w terminie 2 miesięcy od otrzymania zaświadczenia lub informacji o opłacie jednorazowej, może złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość lub okres wnoszenia opłaty, oplata roczna wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Po zakończeniu postępowania administracyjnego w zależności od rozstrzygnięcia zalicza się na poczet przyszłych opłat nadwyżki lub zawiadamia o dopłacie;

g) Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Nabywca nieruchomości może wystąpić do Starosty Malborskiego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty. Jeżeli nabywca nie zgadza się z zawarta w zaświadczeniu informacja o wysokości i okresie wnoszenia opłaty może złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia wniosek o ustalenie wysokości i okresu wnoszenia opłaty w drodze decyzji;

h) Opłata może podlegać waloryzacji z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości nie częściej niż raz na 3 lata w oparciu o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. O wysokości zwaloryzowanej opłaty właściciel nieruchomości (były użytkownik wieczysty lub jego następca prawny) zawiadamiany jest na piśmie;

i) Opłat nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe gdy:

 • Wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego

 • Użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

j) Po wniesieniu wszystkich opłat lub uiszczeniu opłaty jednorazowej Starosta Malborski wydaje z urzędu w terminie 30 dni zaświadczenie o wniesieniu opłat które jest podstawą do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu obowiązku wnoszenia opłaty.

 

6. Pomoc publiczna

a) Przepisy dotyczące przekształcenia stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, spółdzielni mieszkaniowych). Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis.

b) Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy:

 • wniosku o udzielenie pomocy, którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311, ze zm.),

 • wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

 • sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy (sprawozdanie finansowe lub też rozliczenia roczne PIT) za okres 3 ostatnich lat obrotowych (rok bieżący oraz dwa go poprzedzające), sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

c) W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis wynoszącego 200.000 EURO, stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji administracyjnej;

d) W przypadku wnoszenia opłaty w sposób określony w pkt 5 lit d) przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania.

 

7. Bonifikaty od opłat jednorazowych

a) Bonifikata w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje wyłącznie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych i spółdzielniom mieszkaniowym.

b) Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o przekształceniu bonifikata wynosi:

 • 60% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

 • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu,

 • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu,

 • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu,

 • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu,

 • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

8. Dodatkowa informacja telefoniczna

a) osobiście w pokoju nr 29 I piętro w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku,

b) pod numerem telefonu (55) 646 04 23,

 

9. Druki do pobrania

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia z uzasadnieniem.

3. Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej.

4. Oświadczenie przedsiębiorcy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Info_o_przekształceniu_prawa_użytkowania_wieczystego_w_prawo_własności_od_1_01_2019.doc (DOC, 54.00Kb) 2019-02-13 15:03:23 204 razy
2 Oswiadczenie_przedsiebiorcy.docx (DOCX, 19.65Kb) 2019-02-13 15:03:23 171 razy
3 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.docx (DOCX, 17.42Kb) 2019-02-13 15:03:23 170 razy
4 Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_uzasadnienie.docx (DOCX, 18.84Kb) 2019-02-13 15:03:23 147 razy
5 Zgloszenie_zamiaru_wniesienia_oplaty_jednorazowej.docx (DOCX, 17.83Kb) 2019-02-13 15:03:23 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kot 13-02-2019 15:02:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Negowska 13-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kot 13-02-2019 15:05:40